Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

februari 2021

Koninklijk bezoek Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper - Ontvangst honorair consul-generaal Nederland

Hunne Majesteiten de  Koning en de Koningin bezochten het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper. Na een inleidende werkvergadering was er een gesprek met de medewerkers van het ziekenhuis over hun ervaringen met de COVID-19-pandemie en de vaccinatievoorbereidingen. Aansluitend bezochten de Koning en de Koningin de spoeddienst van het ziekenhuis. De gouverneur woonde dit bezoek bij. (12/02/2021)

De gouverneur ontving Jan Lagasse, voormalig CEO van North Sea Port, voor een beleefdheidsbezoek.  Jan Lagasse is aangesteld als honorair consul-generaal voor de provincies West- en Oost-Vlaanderen.  Hij zal in die provincies de belangen behartigen van Nederlandse burgers en bedrijven.  Jan Lagasse heeft een lange staat van dienst in het bedrijfsleven en heeft zich de afgelopen jaren sterk ingezet voor de versterking van de grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland. (18/01/2021)

Over taal en framing

Beste lezer

Taal verwoordt de werkelijkheid, maar taal is niet neutraal en framet al snel deze werkelijkheid. De meest voor de hand liggende opvatting over taal is dat taal de werkelijkheid verwoordt. Een actor observeert verschijnselen en brengt deze onder woorden. De hierbij gebruikte taal kan minder of meer impact hebben. Taal kan volledig betekenisloos zijn en geen enkele invloed hebben op deze werkelijkheid. Maar dat zal maar zelden het geval zijn. Zelfs taal die niet beoogt iets te veranderen zal toch zijn invloed hebben, al is het maar omdat zelfs een eenvoudige werkelijkheid al op veel verschillende manieren kan worden verwoord. Als taal belangrijk wordt in de manier waarop we betekenis verlenen aan gebeurtenissen, dan krijgt ze haar framende functie. Frames vormen onze gedachten en sturen onze betekenisverlening. Frames geven aanleiding tot vanzelfsprekendheden en verwachtingen. Taal en zeker ook frames beïnvloeden onze gedachtenvorming. De informatie die mensen ontvangen, wordt bijna altijd geordend met behulp van reeds bestaande frames die ‘als olifantenpaadjes’ bepalen hoe informatie wordt verzameld en opgeslagen en weer wordt gecombineerd. Een frame zet als het ware een script in werking. Door een ruimte als een restaurant te beschrijven, legt de schrijver het script vast en impliceert hij veel. Het past in dit script dat er ook andere mensen in deze ruimte zitten, dat iemand iets bestelt, dat een ober dit brengt en dat de gast afrekent. Dat alles behoeft niet meer te worden uitgelegd en is onderdeel van een algemeen bekend ‘restaurant script’. Frames activeren gestandaardiseerde modules in ons handelingsrepertoire. We weten wat er in een script, aangezet door het frame, kan en moet gebeuren. Frames stellen ons daarom in staat om voorspellingen te doen en te generaliseren.Goede frames blijven hangen en je bent het er ook snel mee eens. Een goed frame heeft vaak een duidelijke rolverdeling met bijvoorbeeld een schurk en een held of een sukkel en een bijdehande slimmerik. (Ernst ten Heuvelhof, ‘Strategisch gedrag in netwerken’, Uitgeverij Boom).

Rondetafel zwerfvuil - Stuurgroep Raamakkoord Oudlandpolder - Informatiemoment stroomgebiedbeheerplannen

Op initiatief van minister Demir nam de gouverneur deel aan een rondetafel over zwerfvuil. In 2019 was er een significante toename van het zwerfvuil in vergelijking met twee jaar eerder (+14%). De Vlaamse doelstelling om in 2022 het zwerfvuil met 20% te doen afnemen, komt op die manier ernstig in het gedrang. De minister vraagt om bijkomende initiatieven en versterkt in te zetten op handhaving. De gouverneur engageert zich om opnieuw zijn schouders te zetten onder de jaarlijkse week van de handhaving en de betrokken partners te enthousiasmeren tot deelname. De gouverneur stelt verder voor om de rol van de afvalintercommunales in het handhavingsluik op zwerfvuil te versterken en een 25-meter regel in te voeren voor bedrijven, horeca en scholen rondom hun inrichting waar ze alles schoon moeten houden. Alle engagementen komen in een charter. Een tussentijdse evaluatie van de doelstellingen van de bijkomende acties is voorzien in september.

Net voor de jaarwisseling keurde de Vlaamse Regering de instelling goed van het landinrichtingsproject Oudlandpolder fase 1. Dit vloeit voort uit de afspraken in het Raamakkoord Oudlandpolder. Parallel is er de opstart van de processen voor de opmaak van gewestelijke uitvoeringsplannen. Om te komen tot een robuust waterbeheer in de Oudlandpolder start op 1 februari een waterbalansstudie. De studie wordt gefinancierd door de Vlaamse Landmaatschappij, de Vlaamse Milieumaatschappij en de provincie West-Vlaanderen. De studie wil een inkijk bieden in het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime en informatie bieden om de passende maatregelen in het gebied te nemen. Verder kwam in de stuurgroep de Blue Deal aan bod. De doelstellingen van de Blue Deal blijken helemaal overeen te stemmen met de doelstellingen van het Raamakkoord. Tot slot was er ook aandacht voor de bevraging die eind vorig jaar bij de landbouwers in het gebied afgenomen is. Resultaten hiervan worden later dit jaar verwacht. (26/01/2021)

