Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

mei 2023

Heilig Bloedprocessie

Elk jaar trekt op Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart de Heilig Bloedprocessie door de historische binnenstad van Brugge. De Heilig Bloedprocessie is ontstaan in 1304 als uitdrukking van dankbaarheid en geloof. Tijdens de Heilig Bloedprocessie begeleiden de leden van de Edele Confrérie van het Heilig Bloed het schrijn waarin de kostbare relikwie is opgeborgen. Ruim 1.700 deelnemers zingen, musiceren, dansen en acteren. De stijl van de processie herinnert aan de Bourgondische tijd waarin gilden, ambachten, broederschappen en rederijkerskamers instonden voor de vertolking van de taferelen. Ook gouverneur Decaluwé stapte mee op in de processie. (18/05/2023)

Ontvangst VIP-delegatie China

De gouverneur ontving de Chinese viceminister van onderwijs, de heer Chen.

"West-Vlaanderen werkt sinds 2000 nauw samen met de Chinese provincie Zhejiang op het gebied van handel en investeringen, gezondheidszorg, onderzoek, opleiding en onderwijs. Tegenwoordig leven jongeren in een internationale omgeving, en velen van hen zullen later ook in een internationale omgeving werken. Dit vereist dat onze jongeren internationaal georiënteerd zijn. Daarom hecht de Provincie West-Vlaanderen veel belang aan de internationale dimensie in haar onderwijs.” (18/05/2023)

Ontvangst H. E. ambassadeur van Israël

Ambassadeur Idit Rozensweig Abu, de nieuwe ambassadeur van Israël, bracht een bezoek aan de gouverneur om de troeven en bijzonderheden van de provincie West-Vlaanderen te ontdekken. Hare Excellentie was vooral geïnteresseerd in de troeven van de provincie op het gebied van landbouw, digitaal bestuur, water en cyberveiligheid. (17/05/2023)

Eedaflegging van klas 67 – 68 – 69 van de West-Vlaamse Politieschool

De inspecteurs legden de eed van trouw aan de Koning af. Daarmee beloven ze de rechten en vrijheden van de burgers te eerbiedigen en te doen eerbiedigen. De deontologische code van de politiediensten vindt onder andere hier ook zijn oorsprong.
Dit betekent concreet dat plechtig beloofd werd zelf onze democratische wetten na te leven, zowel binnen als buiten de diensturen. Want men is 24 uur per dag en zeven dagen per week politieman of -vrouw. Dit houdt in dat integriteit geen hol begrip is, maar dat er correct gehandeld wordt zelfs als men het uniform niet draagt. Of zoals de schrijver C.S. Lewis het omschreef: ‘integriteit is het goede doen, ook als niemand kijkt’. (16/05/2023)

Presentatie rapport “30 jaar Belgisch luchttoezicht boven de Noordzee – Evolutie, trends en ontwikkelingen”.

De beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM), Wetenschappelijke Dienst van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), nodigde de gouverneur uit voor de presentatie van het rapport "30 jaar Belgisch luchttoezicht boven de Noordzee – Evolutie, trends en ontwikkelingen”. Dit vond plaats in Oostende. (16/05/2023)

Overleg met de bekkencoördinatoren en Katrien Thomaes

Op maandag 15 mei zaten de bekkencoördinatoren en de gouverneur, voorzitter van de bekkenbesturen Brugse Polders, IJzer en Leie samen om de komende bekkenbesturen voor te bereiden. Om de band tussen de bekkenwerking en de Vlaamse Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid te versterken, sloot ook de voorzitter, dhr. Bernard De Potter aan.
Een belangrijk agendapunt is het wateruitvoeringsprogramma dat aangeeft wie met wat wanneer aan zet is. De focus ligt op het engagement van de partners voor de voortgang van acties uit de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 maar op vraag van de bekkenbesturen Brugse Polders, IJzer en Leie werden alle water gerelateerde projecten binnen een bekken mee opgenomen om een volledig overzicht te bieden. Sterke punten zijn het toenemende belang van water en daarmee ook de engagementen van de partners van het integraal waterbeleid. Dat is duidelijk te zien aan de nieuwe dynamiek gekoppeld aan de Blue Deal, Waterlandschapsprojecten, Strategische Projecten voor IJzer- en Handzamevallei en Mandel, verschillende nieuwe landinrichtingsprojecten,… Het bekkensecretariaat bewaart het overzicht, de bekkenbesturen houden alle puzzelstukken samen en zoeken naar koppelkansen. De uitdagingen zijn groot, zowel op vlak van voorkomen van waterschaarste en wateroverlast als op vlak van verbeteren van de waterkwaliteit. De grootste knelpunten liggen in een rits aan belemmeringen zoals nood aan structurele financiering, personeelscapaciteit, doorlooptijd voor vergunningen, grondverwerving, handhaving en het creëren van draagvlak op verschillende niveaus. Sommige projecten overstijgen het bekkenniveau, zoals de problematiek van het Boudewijnkanaal of hebben een extra duwtje in de rug nodig, zoals de Oudlandpolder, project Majéteaux, Seine-Schelde. Daar treedt de gouverneur op als coördinator tussen Vlaamse overheidsdiensten en lokale besturen. (15/05/2023)

Stuurgroep Raamakkoord Blankaart

De stuurgroep van het Natuurinrichtingsproject De Blankaart kwam voor het eerst bijeen sinds 26 april 2022. Voor het deelgebied van de Blankaartvijver werd het hogere winterpeil dit jaar langer aangehouden. Dit was bedoeld als preventieve maatregel om het hoofd te kunnen bieden aan een nieuwe droogteperiode. Maart en april waren echter vrij natte maanden zodat het effect van deze maatregel zich nog niet laat voelen.
Alvast is duidelijk dat plotse peilschommelingen voor natuurdoeleinden te vermijden zijn. Er is het voorstel om het peilbeheer meer dynamisch te benaderen en een peildaling pas later in het broedseizoen in te stellen. Dit voorstel wordt verder uitgewerkt in lijn met de bepalingen van het Raamakkoord. De werken aan de waterkering zijn zo goed als rond, zodat de voorbereiding voor de volgende fase van de werkzaamheden kunnen starten. Er is nog 113ha te verwerven om de volgende fase in het natuurinrichtingsproject in zijn geheel te kunnen realiseren. (15 mei 2023)

Ontvangst Chinese delegatie Suzhou

West-Vlaanderen werkt sinds 2000 nauw samen met de Chinese provincie Zhejiang op het gebied van handel en investeringen, gezondheidszorg, onderwijs, opleiding en onderzoek. De samenwerking met de stad Suzhou startte in 2013. Deze samenwerking richt zich vooral op het ondersteunen van West-Vlaamse bedrijven die gevestigd zijn in Suzhou Industrial Park.

“Mr. Zhang,

Ik hoop dat dit bezoek van uw delegatie ons in staat stelt om ons actieterrein in Suzhou uit te breiden naar Xiangcheng City. Tijdens de lunch kunnen we de mogelijkheden voor samenwerking tussen West-Vlaanderen en Xiangcheng City verder bespreken.” (12/05/2023)

Bestuurscomité KULAK

De gouverneur was aanwezig op de bijeenkomst van het bestuurscomité Kulak, die plaatsvond op de Campus in Kortrijk. Na de goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering werd het strategisch dossier: ‘PUC – Defining the right balance’ besproken. Ook de infrastructuur en personeelsaangelegenheden kwamen aan bod. Na enkele variapunten en mededelingen van de campusrector werd de vergadering afgesloten. (09/05/2023)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be