Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Noodplanning

Rampenbestrijding, de opmaak van noodplannen en de organisatie van rampoefeningen zijn opdrachten die de gouverneur nauw aan het hart liggen. Noodplannen kunnen geen rampspoed voorkomen maar zijn van groot nut om de sociale desorganisatie en de schadelijke gevolgen die een catastrofe met zich meebrengt, te bestrijden. 

volg ons op facebook

(verdere info: www.west-vlaanderen.be/veiligheid)

De gouverneur en zijn voorname rol in hoogdrempelige Sevesobedrijven

Sevesobedrijven zijn bedrijven die door de aanwezigheid van een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen onder de Europese Sevesorichtlijn vallen. Een chemische ramp in het Noorden van Italië, meer specifiek in Seveso, gaf aanleiding tot de naam van de Europese richtlijn.  

De Europese Sevesorichtlijn heeft een dubbele doelstelling, nl. ernstige ongevallen  met gevaarlijke stoffen vermijden en de gevolgen van zulke ongevallen voor mens en milieu beperken.

In 2012 was er een update in de Seveso III-richtlijn.

De Seveso-inrichtingen worden door de richtlijn opgedeeld in twee groepen, de hogedrempelbedrijven en de lagedrempelbedrijven. De hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen bepaalt of een bedrijf hoog- of laagdrempelig is. Sevesobedrijven hebben door deze richtlijn een aantal verplichtingen die ze moeten naleven, zo  moeten zij een intern noodplan opmaken,  een kennisgeving indienen, ….

Specifiek voor de hogedrempel Sevesobedrijven  is het de taak van de gouverneur om in te staan voor de opmaak van het Bijzonder Nood- en Interventieplan (=...

De gouverneur als algemene coördinator voor incidenten op de Noordzee

De gouverneur is verantwoordelijk voor een zeegebied met een oppervlakte van ongeveer 3600 km². Daarom wordt de zee ook wel eens de elfde provincie genoemd. In vergelijking met het vasteland is dit geen groot gebied. De Noordzee is één van de drukst bevaren scheepvaartroutes ter wereld. Naast containerschepen en ferry’s varen op ons stukje zee ook sleepboten, tankers, motorboten, passagiersschepen en zeiljachten. Daarenboven wordt er op de Noordzee ook zand en grind gewonnen; er wordt gevist en gebaggerd. Ook zijn er militaire oefengebieden, windmolenparken, vogelrichtlijngebieden en andere beschermde zones. Bovendien ligt het Noordzeegebied bezaaid met zandbanken, wrakken en een heel netwerk van pijpleidingen en kabels.

Voor het geval er zich een ramp op de Noordzee zou voordoen, wenst de gouverneur goed voorbereid te zijn. Daarom werd er een Algemeen Nood- en Interventieplan Noordzee (ANIP Noordzee) opgesteld. De aanpak van een noodsituatie wordt hierin beschreven.

Het plan geeft een overzicht van...

Civiele veiligheid

Op 1 januari 2015 ging de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid van kracht. Op dat moment was de hervorming Civiele Veiligheid een feit en werden de gemeentelijke brandweerkorpsen officieel samengebracht in hulpverleningszones. In de provincie West-Vlaanderen zijn er 4 hulpverleningszones. Deze zones worden bestuurd door een zoneraad en een zonecollege, en staan onder feitelijk gezag van een zonecommandant.

De gouverneur speelt een actieve rol in het begeleiden van de overheden betrokken bij het brandweergebeuren bij de hervorming en het faciliteren van de opstart van de hulpverleningszones. Dat gebeurt onder andere door actief en regelmatig overleg tussen de overheden van de zones en de gouverneur  (het zogenaamde “Coördinatiecomité”)  en door het  stimuleren en ondersteunen van provinciaal georiënteerde initiatieven. Informatie over deze initiatieven vindt u terug in de verschillende artikelen op deze website.

Brandweer

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de hulpverleningszones van kracht gegaan. West-Vlaanderen werd ingedeeld in 4 hulpverleningszones. Op regelmatige basis vinden overlegvergaderingen met vertegenwoordigers van  de vier zones plaats onder het voorzitterschap van de gouverneur, om de praktische uitwerking van de hervorming vlotter te laten verlopen.

