Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Overleg Kustburgemeesters

Op vraag van de minister van de Noordzee, Vincent Van Quickenborne, organiseerde de gouverneur een overleg met de kustburgemeesters.
De minister leidde twee agendapunten in: het onderzoek naar een derde energiezone en de procedure voor de herziening van het Marien Ruimtelijk Plan.
Met de inwerkingtreding van het huidige Marien Ruimtelijk Plan in 2020 startte ook de ontwikkeling van een tweede windmolenzone in onze Belgische wateren.
De dienst marien milieu onderzocht de haalbaarheid van een derde zone voor hernieuwbare energie voor onze Belgische kust. Voorlopige conclusie is alvast dat een bijkomende zone niet wenselijk is.
Een optimalisatie van de bestaande windmolenparken en de aanleg van zonnepanelen vormen een alternatief.  Op 19 april 2023 was er een startmoment voor het volgende Marien Ruimtelijk Plan, dat dan in werking moet treden in 2026.
De ontvangen reacties worden momenteel verwerkt.
Er is het engagement om in de volgende fase van het traject een nieuwe toelichting te geven aan de kustburgemeesters.
De zeezoogdieren vormden het derde bespreekpunt.
Steve Vermote van SeaLife vroeg aandacht voor risicocommunicatie aan onze kust.
Het aantal zeehonden op onze stranden neemt sterk toe, het aantal interacties met de andere bezoekers op het strand dus ook.
De kans op verwondingen of overdracht van ziektes is reëel en dit zowel voor mens als dier. SeaLife zal samen met de provincie West-Vlaanderen een sensibiliseringscampagne opstarten in nauw overleg met de kustgemeenten.  Verder kwam ook de ondersteuning door de hulpdiensten en de rol daarin van SeaLife aan bod.

Afsluitend kregen de kustburgemeesters een stand van zaken toegelicht van het project Kustvisie.
In de maand juni waren er infomomenten in de kustgemeenten en thematische werkbanken, bijvoorbeeld over verzilting.
Een volgende terugkoppeling aan de kustburgemeesters wordt voorzien eind september 2023. (26/06/2023)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be