Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

afkortingen

AC Arrondissementscommissaris
ADCC Algemene Directie Crisiscentrum
ADCV Algemene Directie Civiele Veiligheid
AG Autonoom Gemeentebedrijf
AIG Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie
AIK Arrondissementeel Informatiekruispunt (politie)
ANB Agentschap voor Natuur en Bos
ANG Algemene Nationale Gegevensbank
ANIP Algemeen Nood- en Interventieplan
APIP Algemeen Politioneel Interventieplan (monodisciplinair)
APS Agence Prévention et Sécurité (Marche-en-Famenne)
Arts-TRI Arts Triage (MIP)
ASTRID All-round Semi-celllular Trunking Radiocommunication network for Integrated Dispatching
AVN Associatie Vinotte Nucleair
AZ Algemeen Ziekenhuis
B&B Begrotings- en Beheerscontrole (dienst FOD BIZA)
BABI Belgian Association of Burn Injuries
BC Baancommissaris (autorally)
BCP Business Continuity Plan
BIG Brandweer Informatiecentrum Gevaarlijke stoffen
BIN BuurtInformatieNetwerk
BIP Brandweer Interventieplan (monodisciplinair)
BIPT Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
BIVV Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid
BIZA Binnenlandse Zaken
BNIP Bijzonder nood- en interventieplan
BOC BasisOverlegComité
BS Belgisch Staatsblad
BSE-test Bovine Spongiforme Encefalopathie (ziekte bij runderen)
BW Brandweer
CAW Centrum voor Algemeen Welzijn
CB Civiele Bescherming
CBRN Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair
CC Coördinatiecomité
CC-Fed Federaal CoördinatieComité
CC-Gem Gemeentelijk CoördinatieComité
CC-Prov Provinciaal CoördinatieComité
CG Commissariaat-generaal
CGCCR Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering
CGL Directie van de relaties met de lokale politie
CIC Communicatie – en informatiecentrum
CIK Interventie korps
CIP Centraal Informatiepunt
COL Gerechtelijke omzendbrief van het college van procureurs-generaal
COMOPSNAV Commando Operaties van de Marine
Coord-REG Coördinator Regulatie (MIP)
Coord-VMP Coördinator Vooruitgeschoven Medische Post (MIP)
CP Commissaris
CP-Ops Commandopost Operaties
CSD Coördinatie- en Steundienst (Federale Politie)
CUD Communauté Urbaine Dunkerque
CWR Centraal Wapenregister
DAB Dienst Afzonderlijk Beheer
DAC Directie van de politie van de verbindingswegen
DAH Directie van de wegpolitie
DAO Directie Algemene Ondersteuning
DG Directoraat-generaal
DGA Directie Bestuurlijke Politie
DGNA Dynamic Group Number Assignment (Astrid)
DIR-BW Directeur Brandweer (noodplanning, discipline 1)
Dirco Directeur-Coördinator
DIR-CP-OPS Directeur commandopost operaties (noodplanning)
DIR-INFO Directeur Informatie (noodplanning, discipline 5)
Dirju Gerechtelijk directeur
DIR-LOG Directeur Logistiek (noodplanning, discipline 4)
DIR-MED Directeur Medische Hulpverlening (noodplanning, discipline 2)
DIR-POL Directeur Politie (noodplanning, discipline 3)
DMO Direct Mode Operation (Astrid)
DOVO Dienst voor de opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen
DSI Dringende Sociale Interventie (Rode Kruis)
DVI Disaster Victim Identification (Federale Politie)
EFRO Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
EGTS Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking
EU Europese Unie
EVP Europese Vuurwapenpas
EX Exercise
FAC Federaal Administratief Centrum
FANC Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
FAVV Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
FDOH Federale Dienst Openbare Hulpverlening
FGI Federale Gezondheidsinspecteur
FGP Federale Gerechtelijke Politie
FOD Federale Overheidsdienst
FTE Fulltime Equivalent (personeel)
GANIP (Gemeentelijk) Algemeen nood- en interventieplan
GAS Gemeentelijke Administratieve Sanctie
GCC Gemeentelijke CrisisCentrum
GGO Genetisch Gemodificeerde Organismen
GHOR Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (Nederland)
GHS Globally Harmonised System (of Classification and Labelling of Chemicals)
GIS Geografisch Informatiesysteem
GOC Gemeenschappelijk Ontwikkelingsconcept
GPCI Grensoverschrijdende Permanente Conferentie van Intercommunales
GPIC Grensoverschrijdende Permanente Conferentie
GVC Gemeentelijke Veiligheidscel
H.K.H. Hare Koninklijke Hoogheid
HC Hulpcentrum
HCP Hoofdcommissaris van Politie
HFD Historische, Folkloristische en Decoratieve Wapens
HH.KK.HH. Hunne Koninklijke Hoogheden
HH.MM Hunne Majesteiten
HIC Hydrologisch Informatiecentrum
HINP Hoofdinspecteur
H.M. Hare Majesteit
HR Huishoudelijk reglement of Human Resources
HRM Human Resources Management (personeel)
HST Hoge Snelheidstrein
HYCAP Gehypothekeerde capaciteit (politie)
ICT Informatie- en Communicatietechnologie
IDEO Dienst individuele onderzoeken
IFP Intrafamiliaal geweld
IG Inspecteur-generaal
IIP Informatie Interventieplan (monodisciplinair)
IKWV Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen
