Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

december 2022

Raad van bestuur en algemene vergadering WPS

De gouverneur zat de gecombineerde vergadering voor van de raad van bestuur en algemene vergadering van de WPS op de Campus POV in Zedelgem. Volgende items werden besproken: de aanstelling van nieuwe leden voor het dagelijks bestuur, de raad van bestuur en de algemene vergadering, een stand van zaken van de werking van de school, de begrotingsopvolging 2022 en begrotingsontwerp 2023 en tenslotte een stand van zaken van de schietstand. (15/12/2022)

Bestuursorgaan en algemene vergadering van het VLIZ

De gouverneur zat de bestuursvergadering en de algemene vergadering voor van het VLIZ in het provinciehuis Boeverbos. Terwijl tijdens het bestuursorgaan een rijk gevulde agenda werd afgewerkt waaronder diverse personeels- en financiële aangelegenheden, was er op de algemene vergadering de bespreking van de begroting 2022. (14/12/2022)

Wateroverleg Bekkenbestuur Brugse Polders

Het 2-jaarlijkse rendez-vous van het Bekkenbestuur van het bekken van de Brugse Polders ging deze keer door op de Huysmanshoeve in Eeklo. Onder voorzitterschap van de gouverneur debatteerden de waterbeheerders, gewestelijke instanties en de lokale besturen over huidige en toekomstige projecten in functie van meer zoetwaterbeschikbaarheid in de polders en een verdere verbetering van de waterkwaliteit.  Ervaringen van de afgelopen droogteperiode kwamen aan bod met aanbevelingen voor de toekomst. De Slependammepolder stelde zijn vernattingsproject voor om minder snel water naar het Leopoldkanaal af te voeren, het havenbestuur Port of Antwerp-Bruges gaf een toelichting over het Boudewijnkanaal. Daarnaast werden projectvoorstellen voor het Interregprogramma VI Vlaanderen-Nederland besproken en gaf het bekkensecretariaat een terugkoppeling van de gebiedsgerichte werking water binnen het bekken. (14/12/2022)

Raad van bestuur en algemene vergadering WOBRA

De gouverneur zat dinsdagavond 13 december deze beide vergaderingen voor.  Na de goedkeuring van de verslagen van beide voorgaande vergaderingen volgde de bespreking van de wijziging van de statuten.  Voor het agendapunt werking van de scholen waren er voorlopig geen punten waardoor kon afgerond worden met de diverse financiële bespreekpunten zoals onder andere de begroting en investeringstabel voor 2023. (13/12/2022)

Verrassingsdrink afscheid provinciegriffier

Op dinsdag 13 december was er een verrassingsdrink gepland voor de afscheidnemend griffier Geert Anthierens, die eind dit jaar met pensioen gaat.  Na het verrassingsmoment door het MAT en opgeluisterd met muziek van Augustijn Vermandere, gaf de provinciegriffier de fakkel door aan Stijn Lombaert.  Aansluitend was er een kerstmarkt met winterse hapjes en drankjes buiten aan de hoofdingang van het provinciehuis Boeverbos.  (13/12/2022)

College Vlaamse gouverneurs

De gouverneur woonde het ambtelijk college van gouverneurs bij in Brussel.  Op dit overleg werden onder andere het doven van de openbare verlichting en een modelbesluit voor vuurwerkverbod besproken en was er overleg omtrent vluchtelingenwerk in het kader van Oekraïne.  Op het aansluitend beleidscollege werd onder meer de opschaling huisvestingscapaciteit ontvreemden besproken. (12/12/2022)

Raad van bestuur en algemene vergadering WFIV

De gouverneur zat op maandag 12 december de online vergadering voor van de raad van bestuur en de algemene vergadering WFIV.  Na de goedkeuring van de verslagen van beide voorgaande vergaderingen werden enkele statutaire aspecten besproken.  Daarna volgde een stand van zaken van het masterplan POV, werking, personeels- en financiële zaken. (12/12/2022)

Planbegeleidingsgroep Landinrichtingsproject Oudlandpolder

De planbegeleidingsgroep stemde in met het advies van de jury om 15 uitvoeringsinitiatieven op te starten in het werkingsgebied. In het najaar van 2023 volgt een nieuwe oproep. Verder was er een bespreking van de inrichtingsmaatregelen per projectgebied in fase 1 van het landinrichtingsproject. Voor 7 projectgebieden wordt het landinrichtingsplan nu verder uitgewerkt. In het voorjaar van 2023 geeft de planbegeleidingsgroep advies op het landinrichtingsplan en daarna volgt een openbaar onderzoek. (25/11/2022)

Dagelijks bestuur WPS

De gouverneur zat de vergadering van het dagelijks bestuur van de WPS voor.  Op deze vergadering volgde de begroting (opvolging) zoals besproken op de financiële commissie van 22 november ll. (07/12/2022)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be