Als voorzitter van de bekkenbesturen IJzer en Brugse Polders en co-voorzitter van het bekkenbestuur van het Leiebekken, heette de gouverneur iedereen hartelijk welkom op het informatiemoment over de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. “Komen tot een robuust watersysteem is één van de grootste uitdagingen voor de komende jaren. Ook al is de kwaliteit van onze waterlopen de laatste decennia aanzienlijk verbeterd, toch zijn we nog steeds ver verwijderd van de gewenste goede ecologische toestand. Ook wat betreft waterkwantiteit zijn de uitdagingen voor de toekomst groot. De gevolgen van klimaatverandering laten zich voelen. De voorbije jaren hadden we te kampen met langdurige droogte en waterschaarste tot gevolg. Het watersysteem staat steeds meer onder druk. Zeker in West-Vlaanderen dat sterk afhankelijk is van water uit stroomopwaartse stroomgebieden. De watervraag is groot: drinkwater wordt voor een groot deel geproduceerd uit oppervlaktewater, de landbouwgewassen hebben irrigatiewater nodig en bedrijven hebben proceswater nodig. Het aanbod is beperkt. Het poldergebied kent daarbij ook een toenemende verzilting tijdens langdurige droge periodes.” zei de gouverneur. (22/01/2021)

 

Boodschap Chinees nieuwjaar - Digitale studiereis

De gouverneur gaf een boodschap ter gelegenheid van Chinees nieuwjaar. “Daarom zal het Jaar van de Os een jaar zijn van omgaan met obstakels en dit zowel voor studenten, werknemers als ondernemers. We zullen 2021 aangaan met vertrouwen en met de kracht en het doorzettingsvermogen van een os.  Gelukkig bieden de vaccins het vooruitzicht op betere tijden. De provincie West-Vlaanderen ziet uit naar de samenwerking met de provincie Zhejiang om de koers te bepalen in het 'post-coronatijdperk'. Ondertussen koesteren we via het internet onze vriendschap en samenwerking. Ik wens jullie het allerbeste in het Jaar van de Os. Zorg goed voor jezelf en de anderen, thuis en op het werk." (08/02/2021)

Dit jaar worden er bij VIVES geen buitenlandse reizen georganiseerd.  Maar met 'Around the World with HW&B' krijgen de studenten een uitzonderlijke kans om de wereld toch iets dichter bij hun dagelijks leven te brengen.  Ik ben dan ook bijzonder verheugd peter te mogen zijn van dit initiatief.  Profiteer van deze kans om jullie grenzen te verleggen.  West-Vlaanderen is mooi, maar er bestaat ook veel boeiends buiten de grenzen van Brugge of Kortrijk.  Jullie hebben de kans om specialisten aan het woord te horen die hun kennis willen delen.  Ze zullen met veel enthousiasme vertellen hoe klein deze geglobaliseerde wereld eigenlijk is, hoe belangrijk wereldburgerschap is en hoe nodig het is om zelf een mening te vormen over wat er gaande is in onze wereld."  aldus de gouverneur. (18.02.2021)

 

Conferentie gouverneurs - Dagelijks bestuur WOBRA - Strategisch Adviescomité Passant

De maandelijkse conferentie van gouverneurs vond online plaats. Met zijn collega's besprak de gouverneur de stand van zaken van Covid-19, de corona-impact op veilgheidsscholen en het arrest van de raad van state over de bijdragen brandweer. (03/02/2021) 

Onder voorzitterschap van de gouverneur vond het dagelijks bestuur van het West-Vlaams Opleidingscentrum voor de Brandweer- Reddings- en Ambulancediensten ( WOBRA) in Zedelgem plaats.  Tijdens deze vergadering werd de werking van de school besproken. Hiernaast waren enkele personeelsdossiers en financiële zaken geagendeerd. (08/02/2021)

Er was een online overleg van het Strategisch Adviescomité Passant. Tijdens dit overleg werd aan de hand van verschillende presentaties de impact van COVID-19 op het projectverloop besproken.  De leden van het comité kregen een stand van zaken van de werkzaamheden op het vlak van veiligheid en innovatie. (29/01/2021)

Overleg corona - Coördinatievergaderingen Brexit

De gouverneur woonde een online meeting bij met de kernministers van de Vlaamse Regering en minister Wouter Beke. Tijdens dit overleg werden de gezondheidssituatie en maatregelen besproken.  (27/01/2021)

Het digitaal overleg met de West-Vlaamse eerstelijnszorg en de ziekenhuizen vond plaats onder voorzitterschap van de gouverneur.  Dit overleg kaderde in de bestrijding van het coronavirus.  Hierbij werd een stand van zaken over de epidemiologische situatie en de situatie in de ziekenhuizen meegedeeld.  Er kwamen ook enkele praktische vragen aan bod. (03/02/2021)

Het Nationaal Crisiscentrum organiseerde digitale vergaderingen over de Brexit. De algemene situatie, de toestand van de parkings en de fasering van de douaneformaliteiten van het Verenigd Koninkrijk kwamen aan bod. De gouverneur nam deel aan deze vergaderingen. (21/01, 27/01 en 2/02/2021)

 

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be