Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

jacht en natuur

Jachtadministratie

Jachtverloven en -vergunningen

Voor vragen over jacht kan je contact nemen:

Bij voorkeur via e-mail: jacht.west-vlaanderen@vlaanderen.be
Telefonisch: maandag tot en met vrijdag tussen 14u en 16u.

Jachtverloven: T 050 40 58 15
Jachtplannen : T 0475 59 23 86


Om in het Vlaams gewest te mogen jagen, dient men te beschikken over een jachtverlof. Het jachtverlof is een persoonlijk document en is geldig voor 1 jachtseizoen.

Iemand die een jachtverlof bezit, kan als gastheer een jachtvergunning verkrijgen voor iemand die niet in het Vlaamse gewest woont. Die jachtvergunning is...

Integraal waterbeleid

Binnen Vlaanderen vormt het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003 het juridisch en organisatorisch kader voor het waterbeleid.

De gouverneur is voorzitter van de bekkenbesturen van het bekken van de IJzer en Brugse Polders. Hij is samen met de gouverneur van Oost-Vlaanderen covoorzitter van het bekkenbestuur van de Leie.

Sinds 2014 zijn, in uitvoering van het gewijzigde decreet Integraal Waterbeleid van 19 juli 2013, nieuwe bekkenbesturen aan het werk. Het bekkenbestuur coördineert het waterbeleid op het niveau van het bekken en bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken Vlaamse beleidsdomeinen en vertegenwoordigers van de lokale besturen (provincies, gemeenten, polders en...

Internationale Zwincommissie

De gouverneur is de voorzitter van de Vlaamse delegatie van de Internationale Zwincommissie. Dit samenwerkingsverband tussen Vlaanderen en Nederland hoedt over het  Zwin, het noordelijk natuurkustgebied van onze provincie.  Er is op regelmatige basis overleg over het behoud en beheer van het natuurreservaat, dat bedreigd wordt door verzilting.

Provinciale Visserijcommissie West-Vlaanderen

De Wet op de riviervisserij bepaalt dat er in elke provincie een Provinciale Visserijcommissie (PVC) actief is. Gouverneur Decaluwé is voorzitter van de PVC West-Vlaanderen. Deze taak werd gedelegeerd naar een afgevaardigd voorzitter.

De PVC is een overlegplatform van de hengelaars, de overheden en de relevante waterbeheerders. De commissieleden zijn aangewezen door de meest gekwalificeerde vissersverenigingen en vertegenwoordigen zoveel mogelijk de verschillende streken van de provincie en de belangrijkheid van de groeperingen, aldus Artikel 38 van de Wet op de Riviervisserij van 1 juli 1954. Bij de samenstelling van de PVC wordt de pariteit van hengeldisciplines en van de regio’s...

Milieuhandhaving

Wanneer een lokaal bestuur in gebreke blijft bij de vaststelling van een milieudelict, kan de gouverneur bestuurlijke maatregelen (bevel tot staking, bevel tot regularisatie,…) opleggen. Dit gebeurt enkel op basis van een verzoek van een toezichthouder.  Deze bevoegdheid van de gouverneur is complementair aan de bevoegdheden van de lokale overheden. Zij moeten in eerste instantie optreden,  in het kader van het subsidiariteitsbeginsel.  Pas wanneer de lokale overheden te kort schieten, komt de gouverneur in beeld.

Rivierherstel Leie

In het Seine-Scheldeproject wil het luik Rivierherstel Leie watergebonden, terrestrische natuur realiseren langs de Leieboorden. Vanuit de rol als intendant in dit project treedt de gouverneur in contact met heel wat belanghebbenden in het gebied.

Gouverneurs Oost- en West-Vlaanderen intendant voor Rivierherstel Leie

Door een beslissing van de Vlaamse Regering op 24 september 2021 zijn de gouverneurs van Oost- en West-Vlaanderen aangesteld als intendant in het project Rivierherstel Leie. Met dit mandaat van 1 jaar is de verwachting dat beide gouverneurs de ontwikkeling van natte natuur faciliteren in 15 deelgebieden langs de Leie-as. Deze natuurontwikkeling past als...

wateroverlast 2021

Eind november 2021 trad de IJzer buiten haar oevers. Een situatie die pas op Kerstmis terug onder controle was.

De snelheid en intensiteit waarmee het water het IJzerbekken binnenstroomde waren ongezien, net als de duur (1 maand) van de wateroverlast.

Op deze pagina vind je de evaluatienota en deelrapporten van de afzonderlijke waterbeheerders.

De evaluatienota schetst de uitdagingen, dilemma’s en leerpunten die uit de leerevaluatie naar voren kwamen.
De provincie en de polderbesturen in het IJzerbekken leverden hun bijdrage.
De nota is verder verrijkt met de bevindingen en aanbevelingen uit het overleg overstromingsrisico’s met alle waterbeheerders in het...

Waterschaarste in West-Vlaanderen

beeld waterreservoir

West-Vlaanderen wordt getroffen door grote droogte. In bepaalde delen van de provincie is de situatie zeer nijpend. Waterpeilen in de waterlopen dalen zienderogen. De weersvoorspellingen sturen aan op aanhoudende droogte.
Daarom heeft de gouverneur een aantal maatregelen genomen. Ook een aantal steden en gemeenten en polderbesturen deden dit.  De situatie in de provincie wordt dagelijks opgevolgd en geëvalueerd.

Actuele informatie over de aanpak van de waterschaarste vindt u via https://www.west-vlaanderen.be/natuur-milieu-en-water/waterbeheer/waterschaarste. Met uw vragen, kunt u terecht op 050 403 560 of waterschaarste@west-vlaanderen.be

 

Zwerfvuil

Campagnebeeld week van de handhaving 2021

Op initiatief van de gouverneur startte in 2015 het integraal proefproject ‘Proper West-Vlaanderen’, met steun van het toenmalige netheidsnetwerk ‘indevuilbak’ (sinds 2017 bekend als de Mooimakers), de provincie West-Vlaanderen en de West-Vlaamse afvalintercommunales. Een projectgroep waarin elk van deze partners vertegenwoordigd is, begeleidt het traject naar een propere provincie.

In West-Vlaanderen realiseerden we als eerste provincie een integraal zwerfvuilbeleid. Dit houdt in dat we bovenop onze inspanningen in afvalpreventie, in sensibiliserende communicatie, in opruimacties en het engageren van vrijwilligers, inzetten op handhaven als sluitstuk. Het leidde tot een handhavingsweek, die in 2017 werd uitgebreid naar gans Vlaanderen.

Naast het klassieke recept van een communicatiecampagne bestaat dit handhavingsluik sindsdien uit:

  • Een opleidingsaanbod aan toezichthouders over professionele communicatie bij zwerfvuilovertredingen;
  • Een inspiratiesessie voor toezichthouders om goede praktijken uit te wisselen, kennis te delen en jaarlijks een specifiek thema (bv. gedragsbeïnvloeding via nudging of inzet van camera’s);
  • ...
Abonneren op jacht en natuur

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be