Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Verslag raadpleging van het publiek BNIP UNITANK

Verslag raadpleging van het publiek voor het voorstel van BNIP UNITANK Tankstorage Belgium nv – 2019, versie 2.2

Eindevaluatie door de leden van de multidisciplinaire werkgroep: 29 november 2019 – Koning Albert I-laan 1-5, bus 6 te Brugge

Voorbereiding raadpleging van het publiek

Op 20 juni 2019 kwam een multidisciplinaire werkgroep samen om de procedure “Raadpleging van het publiek met betrekking tot het ontwerp van BNIP UNITANK Tankstorage Belgium nv” uit te werken en hun goedkeuring te geven over de clean version van het voorstel van BNIP.

Op 21 juni 2019 vond een overleg van de Provinciale Veiligheidscel (PVC) plaats. De raadpleging van het publiek voor het voorstel van BNIP UNITANK Tankstorage Belgium nv was één van de agendapunten.

Tijdens deze 2 overlegmomenten werd de procedure ter voorbereiding van de raadpleging afgestemd met alle belanghebbenden en werden bepaalde afspraken gemaakt. De procedure die gevolgd werd, is deze die werd vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 8 november 2012 tot bepaling van de procedure van de raadpleging van het publiek over bepaalde ontwerpen van provinciale bijzondere nood- en interventieplannen.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste punten:

 • De inhoud van de uitnodiging werd binnen de PVC en de werkgroep besproken. 
 • Volgende informatie werd in de uitnodiging opgenomen:
  ​Deze uitnodiging is geadresseerd aan de bevolking, organisaties en inrichtingen gelegen in de vastgelegde noodplanningszone rond de inrichting, met name:
  • Roeselare: Ter hoogte van de Graankaai;
  • Roeselare: Het jaagpad aan weerszijden van het kanaal Roeselare-Leie ter hoogte van het bedrijf Unitank Tankstorage Belgium NV;
  • Roeselare: De op-en afrit 7 van de E403;
  • Roeselare: De Regenbeekstraat vanaf het kruispunt met de Mandelstraat tot aan het kruispunt met de Regenbeekstraat;
  • Roeselare: Het kanaal Roeselare-Leie ter hoogte van het bedrijf Unitank Tankstorage Belgium NV;
  • Roeselare: De kazandbeek ter hoogte van het bedrijf Unitank Tankstorage Belgium NV. 
 • Het ontwerp van nood- en interventieplan kan geraadpleegd worden te Brugge, Koning Albert I-laan 1-5 bus 6, iedere werkdag van 10u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u00.
 • De raadplegingsperiode is voorzien van 1 oktober 2019 tot en met 30 oktober 2019.
 • De eventuele bemerkingen en adviezen met betrekking tot het ontwerp van bijzonder nood- en interventieplan dienen te worden overgemaakt aan de Dienst Noodplanning van de Gouverneur door middel van het formulier dat ter plaatse wordt overhandigd, ten laatste op 30 oktober 2019 om 16u.
 • Dit formulier kan persoonlijk overhandigd worden op de plaats van de raadpleging, maar kan ook via de post opgestuurd worden naar volgend adres:

Dienst Noodplanning Gouverneur van West-Vlaanderen
Federaal Administratief Centrum (FAC) Kamgebouw
Koning Albert I-laan 1-5, bus 6
8200 BRUGGE
of via elektronische weg: fdoh.wvl@ibz.fgov.be  

Voor meer informatie kan u zich wenden tot fdoh.wvl@ibz.fgov.be

 • Uitnodiging moet  minstens 15 dagen voor de raadpleging worden bekend gemaakt.
 • De uitnodiging voor de raadpleging van het voorstel van BNIP werd op 11 september 2019 op de website van de Gouverneur geplaatst Op 10 september 2019 werd de bekendmaking ook op de website van de stad Roeselare geplaatst.
 • Specifiek voor Unitank Tankstorage Belgium nv werd er naast het publiceren op de website van de Gouverneur en de stad Roeselare, een officiële brief verstuurd naar de bedrijven en particulieren die binnen de noodplanningszone van het bedrijf gelegen zijn. Deze manier van werken werd door de leden van de werkgroep en de leden van de PVC goed bevonden.
 • De officiële brieven met de uitnodiging voor raadpleging, gericht aan de betrokken bedrijven, werden op 9 september verstuurd via e-mail en per post. De officiële brief naar de particulieren, werd enkel per post verstuurd.
 • Verder werd er ook een bericht over de raadpleging op de facebookpagina van de dienst Noodplanning geplaatst op 18 september 2019.
 • Het voorstel van BNIP dat in 2018 werd goedgekeurd door de leden van de PVC werd up-to-date gesteld en de clean version werd met de leden van de werkgroep overlopen tot er een consensus was over de informatie die zou weggelaten worden. Telkens er informatie uit het voorstel van BNIP werd weggelaten, werd dit verantwoord via een bemerking zodat de lezer ook weet waarom de informatie uit het voorstel van BNIP werd verwijderd.
 • Binnen de dienst Noodplanning werd er een interne procedure uitgeschreven en werden de nodige documenten opgemaakt zodat iedere burger die het voorstel van BNIP wenst in te kijken op een correcte manier geregistreerd wordt en verder begeleid kan worden.

Overzicht geformuleerde bemerkingen en adviezen

Gedurende de consultatieperiode hebben er zich verschillende personen aangemeld bij de dienst Noodplanning om het voorstel van BNIP UNITANK Tankstorage Belgium NV te mogen inkijken. 

Er werden 2 verschillende schriftelijke bemerkingen of adviezen geformuleerd op de inhoud van het voorstel van BNIP.

Duidelijk in het BNIP opnemen wat de evacuatiemogelijkheden zijn voor de betrokkenen in de omgeving;
Aanvullen van nieuwe gegevens omtrent industriële activiteiten binnen de noodplanningszone van het bedrijf.

Beide bemerkingen werden besproken op het overleg met de leden van de werkgroep op 29 november 2019.

Er werd rekening gehouden met de bemerking omtrent de evacuatiemogelijkheden. De evacuatiemogelijkheden werden meer in detail beschreven onder het luik “Bescherming van de bevolking – Evacuatie”.
De lijst met industriële activiteiten binnen de noodplanningszone van het bedrijf werd aangevuld met de nieuwe gegevens.

Het voorstel van BNIP werd aangepast en zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan alle belanghebbende instanties.

 

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be