Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

juni 2024

Opening badseizoen 2024

Het kusttoerisme is een belangrijke economische motor in onze provincie. Jaarlijks bezoeken miljoenen toeristen uit binnen- en buitenland onze stranden. Dankzij de inzet van meer dan 1400 strandredders bezorgen ze hen ook deze zomer ongetwijfeld opnieuw een zorgeloze vakantie. Vanaf morgen kan je dan ook terecht in elke kustgemeente om een veilige duik te nemen in de zee. Er is vanaf morgen in elke gemeente minstens één redderspost geopend waar de strandredders een oogje in het zeil houden. Dankzij de inzet van de redders, maar ook dankzij de inzet van de provincie, de kustgemeenten, de Vlaamse overheid maar ook de private partners werd er samen gebouwd aan het imago van “de veiligste kust van Europa”. (14/06/2024)

Bezoek gebouwen PZ Vlas

Op woensdag 19 juni brachten de gouverneur, kabinetschef Koen Surdiacourt, arrondissementscommissaris Anne Martens en de attachés dienst noodplanning een bezoek aan de gebouwen van politiezonde Vlas. Daar konden ze o.a. een kijkje nemen in het multidisciplinaire commandocentrum. (19/06/2024)

Overleg grensregionale samenwerking

De gouverneur woonde gisteren op uitnodiging van Gaëtan Poelman - Diplomatiek Vertegenwoordiger van Vlaanderen in Frankrijk - een werklunch bij in de Diplomatieke Vertegenwoordiging van Vlaanderen in Parijs. Op deze vergadering waren onder meer ambassadeur Philippe Voiry van het Ministerie Buitenlandse Zaken/Quai d’Orsay aanwezig, evenals vertegenwoordigers van verschillende Franse gesprekpartners: le Secrétariat Général Affaires Régionales (SGAR) van de Prefectuur Hauts-de-France, la Région Hauts-de-France en la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT). De toekomstperspectieven voor de grensregionale samenwerking tussen Vlaanderen en Frankrijk werden er besproken.  De volgende onderwerpen kwamen daarbij aan bod: de opportuniteit voor een globaal Belgisch-Frans samenwerkingsverdrag, de werking van de beide Europese Groeperingen voor Territoriale Samenwerking (EGTS’en), het strategisch Interregproject ‘Grensbelemmeringen’ en de stand van zaken een aantal hangende dossiers, zoals het project ‘Mageteaux’ en het windmolenpark van Duinkerke. (17/06/2024)

Bezoek Maidstone/Sittingbourne (UK)

De klimaatuitdagingen in het waterbeheer aan weerszijden van het Kanaal vertonen veel gelijkenissen: zeespiegelstijging, meer en intensere regenbuien, langere droogteperiodes en verzilting. Met een delegatie vanuit de provincie West-Vlaanderen en de West-Vlaamse kustpolders nam de gouverneur deel aan een tweedaagse uitwisseling in de regio Kent over de uitdagingen in het waterbeheer.
Een aangepast grensbeleid na de uitstap uit de Europese Unie en de transmigratieproblematiek. Ook op dat vlak zijn de voornaamste uitdagingen voor de regio Kent en de provincie West-Vlaanderen gelijkaardig. Na de BREXIT is er via het Straits Committee de intentie om de jarenlange grensoverschrijdende samenwerking te bestendigen. Dit zijn de voornaamste bevindingen uit het politieke overleg met de voorzitter en enkele raadsleden van de Kent County Council.
In de voormiddag waren er verder theoretische sessies over het waterbeleid, de noodplanning en een inspirerend voorbeeld van regeneratieve landbouw. De gouverneur deelde de bevindingen en de leerlessen over de aanpak van de wateroverlast in november 2023.

Het namiddagdeel kreeg een invulling met inspirerende terreinbezoeken aan het NIAB, een onderzoeksbureau voor plantenwetenschap en absolute referentie voor het Verenigd Koninkrijk en aan de Blackbird Farm die in harmonie met de natuurwaarden aan klimaatbestendige landbouw wil doen.
De tweede dag startte met theoretische sessies over de bestuurlijke organisatie van het waterbeheer, de aanpak van overstromingen en kustveiligheid. Er waren aansluitend bezoeken aan een visvriendelijk pompgemaal en constructed wetlands in het Elmley natuurreservaat. Afrondend waren er interactieve sessies over de inzet van technologie en de multistakeholderapproach in het waterbeheer. Een unanieme conclusie is alvast ‘collaboration is a buzz-word’ en het belang van structurele financiering. (10-11/06/2024)