IMVW Intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening in Vlaanderen
IP Intern Noodplan
IPO Interprovinciaal Overleg (wapenwetgeving)
IRCEL Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL-CELINE)
ISLP Integrated System for Local Police (informatica)
IT-dienst Informatica en telecommunicatiedienst
IWVA Intercommunale Waterleidingsmaatschappij Veurne Ambacht
KB Koninklijk Besluit
KMI Koninklijk Meteorologisch Instituut
KP Klassementsproef bij autorally’s
KWS Koolwaterstoffen (organische verbindingen)
LBO Loopbaanonderbreking
LIP Logistiek Interventieplan (monodisciplinair)
LMCU Lille Métropole Communauté Urbaine
LNE Leefmilieu, Natuur en Energie
LNG Liquid Natural Gas
LOG Logistiek
LPA Luchtvaarpolitie
MB Ministerieel besluit
MBZ Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen
Mgr. Monseigneur
MIK Maritiem Informatiekruispunt
MIP Medisch Interventieplan (monodisciplinair)
MO Ministeriële Omzendbrief
MODEL 10 Formulier inbeslagname van een wapen
MODEL 4 Wapenvergunning
MOW Mobiliteit en Openbare Werken
MRCC Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (veiligheid op zee)
MUG Medische Urgentie Groep
NIP Nood- en Interventieplan
NIP DAO Nationaal Invalspunt bij DAO (Federale Politie)
NIRAS Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen
NMBS Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
NPU Noodplanning – Planification d’Urgence
NVP Nationale Veiligheidsplan
OB Omzendbrief
OBP Officier Bestuurlijke Politie
OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
OFO Opleidingsinstituut van de Federale Overheid
OGP Officier Gerechtelijke Politie
OOH Officier op de hoogte (defensie)
OPS Operationele personeelsleden politie
OSR Organisatie Snelle Redding
OVAM Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
P&O Personeel en Logistiek (personeelsdienst FOD BIZA)
PANIP (Provinciaal) Algemeen nood- en interventieplan
PCC Provinciaal CrisisCentrum
PCCP Provinciale Commissie Criminaliteitspreventie
PCE Provinciale Controle Eenheid (FAVV per provincie)
PEB Punt Eerste Bestemming
PHE Provinciale Hulpeenheid (Rode Kruis)
PIT Paramedisch Interventieteam
PM Particulate Matter (kleine deeltjes i.v.m. luchtverontreiniging)
POM Provinciaal Ontwikkelingsmaatschappij
POV Provinciaal Opleidingscentrum voor de Veiligheidsdiensten
PPS Privaat-publieke samenwerking
PSH Psychosociaal Hulpverleningsnetwerk
PSIP Psychosociaal Interventieplan
PSM PsychoSociaal Manager
PV Proces-Verbaal
PVC Provinciale Veiligheidscel
PVO Provinciaal Veiligheidsoverleg
PZ Politiezone
RAR Administratief rapport politie
RCC Rescue Coördination Center
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RK Rode Kruis
ROM Regionaal Overleg Metropool
RPPOL Rechtspositieregeling van de politie
RSC Rescue Sub Center
RV-punt Rendez-vous punt (betekent hetzelfde PEB)
RvST Raad van State
RVT Rust – en Verzorgingstehuis
SAH Snelste Adequate Hulp (brandweer)
SAMU Service d’Aide Médicale d’Urgence
SAR Search and Rescue
Seveso Bedrijf dat valt onder de toepassing van de zogenaamde Seveso-richtlijn inzake de preventie van zware ongevallen waarbij gevaarlijk stoffen betrokken zijn, alsmede op de beperking van de gevolgen daarvan voor mens en milieu
SHAPE Detachement belast met politieopdrachten bij de SHAPE
SIT Snel Interventie Team (Rode Kruis)
SMCO Syndicat Mixte de la Côte d’Opale
SPC Spoorwegpolitie
SPN Scheepvaartpolitie
SSGPI Secretariaat van de geïntegreerde politie
TIC Telefonisch Informatiecentrum
TMVW Tussengemeentelijke Maatschappij voor Watervoorziening in Vlaanderen
TRI Triage
TWG Thematische Werkgroep
U Urgentiegraad (U1, U2, U3)
UN United Nations
VA Verbindingsambtenaar
VDKP Detachement belast met de bescherming van de leden van de Koninklijke familie en van de koninklijke paleizen
VITO Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek
VLAREM Vlaams Reglement op de milieuvergunningen
VLEVA Vlaams-Europees verbindingsagentschap
VLIZ Vlaamse Instituut voor de Zee vzw
VMM Vlaamse Milieumaatschappij
VMP Vooruitgeschoven Medische Post
VPV Vereenvoudigd Proces-Verbaal
VRT Vlaamse Radio en Televisie
VSPP Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid
VTM Vlaamse Televisie Maatschappij
VVVL Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
VZW Vereniging zonder winstoogmerk
WAM Wet aansprakelijkheid motorvoertuigen
WES West-Vlaams Economisch Studiebureau vzw
WFIV West-Vlaams facilitair instituut voor de veiligheidsdienst
WGP Wet Geïntegreerde Politie
WIV Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
WOBRA West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten
WPR Wegpolitie
WPS West-Vlaamse Politieschool
WVI West-Vlaamse Intercommunale
WZC Woonzorgcentrum
Z.K.H. Zijne Koninklijke Hoogheid
ZM Zijne Majesteit
ZVP Zonaal Veiligheidsplan
ZVR Zonale Veiligheidsraad

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be