Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

december 2020

Overleg vondst slagtand bosolifant - Bespreking NorthSealTeam

In juli viste een Nederlandse garnalenvisser een quasi intacte slagtand van een bosolifant op voor de Belgische kust. De slagtand werd verworven door het Nederlandse bedrijf North Sea Fossils. Samen met enkele experten en het betrokken bedrijf wisselde de gouverneur van gedachten voor de erkenning van de slagtand als cultureel erfgoed onder water en het vinden van een passende bestemming om deze zeldzame vondst aan het publiek tentoon te kunnen stellen. Nooit eerder werd een bijna complete slagtand van een bosolifant voor onze wateren aangetroffen. (18/12/2020)

De gouverneur ontving een delegatie van het NorthSealTeam.  Ze bespraken de problematiek van de zeehonden aan de kust. (11/01/2021)

Rede ‘Klimaatvriendelijk en -robuust West-Vlaanderen’

De opwarming van de aarde is iets wat gebeurt en ons overkomt. De feitelijke aspecten zijn wetenschappelijk gezien helder, zonder overdrijving. West-Vlaanderen staat duidelijk in het oog van de storm” stelt gouverneur Carl Decaluwé.  “Als de hoge CO₂-emissies blijven, komen we in zeer ongunstige scenario’s”.
In zijn rede ‘Klimaatvriendelijk en -robuust West-Vlaanderen’ roept gouverneur Decaluwé iedereen op om samen dringend de klimaatuitdagingen verder aan te gaan. Voor hem is het duidelijk: “Nu moeten we sterk investeren in groene industrie en schone energie, zoals de fabriek voor de productie van groene waterstof in Oostende. De energietransitie is onomkeerbaar ingezet. De overheid heeft een cruciale, stuwende functie. We zijn dé kust- en landbouwprovincie. Water is hier bijzonder cruciaal. Ook in een robuust waterstelsel met meer buffercapaciteit moet verder doordacht worden geïnvesteerd”.  (link: rede en boodschap)

Campagne corona

De gouverneur lanceert een campagne om de West-Vlamingen aan te sporen om vol te houden en op een veilige, coronaprove manier de feestdagen te beleven. Hij wil de West-Vlamingen waarvan het merendeel de coronamaatregelen volgt, een hart onder de riem steken door met een positieve boodschap op te roepen om samen (‘altegoare’), veilig het nieuwe jaar in te gaan.  Het is een oproep om vol te houden, om veilig te feesten: de situatie is voor iedereen gelijk en enkel door coronaproof te feesten, kunnen we hopelijk het tij keren en een derde golf vermijden. (18/12/2020)

Havenraad - Overleg kustburgemeesters - Overleg Brexit

De gouverneur lichtte aan de havenraad het beveiligingsplan van de Haven van Zeebrugge toe. Dat deed hij in gezelschap van Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, het havenbestuur MBZ en VOKA. Een succesfactor van het plan is de integrale aanpak door alle partners. De Europese Commissie investeerde reeds 2,15 miljoen euro mee in de beveiliging van de zeehaven, in de strijd tegen mensensmokkel en illegale transmigratie. Dit onder meer via het Beacon-project. Het Verenigd Koninkrijk investeerde vorig jaar en dit jaar 3,3 miljoen euro in beveiligingsprojecten bij vier cargobedrijven in de haven. De goede contacten van de gouverneur met de UK zorgen verder voor nog bijkomende Britse investeringen in de haven met 800.000 euro. De uitbouw van een centrale beveiligings- en commandoruimte is de cruciale factor van het havenbeveiligingsplan. De haalbaarheidsstudie hierover wordt eind maart gefinaliseerd en is betaald door de UK. (8/12/2020)

Het digitaal overleg met de kustburgemeesters en de NMBS verliep onder het voorzitterschap van de gouverneur.  Dit overleg kwam er op vraag van de kustburgemeesters met het oog op de kerstvakantie en de reizigersstromen via de trein naar de kust. (08/12/2020)

In het Egmontpaleis in Brussel vond er een coördinatievergadering Brexit plaats in aanwezigheid van Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken.  De gouverneur nam deel aan dit overleg dat georganiseerd was door het Nationaal Crisiscentrum.  Op deze vergadering stond de voorbereiding van de Brexit op de agenda. (09/12/2020)

De gouverneur nam ook deel aan een online vergadering over de Brexit georganiseerd door het Nationaal Crisiscentrum.  Onderwerp was  de visserijproblematiek ten gevolge van de Brexit. (14/12/2020)

Overleg Werfwater - Strategische Stuurgroep Water

Werfwater is een startende onderneming die het bemalingswater van een werf wil aanbieden aan de buurt. Ze ontwikkelden een webplatform dat in realtime het debiet weergeeft en ook de waterkwaliteit bewaakt. Werfwater lichtte aan de gouverneur hun ervaringen toe met demonstratieprojecten in Kortrijk en Brugge en blijft op zoek naar mogelijke testprojecten. (23/11/2020)

De Strategische Stuurgroep Water vormt het kloppend hart binnen de vernieuwde werking van de Coordinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW). Tijdens de bijeenkomst op 2 december was er een informatief luik over de status van de uitvoering van de Blue Deal en een gedachtewisseling over het werkprogramma van de CIW en de invulling van de projectwerking in 2021.  Verder waren er ook toelichtingen over het vernieuwde Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid vanaf 2023, het Vlaamse Klimaatadaptatieplan en de kadernota regiovorming. (2/12/2020)

