Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

december 2021

Dagelijks bestuur West-Vlaamse Politieschool

De gouverneur nam deel aan de online bijeenkomst van het dagelijks bestuur van de WPS.  Op deze bijeenkomst werd een uitgebreide stand van zaken van de school besproken met daarin aandacht voor de werking van de school, het personeel, de opleidingen, het financiële luik, corona en de schietstand. (22/12/2021)

Raad van bestuur en algemene vergadering WOBRA

De raad van bestuur en de algemene vergadering van de WOBRA gingen op dinsdag 21 december online door.  Op beide vergaderingen werden de goedkeuring ontslag en aanvaarding van nieuwe leden van de vereniging besproken alsook de werking van de scholen en personeelszaken.  De bijeenkomst werd beëindigd met de bespreking van het financiële luik. (21/12/2021)

Overleg Eurometropool

De gouverneur had op dinsdagmorgen 21 december 2021 een overleg met vertegenwoordigers van het departement Buitenlandse Zaken, het Kabinet van minister-president Jan Jambon en met de  vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in Frankrijk Gaëtan Poelman.  Thema’s die daarbij aan bod kwamen waren het ‘Memorandum voor het Franse Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie’ van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, de werking van de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale, de bilaterale samenwerking tussen Vlaanderen en Frankrijk en de verdere invulling van de opdracht van de gouverneur als Vlaamse coördinator voor de grensoverschrijdende samenwerking met Noord-Frankrijk.  (21/12/2021)

Bekkenbestuur IJzerbekken

Op deze online vergadering stonden  een toelichting bij het belang van  het in kaart brengen van de verzilting, een voorstelling van het Strategisch project IJzer- en Handzamevallei als een antwoord op de klimaatverandering, de huidige en toekomstige overstromingsrisico’s en terugkoppeling over de gebiedsgerichte werking water. (20/12/2021)

Online evaluatie amokincident

De gouverneur nam deel aan het online overleg over het amokincident met een gewapende jongeman in Kortrijk op 7 oktober 2021.  Na een chronologische weergave van de feiten volgde een evaluatie waarbij zowel de positieve elementen als de algemene leerpunten uit het incident werden besproken. (20/12/2021)

Overleg Westkustpolder - Zuidijzerpolder

De polderbesturen kregen een schrijven vanuit de Vlaamse MilieuMaatschappij dat de subsidies voor medewerkers tewerkgesteld in het Derde ArbeidsCircuit (DAC) – statuut, worden teruggeschroefd. De flexibele inzet en beschikbaarheid van deze medewerkers bleek nochtans cruciaal om ergere scenario’s van waterellende te vermijden in het IJzerbekken. Een verdere afbouw van het personeelsbestand brengt de doelstellingen van het integraal waterbeheer in het poldergebied in het gedrang. Deze thematiek vormde de aanleiding voor een overleg tussen de Westkustpolder, de Zuidijzerpolder, gedeputeerde Bart Naeyaert en de gouverneur. Verder was er een bespreking over de aanpak van de wateroverlast in het IJzerbekken en de rol van de waterbeheerder.  Waterbeheerders moeten zelf de kosten dragen voor het uitvoeren van slibanalyses. Dit is een aanzienlijke kostenpost en past niet in het principe dat de vervuiler betaalt. Dit vormde het laatste agendapunt. (7/12/2021)

Windparken op zee, een aanhoudende inspanning van vele partners

Een jaar na de afwerking van de eerste Belgische windenergiezone op zee blijven de offshore windparken een onderwerp dat menigeen beroert. We weten allemaal hoe belangrijk de productie van hernieuwbare energie is in de context van de klimaatcrisis, en kunnen via de media regelmatig vernemen hoe het zit met de bijdrage van windparken op zee tot de Belgische energieproductie, en met hun ecologische impact en de wetenschappelijke opvolging daarvan. Dat een veelheid aan actoren ook dagelijks in de weer is met het opvolgen van vergunningsaanvragen, het definiëren en controleren van veiligheidsvoorschriften, communicatie naar zeevarenden en nog zoveel meer, is echter weinig geweten. Wat komt er – naast de technische aspecten van de bouw en het onderhoud – allemaal kijken bij het oprichten en uitbaten van een windpark? Wie is hier allemaal bij betrokken? Wat betekent de aanwezigheid van offshore windparken voor de scheepvaart? In deze bijdrage staan we stil bij deze vragen, waarbij de Werkgroep Windmolenparken & CIA (commerciële en industriële activiteiten) centraal staat. Ook de gouverneur is vertegenwoordigd is deze werkgroep.

Lees het volledige artikel via deze link:

https://kustwacht.be/nl/inhoud/windmolens-2

Overleg korpschefs West-Vlaanderen

De gouverneur was aanwezig op het overleg van de korpschefs van West-Vlaanderen.  Dit overleg vond plaats in het politiecommissariaat van de politiezone RIHO.  Tevens was er de kennismaking met Luc Vanlouwe, de verbindingsofficier bij de Vlaamse Regering. (08/12/2021)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be