Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

juni 2023

Overleg Kustburgemeesters

Op vraag van de minister van de Noordzee, Vincent Van Quickenborne, organiseerde de gouverneur een overleg met de kustburgemeesters.
De minister leidde twee agendapunten in: het onderzoek naar een derde energiezone en de procedure voor de herziening van het Marien Ruimtelijk Plan.
Met de inwerkingtreding van het huidige Marien Ruimtelijk Plan in 2020 startte ook de ontwikkeling van een tweede windmolenzone in onze Belgische wateren.
De dienst marien milieu onderzocht de haalbaarheid van een derde zone voor hernieuwbare energie voor onze Belgische kust. Voorlopige conclusie is alvast dat een bijkomende zone niet wenselijk is.
Een optimalisatie van de bestaande windmolenparken en de aanleg van zonnepanelen vormen een alternatief.  Op 19 april 2023 was er een startmoment voor het volgende Marien Ruimtelijk Plan, dat dan in werking moet treden in 2026.
De ontvangen reacties worden momenteel verwerkt.
Er is het engagement om in de volgende fase van het traject een nieuwe toelichting te geven aan de kustburgemeesters.
De zeezoogdieren vormden het derde bespreekpunt.
Steve Vermote van SeaLife vroeg aandacht voor risicocommunicatie aan onze kust.
Het aantal zeehonden op onze stranden neemt sterk toe, het aantal interacties met de andere bezoekers op het strand dus ook.
De kans op verwondingen of overdracht van ziektes is reëel en dit zowel voor mens als dier. SeaLife zal samen met de provincie West-Vlaanderen een sensibiliseringscampagne opstarten in nauw overleg met de kustgemeenten.  Verder kwam ook de ondersteuning door de hulpdiensten en de rol daarin van SeaLife aan bod.

Afsluitend kregen de kustburgemeesters een stand van zaken toegelicht van het project Kustvisie.
In de maand juni waren er infomomenten in de kustgemeenten en thematische werkbanken, bijvoorbeeld over verzilting.
Een volgende terugkoppeling aan de kustburgemeesters wordt voorzien eind september 2023. (26/06/2023)

Dienstreis Kenia

Als voorzitter van het VLIZ nam de gouverneur deel aan een dienstreis naar Kenia.  Hij had er een ontmoeting met Z.E.  President William Ruto.  In Mombasa, werd in 2012 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het VLIZ en het KMFRI (Kenya Marine and Fisheries Research Insitute) om de samenwerking in de mariene wetenschappen en de uitwisseling van data, expertise en informatie te bevorderen.  Dankzij jarenlange aanhoudende steun van de Belgische overheid kon KMFRI zich ontwikkelen tot een “Excellence Centre for Marine Sciences” binnen de Oost-Afrikaanse regio.  Het vervult nu een belangrijke rol binnen de Western Indian Ocean Marine Science Association (WIOMSA) en het IOC Regional Committee for collaborative research in the North and Central Western Indian Ocean (ICINCWIO).  Het voormalige Vlaams onderzoeksschip RV Zeeleeuw werd in 2014 herdoopt tot RV Mtafiti.  RV Mtafiti faciliteert wetenschappelijke expedities om prioritaire thema’s te onderzoeken die zijn geïdentificeerd door de Afrikaanse lidstaten van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie van UNESCO, en dient daarmee als platform voor internationale samenwerking en het delen van onderzoeksinfrastructuur in de regio.  De gouverneur had nog een meeting met de minister van onderwijs na overleg samen met mensen van Close the Gap en werd ook ontvangen door President Ruto. (4-11/06/2023)

UGent Connect

De gouverneur was uitgenodigd  op de bijeenkomst van UGent Connect in de Belvedère van de Boekentoren in Gent.  Tijdens het diner schetste professor Luc Taerwe, directeur van het East Asia Platform, een beeld van de universitaire samenwerking met partners in China, Japan en Zuid-Korea. (21/06/2023)

Dagelijks Bestuur WPS

Op woensdag 14 juni zat de gouverneur de vergadering voor van het dagelijkse bestuur van de WPS.  Tijdens deze vergadering werden de basisopleidingen, de rekrutering en selectie en het project hoger onderwijs besproken. Een ander agendapunt focuste zich op personeelsaangelegenheden en de diverse pijnpunten daaromtrent. Ten slotte volgde nog een stand van zaken van de schietstand. (14/06/2023)

Bezoek van het schip “Cutter”

De Gouverneur nam samen met de korpschef van de politiezone Westkust het initiatief om de UK-Border Force uit te nodigen in de haven van Nieuwpoort. Het was een moment om de afgesloten MoU (Memorandum of Understanding) tussen de PZ Westkust en de UK Border Force te vieren en om de sterke samenwerking die sedert een viertal jaren is uitgebouwd onder impuls van de Gouverneur nog verder aan te halen.
De ontvangst na de middag van het schip ‘Cutter’ werd vooraf gegaan door een plechtige herdenking van de Britse oorlogsslachtoffers aan het Nieuport Memorial dat hulde brengt aan de meer dan 500 gesneuvelde Britse soldaten die hoofdzakelijk dienden in de Royal Naval Division. Hierbij ontving het integrale Politiecollege van de politiezone Westkust, samen met de Vice-premier en Minister van de Noordzee Van Quickenborne, Minister van Binnenlandse Zaken Verlinden en Staatsecretaris voor Asiel en Migratie De Moor, de Minister of Migration en de Ambassador van het Verenigd Koninkrijk.
Het item migratie en de gemeenschappelijke strijd tegen de mensensmokkel stonden centraal in zowel het formele als informele kader dat ook de West-Vlaamse mandatarissen van politie en justitie mocht verwelkomen.
De Cutter voer in de late namiddag af richting de militaire haven van Zeebrugge voor de verderzetting van het driedaags werkbezoek bij en met de diensten van de Belgische Politie en Defensie. (20/06/2023)

Problematiek overbevolking gevangenissen

Naar aanleiding van de nijpende problematiek van de overbevolking in onze gevangenissen nam de gouverneur het initiatief om een overleg te beleggen met vertegenwoordigers van het Parket (procureur des Konings, voorzitters van de rechtbank van 1ste aanleg en het Hof van beroep, de procureur-generaal, de onderzoeksrechters), de West-Vlaamse gevangenisdirecteurs, het regionaal bestuur van het gevangeniswezen, de burgemeesters en korpschefs en de kabinetten van de ministers van Justitie en Volksgezondheid. Door elkaar en elkaars werking beter te leren kennen krijgen ze niet alleen zicht op de knelpunten die overbevolking in de hand kunnen werken maar kan er gezamenlijk ook gezocht worden naar oplossingen en/of manieren om het anders / beter aan te pakken.
Alle betrokken partijen waren het erover eens dat DE oplossing niet bestaat en ook niet op de korte termijn zal gevonden worden. Tijdens dit eerste overleg  was er vooral ruimte om te luisteren naar elkaar en te ventileren over de problemen waar elk op zijn niveau mee geconfronteerd wordt.  In een volgende fase zal ernaar gestreefd worden om via tal van kleine aanpassingen en bijsturingen binnen de verschillende domeinen voor een beetje verlichting te zorgen. Omdat alle deelnemers overtuigd waren van het nut van dit initiatief zal de gouverneur voortaan op regelmatige basis al deze partijen samen rond de tafel uitnodigen. (13/06/2023)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be