Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

maart 2023

Overleg hulpverleningszones

Op donderdag 9 maart 2023 zat de gouverneur het periodiek overleg voor met de verantwoordelijken van de hulpverleningszones.  Op de uitgebreide agenda stond onder andere een bespreking over de verdeling van de federale dotaties aan de hulpverleningszones en een voorstelling door de directeur van WOBRA van het nieuwe voorstel van organigram. In het kader van noodplanning werden een aantal praktische punten besproken. (09/03/2023)

Vergadering Mageteaux

Onder co-voorzitterschap van gouverneur Carl Decaluwé en adjunct-secretaris-generaal van de Préfecture du Nord Amélie Puccinelli werd op 8 maart 2023 in de residentie van de gouverneur een vergadering gehouden om de teksten van de ontwerp-waterbeheersingsovereenkomst in de zone Duinkerke-Veurne-De Moeren te bespreken.  De opmaak van een nieuwe overeenkomst was nodig omdat in het kader van het Interreg V-project Mageteaux een aantal investeringen zijn gebeurd om de wateroverlast in de grensoverschrijdende Moeren te beperken. Het gaat concreet om de installatie van een schuifconstructie aan Les 4 Ecluses in Duinkerke en de constructie van het noodpompgemaal aan de Speievaart in Veurne.  Op het einde van de vergadering werd een intentieverklaring getekend.  Voor het Vlaams Gewest ondertekenden de gouverneur en Lieven Dejonckheere (afdelingshoofd van De Vlaamse Waterweg) en voor Frankrijk Amélie Puccinelli. De ondertekenende partijen verbonden zich ertoe de overeengekomen teksten aan hun bevoegde autoriteiten over te maken voor de verdere juridische afhandeling en de officiële bekrachtiging van de overeenkomst.  (08/03/2023)

Klankbordgroep Rivierherstel Leie

Meteen na de stuurgroep Rivierherstel Leie was er een bijeenkomst van de klankbordgroep Rivierherstel Leie, voor de gelegenheid in de raadzaal van het stadhuis van Waregem.  De intendanten koppelden terug over het overleg met de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering en de beleidsverwachtingen in 2023.  De deelnemers aan de klankbordgroep kregen de gelegenheid om voorstellen en aandachtspunten te formuleren voor het werkprogramma het komende jaar.  Vanuit De Vlaamse Waterweg was er verder een toelichting over de status van het luik binnenvaart en de status questionis. Het Departement Omgeving duidde het programma van de Gebiedsdeal Droogte in de Leievallei en zoomde in op de startnota voor het AGNAS GRUP Leievallei. De landbouweffectenstudies, lopende verwervingen en status van de inrichtingsplannen werden toegelicht door de Vlaamse Landmaatschappij. Het Agentschap Natuur en Bos tenslotte stond stil bij de inrichtingswerken. (08/03/2023)

Stuurgroep Rivierherstel Leie

De gouverneur slaagde er samen met collega-gouverneur Van Cauter in om als intendant het project Rivierherstel Leie terug op de rails te krijgen.  Voor de deelgebieden Bavikhove-Ooigembos en Neerhoek-Ponthoek was de uitdaging om er in totaal 100 ha te verwerven met het oog op de inrichting als watergebonden, terrestrische natuur.  Deze doelstelling werd gehaald. De intendanten rapporteerden hun eindconclusies eind 2022 aan de Vlaamse Regering.  De Vlaamse Regering verlengde begin januari het mandaat van de intendanten met een jaar. In februari hadden de intendanten een overleg met de vertegenwoordigers van de bevoegde ministers.  In de stuurgroep was er een terugkoppeling over dit overleg en een afstemming over de verdere aanpak.   Op welke deelgebieden focussen de inspanningen zich in 2023? Welke parameters zijn daarin sturend?  Een volgende doelstelling voor Rivierherstel Leie bestaat er immers in om bijkomend 200ha in het ganse zoekgebied in te richten als watergebonden, terrestrische natuur en dit uiterlijk eind 2027. (08/03/2023)

