Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

wapenvergunningen

Met het oog op de maatregelen ter berstrijding van het Coronavirus ontvangt de dienst wapens enkel op afspraak. Neem contact op met uw dossierbehandelaar of bel naar nummer 050 301 611

Als commissarissen van de federale regering in de provincies, kregen de gouverneurs opdrachten om de uitvoering en de toepassing van de federale regelgeving te verzekeren. Het gaat om een heel verscheiden takenpakket, waaronder ook het domein van de wapenwetgeving valt.

De wetteksten zijn te bekijken via de website FOD Justitie.

Te downloaden documenten – aanvraagformulieren

 

Aankoop wapen in het buitenland

Voor de overbrenging van vuurwapens, onderdelen, toebehoren of munitie naar of vanuit een andere lidstaat van de Europese Unie en voor de in-, uit- of doorvoer van deze goederen naar of van een land buiten de Europese Unie, dient u contact op te nemen met de dienst dienst controle Strategische goederen van de Vlaamse overheid op basis van volgende gegevens:

Vlaamse overheid/ Government of Flanders

DEPARTEMENT KANSELARIJ & BUITENLANDSE ZAKEN/ Flanders Department of Chancellery & Foreign Affairs

https://www.fdfa.be/nl/contact

Dien uw vergunningsaanvraag online in via het Digitaal Loket Strategische Goederen

Procedure:

  • Aankoop van een vergunningsplichtig vuurwapen in het buitenland door een particulier (zie bijlage 1)
  • Aankoop van een vergunningsplichtig vuurwapen in het buitenland door een houder van een jachtverlof of sportschutterslicentie (zie bijlage 2)
  • Aankoop van een in België vrij verkrijgbaar wapen in het buitenland door een particulier (zie bijlage 3)

Wijziging betreffende de wapens van Historische, Folkloristische en Decoratieve waarde (HFD-wapens)

Er is door het KB van 8/5/13 een nieuwe regeling ingevoerd voor de HFD-wapens (BS 15/5/13), die wordt toegelicht in een omzendbrief gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24/5/13.

De FOD Justitie heeft een brochure gemaakt, verkrijgbaar op de website van de FOD Justitie, de lokale politie en de federale diensten van de gouverneur.

 

nuttige adressen

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
City Atrium
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
T 02 277 81 96 – F 02 277 54 14
explo@economie.fgov.be – website

Proefbank voor vuurwapens in Luik
Rue Fond des Tawes 45 4000 Liège
T 04 227 14 55
F 04 277 81 78
info@bancdepreuves.be 
www.bancdepreuves.be

Sportschuttersfederaties
VSK VZW: www.sportschieten.be
FROS amateursportfederatie: www.fros.be
VLAS: www.vlas.be

Sint-Hubertusvereniging
hvv.be

contactgegevens politiezones
politie.be

Info voor bewakingsondernemingen
FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheids- en preventiebeleid, directie private veiligheid

Meer informatie over de wapenwetgeving kan u vinden op de website van de FOD Justitie

 

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be