Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

campagne ‘ook SCHOON GENOEG van zwerfvuil’

Infonamiddag ook SCHOON GENOEG van zwerfvuil

Op 18 april gaf de gouverneur in CC De Spil te Roeselare met een infonamiddag het startschot van de (ondertussen Vlaamse) campagne ook SCHOON GENOEG van zwerfvuil. Een 50-tal (nieuwe) partners tekenden present.

Om de deelnemers te prikkelen zich (ook) in 2017 mee in te zetten tijdens de handhavingsweek stelden enkele gemeenten en politiezones hun aanpak voor.

Met Talternatief (sociaal economie-project) is er een dagelijkse inzet op zwerfvuil en sluikstorten. Sensibiliseren door het plaatsen van borden op vindplaatsen met daarop een foto van de sluikstort. Een foto van de mooimakers op banners in het straatbeeld versterkt het preventieve effect.

Wat zijn succesfactoren om je als deelnemer/projectleider te engageren in de handhavingsweek? Een pragmatische aanpak, een luisterend oor, enthousiasmeren,… het zijn slechts enkele sleutels tot een geslaagd...

Waterschaarste in West-Vlaanderen

beeld waterreservoir

West-Vlaanderen wordt getroffen door grote droogte. In bepaalde delen van de provincie is de situatie zeer nijpend. Waterpeilen in de waterlopen dalen zienderogen. De weersvoorspellingen sturen aan op aanhoudende droogte.
Daarom heeft de gouverneur een aantal maatregelen genomen. Ook een aantal steden en gemeenten en polderbesturen deden dit.  De situatie in de provincie wordt dagelijks opgevolgd en geëvalueerd.

Actuele informatie over de aanpak van de waterschaarste vindt u via https://www.west-vlaanderen.be/natuur-milieu-en-water/waterbeheer/waterschaarste. Met uw vragen, kunt u terecht op 050 403 560 of waterschaarste@west-vlaanderen.be

 

Jachtverloven en -vergunningen

Om in het Vlaams gewest te mogen jagen, dient men te beschikken over een jachtverlof. Het jachtverlof is een persoonlijk document en is geldig voor 1 jachtseizoen.

Iemand die een jachtverlof bezit, kan als gastheer een jachtvergunning verkrijgen voor iemand die niet in het Vlaamse gewest woont. Die jachtvergunning is een persoonlijk document en is geldig voor vijf vooraf bepaalde dagen in een jachtseizoen.

De Vlaamse Dienst van de gouverneur (DGOUV)  staat in voor de verwerking van de aanvragen en de aflevering van de jachtverloven en -vergunningen.

Het aanvragen van een jachtverlof of –vergunning kan gedurende het hele jachtseizoen met het aanvraagformulier, dat je...

Integraal waterbeleid

Binnen Vlaanderen vormt het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003 het juridisch en organisatorisch kader voor het waterbeleid.

De gouverneur is voorzitter van de bekkenbesturen van het bekken van de IJzer en Brugse Polders. Hij is samen met de gouverneur van Oost-Vlaanderen covoorzitter van het bekkenbestuur van de Leie.

Sinds 2014 zijn, in uitvoering van het gewijzigde decreet Integraal Waterbeleid van 19 juli 2013, nieuwe bekkenbesturen aan het werk. Het bekkenbestuur coördineert het waterbeleid op het niveau van het bekken en bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken Vlaamse beleidsdomeinen en vertegenwoordigers van de lokale besturen (provincies, gemeenten, polders en...

Internationale Zwincommissie

De gouverneur is de voorzitter van de Vlaamse delegatie van de Internationale Zwincommissie. Dit samenwerkingsverband tussen Vlaanderen en Nederland hoedt over het  Zwin, het noordelijk natuurkustgebied van onze provincie.  Er is op regelmatige basis overleg over het behoud en beheer van het natuurreservaat, dat bedreigd wordt door verzilting.

Provinciale Visserijcommissie West-Vlaanderen

De Wet op de riviervisserij bepaalt dat er in elke provincie een Provinciale Visserijcommissie (PVC) actief is. Gouverneur Decaluwé is voorzitter van de PVC West-Vlaanderen. Deze taak werd gedelegeerd naar een afgevaardigd voorzitter.

De PVC is een overlegplatform van de hengelaars, de overheden en de relevante waterbeheerders. De commissieleden zijn aangewezen door de meest gekwalificeerde vissersverenigingen en vertegenwoordigen zoveel mogelijk de verschillende streken van de provincie en de belangrijkheid van de groeperingen, aldus Artikel 38 van de Wet op de Riviervisserij van 1 juli 1954. Bij de samenstelling van de PVC wordt de pariteit van hengeldisciplines en van de regio’s...

Milieuhandhaving

Wanneer een lokaal bestuur in gebreke blijft bij de vaststelling van een milieudelict, kan de gouverneur bestuurlijke maatregelen (bevel tot staking, bevel tot regularisatie,…) opleggen. Dit gebeurt enkel op basis van een verzoek van een toezichthouder.  Deze bevoegdheid van de gouverneur is complementair aan de bevoegdheden van de lokale overheden. Zij moeten in eerste instantie optreden,  in het kader van het subsidiariteitsbeginsel.  Pas wanneer de lokale overheden te kort schieten, komt de gouverneur in beeld.

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be