Raad van bestuur en algemene vergadering WFIV en WPS - Overleg zonecommandanten

De gouverneur zat de gecombineerde vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering van het West-Vlaams Facilitair Instituut voor Veiligheidsdiensten voor.  De deelnemers bespraken de stand van zaken van het masterplan Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten, de werking, personeelszaken en financiën. (03/12/2020)

Hiernaast kwam het dagelijks bestuur van de West-Vlaamse Politieschool bijeen.  De werking van de school, de stand van zaken van de opleidingen en van de schietstand waren geagendeerd.  De leden van het dagelijks bestuur bespraken eveneens de begrotingsopvolging 2020 en de begroting 2021-2022. (09/12/2020)

Verder was er een digitale vergadering van de raad van bestuur en algemene vergadering van de WPS.  Op de agenda van de raad van bestuur stond de algemene toestand en werking van de school, evenals een stand van zaken van de schietstand.
Op de algemene vergadering was er één agendapunt, namelijk de bespreking en de goedkeuring van de begroting(sopvolging) 2020-2021-2022. (14/12/2020)

De gouverneur zat tevens het periodiek overleg met de verantwoordelijken van de hulpverleningszones voor. Bijzondere aandacht ging naar het verslag dat de brandweerinspectie heeft opgemaakt over de werking van het Opleidingscentrum voor de Civiele veiligheid van West-Vlaanderen. In aanwezigheid van de directeur en opleidingsdirecteur van WOBRA werd een open dialoog aangegaan over het inspectieverslag en de aandachtspunten die daaruit voortvloeiden. Alle partijen engageerden zich om in de nabije toekomst gericht op zoek te gaan naar een optimalisatie van de werkprocessen. (10/12/2020)

Raad van bestuur VLIZ - Overlegorgaan Kustwacht

De raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor de Zee, onder voorzitterschap van de gouverneur, vond in Oostende plaats.  Hierop werden de beleidsplannen van het VLIZ, alsook een stand van zaken van InnovOcean Campus en Ocean Innovation Space besproken.  Daarnaast waren diverse personeelsaangelegenheden en de begroting 2021 geagendeerd. (09/12/2020)

Het overlegorgaan Kustwacht vond plaats onder voorzitterschap van de gouverneur. De leden van het overlegoraan kregen een kleine demo van de nieuwe alarmering Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) Noordzee en bespraken de gevolgen van de Brexit op de Belgische visserij. Het was tevens de laatste vergadering van de federale secretaris voor de kustwacht,  Pascal Depoorter, die op 1 januari met pensioen gaat. De gouverneur uitte zijn appreciatie voor de mooie loopbaan van Pascal Depoorter binnen de structuur Kustwacht. (14/12/2020)

De reden waarom ik ’s morgens opsta

Beste lezer

Okinawa in Japan staat bekend om de hoge levensverwachting van de bewoners. Wetenschappers hebben daarom hun leefstijl bestudeerd om een verklaring te vinden voor hun lange, gezonde leven. Wat ze ontdekten, was dat Okinawanen een sterk gevoel hebben voor het zogeheten ikigai – letterlijk vertaald betekent het: ‘de reden waarom ik ’s morgens opsta’. Een gevoel van zingeving. Een ‘waarom’. Het hebben van een sterk gevoel van zingeving correleert met welzijn: het zorgt ervoor dat we doelgericht zijn, gemotiveerd door een verlangen naar een bepaalde uitkomst die ons de vasthoudendheid geeft om door te gaan. Dit is een complexe onbewuste toestand van het brein die verband houdt met overleving en ervoor zorgt dat we ons niet makkelijk laten afleiden of ontregelen door destructieve gewoonten of verslavingen. Dit is belangrijk, aangezien alles – van de ping van een tekstbericht tot en met alcoholverslaving of een eetstoornis – ons op weg naar ons doel kan laten ontsporen. Hoe sterker ons gevoel van zingeving, hoe meer de beloning van het bewegen in de richting van dat doel voor ons brein opweegt tegen eventuele afleidingen. Het hebben van een sterk onderliggend doel stelt ons ook in staat om het grote plaatje in het vizier te houden wanneer we worstelen met kleinschaliger doelen. Dat is een enorme rijkdom. (Tara Swart, ‘De Bron. Bepaal je levenspad door te veranderen hoe je denkt’, Bruna Uitgevers)

 

Raad van bestuur Confuciusinstituut - Boek 'Gemaskerd afscheid'

De gouverneur woonde de vergadering bij van de raad van bestuur van het Confuciusinstituut in Brugge. Op de agenda stonden diverse onderwerpen zoals de invloed van het coronavirus op de werking van het Confuciusinstituut, de renovatie van het gebouw, het jaarrapport 2020 en de geprogrammeerde activiteiten voor 2021. Als laatste punt kwam de samenwerking met het Train World Museum in Brussel aan bod.  De deelnemers bespraken het tentoonstellen van een oude Belgische spoorweg in China in het kader van de 50ste verjaardag van de Belgische diplomatieke betrekkingen tussen China en België.(16/12/2020)

Claude Croes, burgemeester van Deerlijk, overhandigde het boek 'Gemaskerd afscheid' aan de gouverneur.  Claude Croes is eveneens werkzaam als maatschappelijk assistent met als specialisatie 'rouw- en verliesverwerking'. In het boek staan getuigenissen van personen die te maken kregen met diverse vormen van rouw. Ook een zorgkundige en een begrafenisondernemer komen er aan het woord. (15/12/2020)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be