De gouverneur staat verder ook in voor het specifiek administratief toezicht op de besluiten genomen door de zoneraad en het zonecollege. In het bijzonder de besluiten die verband houden met het personeelsplan, de begroting en de rekening zijn onderworpen aan goedkeuring door de gouverneur. De overige besluiten kunnen door de gouverneur worden geschorst.

wapenvergunningen

Met het oog op de maatregelen ter berstrijding van het Coronavirus ontvangt de dienst wapens enkel op afspraak. Neem contact op met uw dossierbehandelaar of bel naar nummer 050 301 611

Als commissarissen van de federale regering in de provincies, kregen de gouverneurs opdrachten om de uitvoering en de toepassing van de federale regelgeving te verzekeren. Het gaat om een heel verscheiden takenpakket, waaronder ook het domein van de wapenwetgeving valt.

De wetteksten zijn te bekijken via de website FOD Justitie.

Te downloaden documenten – aanvraagformulieren

Provinciaal Veiligheidsoverleg

Artikel 9 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt schrijft de oprichting van het provinciaal veiligheidsoverleg voor met als doel het stimuleren van de zonale veiligheidsraden en het bijdragen tot de realisatie van het nationaal veiligheidsplan. Dit overleg coördineert daarenboven alle initiatieven ter verhoging van de veiligheid binnen de provincie en bevordert tevens de samenwerking tussen de verschillende politiediensten.

In West-Vlaanderen vindt het overleg, dat beurtelings voorgezeten wordt door de gouverneur en de procureur-generaal, in principe om de vier maanden plaats.

Na de hervorming begin 2014 van zowel justitie als federale politie is de samenstelling van het provinciaal veiligheidsoverleg aangepast. Van deze gelegenheid werd eveneens gebruik gemaakt om het huishoudelijk reglement te herschrijven. Als vaste leden onderscheiden we: de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen en de procureur-generaal bij het Hof van Beroep van Gent in de alternerende rol van (co-)voorzitter, de procureur des Konings van West-Vlaanderen, de...

Autorally’s

De gouverneur heeft een tweeledige bevoegdheid inzake gemotoriseerde wedstrijden :

Machtigingen bijzondere aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Op basis van artikel 8 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen kan de provinciegouverneur machtigingen verlenen tot het organiseren van een snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of –wedstrijd voor motorrijtuigen. Dit artikel 8 van deze wet bepaalt dat geen snelheids-, regelmatigheids-, behendigheidsrit of –wedstrijd mag georganiseerd worden zonder schriftelijke toestemming en vooraleer is vastgesteld dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatoren en de deelnemers gedekt is. Het betreft een machtiging dat er een bijzondere aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten door de organisator voor zowel wedstrijden op de openbare weg als op privaat terrein.

Rally’s en/of rallysprints die plaatsvinden op het grondgebied van meerdere gemeenten in de provincie West-Vlaanderen

Overeenkomstig

  • het KB van 28 november 1997 houdende de reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto’s die geheel of
  • ...

Cameraschild grenscriminaliteit

Context

Aanleiding

De zware criminaliteit in de grensstreek met Frankrijk was voor de Conferentie van Burgemeesters van het arrondissement Kortrijk aanleiding om op 08-03-2013 een veiligheidsconferentie te organiseren. Om een effectiever antwoord te bieden op de grenscriminaliteit werd besloten na te gaan op welke manier het inzetten van camera’s een meerwaarde kon bieden. Het kan hier gaan om zowel vaste als mobiele camera’s, al dan niet voorzien van de technologie om automatisch nummerplaten te herkennen (ANPR).

Doelstelling

Tijdens de startbijeenkomst van het Stuurcomité Cameraschild Grenscriminaliteit werd de doelstelling vastgelegd:

Terugdringen van de grenscriminaliteit (zowel grensgerelateerde criminaliteit als criminaliteit in het grensgebied met Frankrijk) d.m.v. een geïntegreerd netwerk van ANPR-camera’s dat toelaat op een adequate wijze te reageren, proactief en reactief, op lokaal en supralokaal niveau.

Praktische uitwerking

ANPR controlelijsten

Om een ANPR-netwerk te exploiteren is het noodzakelijk dat de camera’s met dezelfde data werken en dat ze op...

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be