High Level Taskforce Droogte

De high level taskforce droogte had aandacht voor de droogtetoestand. Na een eerder droge maand februari is de uitgangssituatie ondertussen ongunstiger dan dezelfde periode vorig jaar. Naar gewoonte was er aandacht voor de uitvoering van de acties die vervat zitten in de Blue Deal en was er ook een update over het vervolgtraject voor het reactieve afwegingskader prioritair watergebruik. Na de droogteperiode 2022 is het draaiboek voor het reactieve beheer geactualiseerd en uit de evaluatie vloeiden enkele acties voort. Deze acties kregen een plaats in het werkprogramma reactief droogtebeheer en werden tijdens de high level taskforce droogte toegelicht. (06/03/2023)

Bezoek aan Penitentiair Complex in Brugge

In het kader van de toepassing van het artikel 611 van het Wetboek voor Strafvordering, bracht de gouverneur op vrijdag 3 maart 2023  een controlebezoek aan het Penitentiair Complex Brugge, samen met de arrondissementscommissaris bevoegd voor de noodplanning en de kabinetschef. Tijdens een gesprek met de directie kwamen volgende onderwerpen aan bod: de gedetineerdenpopulatie en de overbevolking van de inrichting, het personeelsbestand, de interne organisatie van de afdelingen, het medisch centrum, de infrastructuur, stakingen en het aspect noodplanning. Heel wat problemen evolueren heel voorzichtig in de goede richting  maar er ligt ook nog ontzettend veel werk op de plank.  (03/03/2023)

Toelichting jaarverslag Nationale Bank

De gouverneur was uitgenodigd op de voorstelling van het jaarverslag 2022 dat werd toegelicht door vicegouverneur Steven Vanackere.  In het jaarverslag van de Nationale Bank van België werden de economische, financiële en monetaire ontwikkelingen van het afgelopen jaar beschreven. (06/03/2023)

Wintercongres brandweer West-Vlaanderen

“U weet allemaal dat veiligheid mij nauw aan het hart ligt.  Het thema loopt als een rode draad door mijn taken als gouverneur.  En om een veilige omgeving voor iedereen te kunnen voorzien, is het natuurlijk van belang dat de hulpverleners weten waar ze mee bezig zijn.  Op die manier kunnen hulpverleners, en brandweerlui in het bijzonder, bij interventies niet alleen de efficiëntie van hun tussenkomst optimaliseren, maar tevens zorgen voor hun eigen veiligheid.  De brandweer vormt een belangrijke schakel in de noodplanning en het crisisbeheer.  Ze behoort tot de discipline 1 die instaat voor de hulpverleningsoperaties bij noodsituaties” sprak de gouverneur in zijn openingswoord de deelnemers aan het wintercongres van de brandweer West-Vlaanderen in Kortrijk toe. (04/03/2023)

Provinciaal droogteoverleg

Hoewel januari nog meer dan voldoende neerslag bracht, was dit in februari al beduidend minder.
Tijdens de eerste bijeenkomst van het provinciaal droogteoverleg bleek alvast dat enkele parameters nu al evolueren naar een nieuw droogtescenario.  In het Bekken van de Brugse Polders is een afsprakenkader in voorbereiding om de waterpeilen in het poldergebied nog dynamischer te benaderen.  Binnen het IJzerbekken is het operationeel overleg tussen de waterbeheerders al geactiveerd om tot een optimale waterverdeling te komen als verdere neerslag uitblijft.  Verder lichtte INAGRO tijdens het droogteoverleg de resultaten toe van een analyse die ze uitvoerden naar de grondwaterstanden in West-Vlaanderen.  Het INBO deelde de onderzoeksresultaten van de evolutie van de glasaalpopulatie en de toepassing van het aangepast spuibeheer. (03/03/2023)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be