Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

mei 2015

Installatievergadering van de Provinciale Landbouwkamer

De Provinciale Landbouwkamer voor West-Vlaanderen werd in een nieuwe samenstelling plechtig geïnstalleerd. In zijn inleiding benadrukte de gouverneur de betekenis van land- en tuinbouw in het gehele agrocomplex in onze provincie. tussen 9% en 10,5% van de West-Vlaamse economie staat in directe of indirecte relatie met land- en tuinbouw. De gouverneur deed een oproep om samen met collega’s uit andere organisaties en disciplines te werken aan een toekomst voor de ganse sector. (19/05/2015)

Overleg hervorming civiele veiligheid

De voorzitters en de coördinatoren van de hulpverleningszones wisselden met de gouverneur van gedachten over de huidige stand van zaken van de hervorming van de civiele veiligheid in de verschillende zones. Gedeputeerde Bart Naeyaert lichtte de problematiek van mestgassen en de mogelijke rol van de hulpverleningszones toe. Stonden verder op de agenda: het digitaal crisisportaal, het emergency project, de retributiereglementen binnen de hulpverleningszone. (19/05/2015)

Complotdenken

Beste lezer,

In en met complottheorieën worden in feite vaak lastige, maar terechte en fundamentele vragen gesteld naar macht, controle en kennis in een samenleving.  In de wetenschap zijn complottheorieën dan ook omschreven als gecodeerde sociale kritieken waarmee een ideologische strijd wordt gevoerd over de betrouwbaarheid en legitimiteit van politieke en sociale instituties.  Naarmate macht en controle minder helder zijn georganiseerd in een samenleving neemt de aantrekkingskracht van complottheorieën als alternatief verklaringskader toe.  Uit onderzoek van onder meer de Amerikaanse wetenschapper Peter Knight blijkt dat onder veel burgers de angst leeft autonomie te verliezen aan schijnbaar verzelfstandigde en anonieme sociale structuren, zoals een ondoordringbare bureaucratie, autonoom opererende financieel-economische systemen en een politiek systeem dat zich steeds verder buiten de landsgrenzen verplaatst. Het politiek bestel heeft afgedaan in de ogen van complotdenkers, maar een politiek of maatschappelijk alternatief is niet voorhanden.  Wat resteert is machteloze woede. (De Groene Amsterdammer nr 9  “Wij zijn de zoekers naar waarheid. Wantrouwen tegen de macht” – 26 feb 2015)

Algemene bekkenvergadering voor het IJzerbekken

Op de Algemene Bekkenvergadering van het IJzerbekken stonden diverse punten geagendeerd: stormvloedkering Nieuwpoort, de signaalgebieden reeks 3, … De gouverneur zei ook een woordje naar aanleiding van het pensioen van Rik Dehaemers, die in 2006 aan de slag ging als bekkencoördinator voor het IJzerbekken. Gedurende deze jaren bouwde hij  een groot netwerk op van collega’s, lokale waterbeheerders…; Hij investeerde ook veel tijd en energie in het grensoverschrijdend overleg. De gouverneur dankte hem voor de fijne samenwerking. (13/05/2015)

  • Algemene Bekkenvergadering Ijzerbekken
  • Receptie pensioen Rik Dehaemers

Opening tentoonstelling Koninklijke St. Lucasgilde in Kortrijk

De internationale tentoonstelling “Never Again – Plus Jamais – Nie Wieder – Nooit Meer” is een organisatie van de Kunstkring Koninklijke St. Lucasgilde Kortrijk. De gouverneur opende graag deze tentoonstelling. De Eerste Wereldoorlog blijven herdenken en de oorlogshelden eren: dat is van belang. We moeten alle generaties blijven confronteren met de gruwel van de Eerste Wereldoorlog, die een catastrofe was, die met één klap duizend jaar van humanistische inspanningen ongedaan maakte. Deze internationale tentoonstelling is een passend element in de brede waaier aan herdenkingsactiviteiten van de Groote Oorlog. (8/06/2015)

Veiligheidsdag pleziervaart

Iedereen kent de interesse van de gouverneur voor de pleziervaart en zijn diepgaande zorg voor de veiligheid aan boord en op het water. De gouverneur gaf dan ook graag het startschot voor de veiligheidsdag pleziervaart in Nieuwpoort. Dit is een publiek-privaat initiatief van de overheid samen met de jachtclubs en de waterrecreanten van onze kust. Het opzet is de individuele pleziervaarder een aantal praktische tips te geven die de veiligheid op onze Noordzee moeten verhogen. De meerwaarde van deze dag ligt niet in het theoretisch doceren van vaarregels en reglementen, maar wel in de praktische benadering van een aantal elementen waar in noodsituaties naar kan teruggegrepen worden. (10/05/2015)

 

Persconferentie veiligheid pleziervaart

Samen met Staatsecretaris Bart Tommelein zat de gouverneur een persconferentie in Nieuwpoort voor. De gouverneur vermeldde dat er in 2014 in het Belgisch stuk van de Noordzee geen enkel ongeval met dodelijke afloop of zwaar gekwetsten was waarbij een pleziervaartuig betrokken was. Hij verheugt zich over de afname van het aantal tussenkomsten voor onze kust wat de pleziervaart betreft en stelt een positieve evolutie vast na de voorbije twee veiligheidscampagnes. We moeten echter alert blijven want het aantal tussenkomsten voor motorpech of andere mechanische problemen is niet gezakt maar bleef de laatste drie jaar stabiel. (10/05/2015)

Campagne ‘Veilig Motorrijden’

In Kortrijk gaf de gouverneur de start van de nieuwe provinciale verkeerscampagne ‘Veilig Motorrijden West-Vlaanderen’. Tijdens deze eerste sensibiliseringsdag konden motorrijders gratis hun motorvaardigheden testen via behendigheidsproeven. Het werd voor alle deelnemers een aangename en leerrijke dag, een rit van 55 km met tussenin 10 plaatsen waar onder deskundige begeleiding en met advies van motorfietsinstructeurs van politie, douane en militaire politie, allerhande vaardigheden werden getest en bijgestuurd. De eindproef bestond uit een proef afgenomen in en door de Kortrijkse Rijschool. Ook de kennis van de wegcode werd getest en 26 deelnemers ontvangen straks hun gewonnen prijzen. Deze preventieve actie wordt nu gevolgd door een handhavingsperiode tot eind oktober 2015. In de routinewerking en tijdens gerichte controles zullen de politiediensten van West-Vlaanderen aandacht besteden aan de motorrijders. Snelheid, alcohol, drugs in het verkeer, correcte veiligheidsuitrusting en het toepassen van de wegcode zijn items, die aan bod zullen komen. (9/05/2015)”

 

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be