Stuurgroep Raamakkoord Oudlandpolder

Op de stuurgroep van het Raamakkoord Oudlandpolder kwam naar gewoonte de status van het lopende vijfjarenprogramma aan bod. De stuurgroep keurde de aanpak voor het volgende 5-jarenprogramma (2025-2030) goed.
Voor het RUP Oudlandpolder Oost is het openbaar onderzoek opgestart en is het tot 12 juli 2024 mogelijk om suggesties te formuleren.
Het werkingsgebied van de Oudlandpolder geldt als een pilootgebied voor de opmaak van een peilbesluit. Een oriëntatienota is in opmaak en wordt na de zomer verwacht.
De stuurgroep van het Raamakkoord waakt over de samenhang tussen het traject voor het RUP en het peilbesluit.
Aan Aquafin is de vraag om de bevloeiing van de Oudlandpolder vanuit het RWZI Brugge blijvend te verzekeren en toekomstgericht zelfs te versterken.
Tot slot kwam ook de voortgang van het landinrichtingsproject kort aan bod. 6 uitvoeringsinitiatieven zijn ondertussen goedgekeurd. Het landinrichtingsplan Oudlandpolder I ligt klaar ter ondertekening. (06/06/2024)

22ste Europese dagen van de Europese vereniging van territoriale overheidsvertegenwoordigers

De gouverneur nam deel aan de samenkomst van de Europese vereniging van territoriale overheidsvertegenwoordigers. Diverse onderwerpen kwamen aan bod, onder meer:

Overstromingen in Pas-de-Calais, het belang van territoriale bevoegdheden om tekortkomingen in het hydrografische netwerk en overstromingen te voorkomen en hoe om te gaan met noodweer, de gevolgen ervan en de maatregelen om ze in de toekomst te voorkomen (1-5/05/2024)

Chili-event Bert De Clerck

Op maandag 3 juni vond het event “Chili and its opportunities in a changing World” plaats, georganiseerd door de heer Bert De Clerck, ere-consul van Chili voor de provincie West-Vlaanderen. De gouverneur sprak de aanwezigen toe over de samenwerking tussen West-Vlaanderen en Chili: “Today, Europe is largely turning to partners such as Chile for the implementation of its ambition in the Green Deal and the Energy transition. In the context of the large-scale development of the hydrogen industry in the southernmost region in Chile, the ambition and need of scientific knowledge to steer this process towards sustainability, is both immense and challenging. Next to the economic and trade related exchanges this is already generating, there is great appetite to set up a focused & small-scale academic cooperation with the local university of Magallanes UMAG: he hydrogen industry, ports and logistics, offshore energy, and marine research and innovation, are some of the topics UMAG is seeking international cooperation on. Flanders is well positioned to respond to this invitation. As a follow-up to these two successful recent missions, Flanders government is currently exploring appropriate mechanisms to invite a small delegation of UMAG to visit the diverse and excellent research community in Flanders, including VLIZ and the Blue Cluster”. (03/06/2024)

Overlegorgaan Kustwacht

Op vrijdag 31 mei zat de gouverneur het overlegorgaan Kustwacht voor. Er was een gevarieerde agenda opgemaakt, waarbij toelichtingen werden gegeven over onder andere de telecommunicatienetwerken op zee, de nieuwe app pleziervaart en het nieuwe OSERIT-drift model. Verder werd meer informatie verstrekt over de wijzigingen aan het Algemeen Nood- en Interventieplan Noordzee en de stand van zaken met betrekking tot het nieuwe kustwachtvliegtuig. De volgende vergadering is gepland op vrijdag 13 september. (31/05/2024)

Seminarie “Navigating Business with a changing China”

“Vandaag zullen we verschillende cruciale aspecten van zakendoen met China bespreken. Van de nieuwste beleidsveranderingen en technologische innovaties, tot culturele nuances en economische trends die uw strategieën kunnen beïnvloeden. Onze experts en sprekers, elk met uitgebreide ervaring en kennis van de Chinese markt, zullen hun waardevolle inzichten en praktische adviezen met u delen.
Ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om onze sprekers te bedanken voor hun bereidheid om hun tijd en expertise met ons te delen. Ook wil ik VCKK en China Office West-Vlaanderen bedanken voor dit initiatief. Ter informatie deel ik graag mee dat zij in 2025 een innovation tour plannen naar China, meer bepaald naar Shenzhen, Hangzhou en Shanghai, gekoppeld aan een viering ter gelegenheid van 25 jaar bilaterale samenwerking.
” Zo sprak de gouverneur de genodigden toe op het seminarie. (30/05/2024)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be