Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

april 2022

Online overleg met de West-Vlaamse burgemeesters

Op 21 april nam de gouverneur opnieuw het initiatief om de West-Vlaamse burgemeesters online bijeen te brengen. Doel van dit burgemeesteroverleg was een update geven van de informatie die hij ontving van zowel de Vlaamse als de federale overheid over de opvang van Oekraïense ontheemden.  De gouverneur dringt er op aan bij de West-Vlaamse gemeenten om de Vlaamse huisvestingstool goed op te volgen door alle duurzame opvangcapaciteit (beschikbaar voor meer dan 3 maand) er in op te nemen. De Vlaamse subsidiëring hangt er immers aan vast. Tot slot peilde hij naar de ondersteuningsnoden bij de gemeenten om zo aan Vlaanderen de mogelijkheid te geven om het Vlaamse regioteam dat tegen juni 2022 aangeworven wordt, zo efficiënt mogelijk in te zetten. Vlaanderen voorziet per provincie één regioteam dat bestaat uit 4 voltijdse functies, ter ondersteuning van de gemeenten in hun opdracht van duurzame opvang van Oekraïners. (21/04/2022)

Overleg EGTS West-Vlaanderen, Flandre -Dunkerque-Côte d’Opale

De gouverneur nam als Vlaamse coördinator voor de grensoverschrijdende samenwerking met Noord-Frankrijk het initiatief voor een overlegvergadering over de werking van de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale. De vergadering ging door op vrijdagnamiddag 25 april 2022 in Provinciehuis Boeverbos. De Vlaamse leden van de Algemene Vergadering en de Vlaamse technici die de werking van deze EGTS opvolgen, werden hierop uitgenodigd. Een eerste ontwerp van strategisch méérjarenplan voor de werking van deze EGTS werd besproken. Dit ontwerp is meteen een Vlaamse insteek voor het grensoverschrijdende seminarie met alle partners van de EGTS op 25 mei 2022. (22/04/2022)

Raad van Bestuur en Algemene Vergadering WFIV

Op maandag 25 april was de gouverneur aanwezig op de raad van bestuur en de algemene vergadering van de vzw WFIV. Na de goedkeuring van de verslagen van de vorige vergaderingen werd de samenstelling van de raad van bestuur en de algemene vergadering besproken. Daarna volgde een stand van zaken van het masterplan POV en de werking om ten slotte te eindigen met een mondelinge toelichting bij een personeelszaken en de bespreking en goedkeuring van de begrotingsopvolging 2022 en het ontwerp van de jaarrekening 2021. (25/04/2022)

Bezoek ambassadeur van Turkije

Op dinsdag 26 april bracht Z.E. dr. Hassan Ulusoy, ambassadeur van de Republiek Turkije, een beleefdheidsbezoek aan de gouverneur.  Tijdens dit bezoek werden gemeenschappelijke topics besproken en eindigde het bezoek met de uitwisseling van relatiegeschenken.  Nadien werd de ambassadeur ontvangen door burgemeester De fauw. (27/04/2022)

Burgemeestersoverleg regio Brugge

In het gemeentehuis van Oostkamp besprak de gouverneur gisteren het thema “bestuurlijke handhaving” met de burgemeesters van de regio Brugge. Dit kadert in de sensibiliseringscampagne van de gouverneur waarbij hij alle burgemeesters in West-Vlaanderen alert en attent wenst te maken voor de gevaren van inmenging van de criminele onderwereld in onze legale maatschappij.  Het doel is de burgemeesters bewust te maken van hun trekkersrol om als gemeente niet onbewust illegale activiteiten te faciliteren of toe te laten door alert te zijn bij bijvoorbeeld aanvragen voor subsidies en vergunningen. Een weerbare en integere overheid en een weerbare maatschappij zijn de pijlers waarop bestuurlijke handhaving is gegrondvest. Door regelmatig infosessies te organiseren voor de burgemeesters en gemeenten wordt deze bewustwording, in opdracht van de gouverneur, gestimuleerd door het netwerk bestuurlijke handhaving West-Vlaanderen. (25/04/2022)

ANZAC Day

Op maandag 25 april nam de gouverneur deel aan de ANAC Day herdenkingen met een bloemenhulde tijdens een Special Last Post onder de Menenpoort in Ieper.  Nadien volgde nog een korte plechtigheid aan het Belgisch Monument in aanwezigheid van de ambassadeurs van Australië en Nieuw Zeeland en de burgemeester van Ieper. (25/04/2022)

Herdenking raid op Zeebrugge, Saint George’s Day 1918

Op zondag 24 april  nam de gouverneur deel aan de herdenking van de 104de verjaardag van Saint George’s Day 1918, de dag van de Raid op Zeebrugge.  Op 23 april 1918 sneuvelden meer dan 200 soldaten van verschillende nationaliteiten.  Op de militaire begraafplaats naast de Sint-Donaaskerk had een korte plechtigheid met bloemenhulde plaats.  Nadien volgde nog een receptie in het Gemeenschapshuis in Zeebrugge. (24/04/2022)

Structureel overleg opvolgingsprocedure dodelijke verkeersongevallen

Op 20 april evalueerde de gouverneur de cijfers van het eerste trimester 2022 met de 12 van de dodelijke verkeersongevallen in West-Vlaanderen.  Het aantal dodelijke verkeersongevallen in januari, februari en maart is stabiel in vergelijking met de andere bestudeerde jaren: 3 in januari, 4  in februari, 5 in maart. Hierbij raakten 25 personen en 23 voertuigen betrokken. Het ging in 4 gevallen om eenzijdige ongevallen (geen derden bij betrokken). 1 ongeval kende meerdere doden (3). Opvallend: In 92 %  (11/12) gebeurde het dodelijke verkeersongeval op een gewestweg. Snelheid en de verkeerde plaats op de weg staan opnieuw in de top 3 van oorzaken en omstandigheden. In 2 dossiers is er sprake van de opvolging van structurele maatregelen, waarvan 1 gepland in 2022 en 1 in 2023. Deze snelle analyse en opvolging van de dodelijke verkeersongevallen maakt het mogelijk enerzijds snel in overleg te gaan met de burgemeester, politie en wegbeheerder indien nodig en anderzijds heel snel trends te detecteren. (20/04/2022)

Dagelijks Bestuur WOBRA

Woensdag 20 april nam de gouverneur deel aan het digitaal dagelijks bestuur van de vzw WOBRA.  Op de agenda stonden de werking van de ambulanciers- en brandweerschool en een stand van zaken van de opleiding redder aan zee. Daarnaast waren er nog personeelszaken en financiële punten, zoals de jaarrekening 2021 en de stijging van leverancierskosten, te bespreken. (20/04/2022)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be