Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Rondetafel zwerfvuil - Stuurgroep Raamakkoord Oudlandpolder - Informatiemoment stroomgebiedbeheerplannen

Op initiatief van minister Demir nam de gouverneur deel aan een rondetafel over zwerfvuil. In 2019 was er een significante toename van het zwerfvuil in vergelijking met twee jaar eerder (+14%). De Vlaamse doelstelling om in 2022 het zwerfvuil met 20% te doen afnemen, komt op die manier ernstig in het gedrang. De minister vraagt om bijkomende initiatieven en versterkt in te zetten op handhaving. De gouverneur engageert zich om opnieuw zijn schouders te zetten onder de jaarlijkse week van de handhaving en de betrokken partners te enthousiasmeren tot deelname. De gouverneur stelt verder voor om de rol van de afvalintercommunales in het handhavingsluik op zwerfvuil te versterken en een 25-meter regel in te voeren voor bedrijven, horeca en scholen rondom hun inrichting waar ze alles schoon moeten houden. Alle engagementen komen in een charter. Een tussentijdse evaluatie van de doelstellingen van de bijkomende acties is voorzien in september.

Net voor de jaarwisseling keurde de Vlaamse Regering de instelling goed van het landinrichtingsproject Oudlandpolder fase 1. Dit vloeit voort uit de afspraken in het Raamakkoord Oudlandpolder. Parallel is er de opstart van de processen voor de opmaak van gewestelijke uitvoeringsplannen. Om te komen tot een robuust waterbeheer in de Oudlandpolder start op 1 februari een waterbalansstudie. De studie wordt gefinancierd door de Vlaamse Landmaatschappij, de Vlaamse Milieumaatschappij en de provincie West-Vlaanderen. De studie wil een inkijk bieden in het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime en informatie bieden om de passende maatregelen in het gebied te nemen. Verder kwam in de stuurgroep de Blue Deal aan bod. De doelstellingen van de Blue Deal blijken helemaal overeen te stemmen met de doelstellingen van het Raamakkoord. Tot slot was er ook aandacht voor de bevraging die eind vorig jaar bij de landbouwers in het gebied afgenomen is. Resultaten hiervan worden later dit jaar verwacht. (26/01/2021)

Als voorzitter van de bekkenbesturen IJzer en Brugse Polders en co-voorzitter van het bekkenbestuur van het Leiebekken, heette de gouverneur iedereen hartelijk welkom op het informatiemoment over de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. “Komen tot een robuust watersysteem is één van de grootste uitdagingen voor de komende jaren. Ook al is de kwaliteit van onze waterlopen de laatste decennia aanzienlijk verbeterd, toch zijn we nog steeds ver verwijderd van de gewenste goede ecologische toestand. Ook wat betreft waterkwantiteit zijn de uitdagingen voor de toekomst groot. De gevolgen van klimaatverandering laten zich voelen. De voorbije jaren hadden we te kampen met langdurige droogte en waterschaarste tot gevolg. Het watersysteem staat steeds meer onder druk. Zeker in West-Vlaanderen dat sterk afhankelijk is van water uit stroomopwaartse stroomgebieden. De watervraag is groot: drinkwater wordt voor een groot deel geproduceerd uit oppervlaktewater, de landbouwgewassen hebben irrigatiewater nodig en bedrijven hebben proceswater nodig. Het aanbod is beperkt. Het poldergebied kent daarbij ook een toenemende verzilting tijdens langdurige droge periodes.” zei de gouverneur. (22/01/2021)

 

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be