Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

januari 2021

Strategische Stuurgroep Water - Projectgroep governance reactief afwegingskader - Internet of water

Op de strategische stuurgroep water was er een terugkoppeling over de CIW-vergadering, de startvergadering van de expertenwerkgroep gebiedsgerichte werking water en over de uitrol van de Blue Deal. De gedachtewisseling over de op te starten projectgroepen vormde vervolgens de hoofdbrok van de strategische stuurgroep. (27/01/2021)

De vijfde werkbank van het reactief afwegingskader vond plaats. Het kader wil een beslissingsondersteunend instrument vormen in periodes van waterschaarste en droogte. Op de agenda stonden een terugkoppeling van het overleg met de verschillende diensten van de gouverneurs en een voorstelling van het ontwerpdashboard met droogte-indicatoren en maatregelen. Het consortium dat de uitwerking van het kader vormgeeft, verwerkt de feedback en op 9 maart volgt dan een voorstelling van het reactief afwegingskader. Hiernaast nam de gouverneur deel aan de startvergadering van de projectgroep governance reactief afwegingskader. De deelnemers wisselden van gedachten over de principes en overlegstructuren om het reactief afwegingskader in de praktijk toe te passen. De projectgroep wil tegen 15 april al een belangrijk deel van het werk af hebben om al te kunnen proefdraaien bij een volgende droogteperiode. (19/01 en 20/01/2021)

In 2018 kondigde de gouverneur in het bijzijn van de minister-president het ‘internet of water’ aan. Niet geheel toevallig in kasteel De Blankaart was er toen de voorstelling van een sensor om de waterkwaliteit in real-time te meten. Het consortium, dat de uitrol van een gans netwerk van waterkwaliteitssensoren begeleidt, bracht verslag uit aan de gouverneur. Tijdens de gedachtewisseling gaf de gouverneur een aantal aandachtspunten mee over het belang van de lokale expertise bij de waterbeheerders en de nood aan een geïntegreerd dataplatform. Er is het engagement om dit overleg periodiek te herhalen. (21/01/2021)

High level taskforce droogte

Op de tweede bijeenkomst van de high level taskforce droogte, dat de realisatie begeleidt van de Blue Deal, was de gouverneur vertegenwoordigd. Minister Demir en minister Somers lichtten hun investeringsagenda toe. Er stromen heel wat middelen naar West-Vlaanderen voor onder meer het Rivierherstel Leie, het duinencomplex en initiatieven om natuurgebieden te vernatten. Ook is een budget van 10 miljoen euro voorzien voor de uitrol van een digitaal meetnet grond- en oppervlaktewater en slimme datasystemen. Er was een kennismaking met Krista Decat, die aangesteld is als programmaleider van de Blue Deal. Bij de volgende bijeenkomst op 8 maart is er een globaal overzicht voorzien van de investeringsinitiatieven. (18/01/2021)

Algemene vergadering EGTS - Franse studie overstromingsrisico

De gouverneur woonde de algemene vergadering van de EGTS West-Vlaanderen en Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale bij in het gemeentehuis van De Panne.  Op deze vergadering werd de evaluatie van deze EGTS voorgesteld en besproken. Aan Vlaamse kant heeft het Centrum voor Lokale Politiek van de Universiteit Gent de evaluatie uitgevoerd. Aan Franse kant stond het  Agence d’Urbanisme et de Développement de la Région Flandre-Dunkerque hiervoor in.  Daarnaast was er de voorstelling van het oriënterend begrotingsrapport.  Voorafgaand aan deze algemene vergadering werd de evaluatie ook al eens besproken met de Vlaamse leden van de algemene vergadering in de lokalen van de EGTS in Veurne. (19/01/2021)

In het kader van het actieplan van Programme d’Actions de Prévention des Inondations laat het Franse Institution Intercommunale des Wateringues een prospectieve studie uitvoeren op middellange en lange termijn rekening houdend met de voorspelbare gevolgen van de klimaatverandering. De studie zal zich hoofdzakelijk richten op de preventie van overstromingsrisico's en de watervoorraden.  De studie werd uitbesteed aan de studiebureaus Setec-Hydratec en Sépia Conseils en werd eind november opgestart. De gouverneur nam deel aan een videoconferentie waarin de doelstellingen van deze studie evenals de modaliteiten voor de uitvoering ervan, werden toegelicht. (15/01/2021)

Coördinatievergaderingen Brexit - Overleg Places of Refuge

Het Nationaal Crisiscentrum organiseerde digitale coördinatievergaderingen over de Brexit.  De gouverneur woonde deze vergaderingen bij. De deelnemers kregen er een stand van zaken en een overzicht van de situatie. Hiernaast kwam de monitoring aan bod. (6 en 15/1/2021)

De gouverneur nam deel aan het digitaal overleg Places of Refuge. De werking van de high level stuurgroep in verband met digitale maritieme systemen en diensten was er geagendeerd.  Verder kwam de stand van zaken van diverse lopende projecten aan bod.  Tenslotte werden de Europese richtlijnen besproken. (12/01/2021)

Overleg ziekenhuizen en eerstelijnszones - Overleg Westtoer

Op het digitaal overleg met de vertegenwoordigers van de ziekenhuizen en de eerstelijnszones was er een voorstelling van de communication vaccination update .  Daarnaast bespraken de deelnemers het faseplan van de vaccinaties. De gouverneur kreeg ook een update van de epidemiologische situatie. (13/01/2021)

Tijdens een overleg met Westtoer stelde de gouverneur vast dat een creatief team aan het werk is geweest om een andere beleving van en in West-Vlaanderen te organiseren. Sommige vernieuwingen zijn zelfs een ‘blijver’ zoals de druktebarometer die nog verder wordt verfijnd. Westtoer heeft zich sterk ingezet als regionale katalysator om alle getroffen sectoren te betrekken bij een globaal plan ter ondersteuning van de toeristische economie. Door een permanent contact met alle actoren en het stimuleren van een cultuur van onderlinge solidariteit kon een financieel hulppakket worden samengebracht met de steun van het West-Vlaamse provinciebestuur. De gigantische impact van de pandemie op het toeristische aanbod heeft aangezet tot het ontdekken van nog onbekende opportuniteiten die onze provincie te bieden heeft. De 'vergroening' van het toerisme is alvast een fundamentele optie waarop het komende decennium structureel zal worden ingezet. (22/12/2020)

Bestuurscomité Kulak

Het bestuurscomité van de KULAK verliep digitaal.  De gouverneur nam hieraan deel. Volgende punten werden besproken: de onderzoekssamenwerking met VIVES en het verslag van de laatste  bijeenkomst van het Postuniversitair Centrum (PUC).   Tenslotte volgde een presentatie over de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen Campus Brugge. (12/01/2021)

Digitale nieuwjaarsreceptie Provincie - MOVI-netwerk

Door de coronamaatregelen was er geen traditionele nieuwjaarsreceptie voor het personeel in het Concertgebouw in Brugge.  Als alternatief organiseerde de Provincie een digitale nieuwjaarsreceptie.  De gouverneur, de gedeputeerden en de provinciegriffier blikten er terug op het voorbije jaar en keken hoopvol vooruit naar het nieuwe jaar. (04/01/2021)

De gouverneur nam deel aan het digitaal netwerkmoment van het MOVI-netwerk Vlaanderen.  Christophe De Jaeger gaf er een toelichting over Gluon, een platform voor kunst, wetenschap en technologie.  Dit platform heeft tot doel kunstenaars, wetenschappers, technologen en economen samen te brengen en na te gaan welke samenwerking mogelijk is.  (17/12/2020)

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be