Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Bekkenbestuur van het IJzerbekken

(met gedeputeerde Naeyaert als plaatsvervanger voor de gouverneur)
In het bekkenbestuur van het IJzerbekken van 15/12 werd stil gestaan bij de wateroverlast van november 2023 en de taskforce “waterveiligheid IJzerbekken”. Ook de impact van de overstromingen, zoals op de waterkwaliteit kwam aan bod. Verder werd een stand van zaken gegeven van verschillende lopende projecten, waaronder het Strategisch Project IJzer- en Handzamevallei, het Waterlandschap project robuuste waterlopen Westhoek en gebiedsgerichte analyse van de waterkwaliteit voor Langgeleed en Zarrenbeek. Er was een toelichting over de uitbreiding van het model IJzer, de werken in kader van het masterplan kustveiligheid, het project Kustvisie en afspraken over het waterbeheer in het invloedsgebied van het kanaal Plassendale-Nieuwpoort. Tot slot werd het openbaar onderzoek van de watergevoelige open ruimte gebieden onder de aandacht gebracht. (15/12/2023)

40-jarig jubileum van Marelec

‘De uitbreidings- en groeiplannen van Marelec zijn toe te juichen, want ze benadrukken de verankering binnen onze Provincie. Ze zorgen dat kennis en knowhow hier aanwezig blijven als voedingsbodem voor industriële productie en bijhorende werkgelegenheid. Dat men hierbij de roots in Nieuwpoort en de lokale inbedding trouw blijft bij de verdere expansie, bewijst dat Marelec zijn geschiedenis niet vergeet. Laten we dus later vanavond het glas heffen op 40 jaar Marelec - op de prestaties, de herinneringen en het grenzeloze potentieel dat in het verschiet ligt. Op nog vele jaren succes! Bedankt en geniet van de festiviteiten’ zo sprak de gouverneur de aanwezigen toe op de viering van het 40-jarig jubileum van Marelec. (15/12/2023)

Infovergadering getroffenen Heulebeek

Op 11 december vond een infovergadering plaats voor de getroffenen van de wateroverlast in Heulebeek. De gouverneur zei in zijn toespraak: ‘Helaas zal 14 november 2023 en de daaropvolgende dagen bij velen van u in het geheugen gegrift blijven. Vanaf die dag nam ik, na overleg met de burgemeesters van deze betrokken regio, de beslissing om de provinciale fase voor de wateroverlast die ik al op 9 november opstartte voor de Westhoek uit te breiden naar de volledige provincie West-Vlaanderen.

Een provinciale fase is vooral van belang om te bepalen waar bovenlokale middelen moeten opgevorderd worden en bij voorrang op een zo optimaal mogelijke manier moeten ingezet worden.

Binnen die provinciale fase zijn hier in deze regio vooral het opwerpen van de nooddijk voor de bescherming van de wijk Hemelhoek en het inzetten van pompen door de Civiele Bescherming gebeurd. Dit naast de vele inspanningen van brandweer, de technische dienst, private pompen en pompen van Aquafin’. (11/12/2023)

College van Vlaamse gouverneurs

De gouverneur was aanwezig op de vergadering van het college van Vlaamse gouverneurs op het kabinet van Minister Gwendolyn Rutten in Brussel.  De vergadering startte met het ambtelijk overleg waarbij onder andere het digitaal platform jachtplannen, de taskforce Oekraïne en een stand van zaken van de regiovorming en fusies werden besproken.  Aansluitend hierop volgde het politiek overleg waarbij een kennismaking en prioriteiten van de minister op de agenda stonden alsook de prioriteiten en de voornaamste dossiers van de gouverneurs. (11/12/2023)

Overleg biregionale trajectcontrole RN58

Op 9 april 2022 gebeurde een dodelijk verkeersongeval op de kluifrotonde te Rekkem. Hierbij kwamen twee jongeren uit Frankrijk om het leven. Gezien dit niet het eerste dodelijke verkeersongeval was op deze locatie en gezien de quick scan van het dodelijk verkeersongeval, organiseerde de gouverneur van West-Vlaanderen een structurele debriefing in Menen op 22 juni 2022. Hierbij waren de burgemeester van Menen, lokale politie Grensleie, de federale politie West-Vlaanderen, de wegbeheerder AWV en  de korpschef van de lokale politie Moeskroen aanwezig. Uit dit overleg bleek naast een structureel snelheidsprobleem ook de zichtbaarheid problematisch. Daarom werd door het Agentschap Wegen en Verkeer infrastructurele maatregelen genomen (van 2 naar 1 rijstrook – carpoolparkings om de rechtlijnigheid te doorbreken) naast het aanpassen van het snelheidsregime van 90 naar 70 km/u en het herstellen en versterken van de openbare verlichting. Het idee om een bi-regionale trajectcontrole te creëren, werd tevens geopperd als een mogelijke oplossing voor het structurele snelheidsprobleem.  Op 11 december organiseerden de gouverneurs van West-Vlaanderen en Henegouwen samen een opvolgingsvergadering in Moeskroen in aanwezigheid van de burgemeester en korpschef van Moeskroen, de burgemeester en korpschef van Menen/pz Grensleie, AWV,SPW en de parketten van West-Vlaanderen en Henegouwen om de bi-regionale trajectcontrole te bespreken. Het draagvlak enerzijds en de uniforme en geharmoniseerde aanpak aan Vlaamse en Waalse kant anderzijds was het doel van deze vergadering. Zo worden verschillende snelheidsregimes gehanteerd, Vlaams 70 km/u en Waals 90 km/u en 120 km/u op dezelfde weg. Er werd beslist om eerst recente snelheids- en ongevallendata te analyseren vooraleer een gemotiveerd voorstel te formuleren rond de bi-regionale trajectcontrole. (11/12/2023)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be