Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

juni 2021

Digitaal netwerkmoment MOVI

Op donderdag 17 juni woonde de gouverneur het tweede georganiseerde digitaal event van MOVI (= vrijwilligersnetwerk van Vlaamse ambtenaren) bij.  Centrale gast was Dirk De Wachter, psychiater en psychotherapeut in het UPC Leuven (= Universitair Psychiatrisch Centrum) en eveneens veelgeprezen auteur.  Prof. De Wachter gaf tijdens dit event meer duiding over de psychologische gevolgen van de coronacrisis. (17/06/2021)

Openingsplechtigheid Nationaal Zijdemuseum Hangzhou

In het kader van de activiteiten rond 20 jaar partnerschap Zhejiang – West-Vlaanderen, zal het Confuciusinstituut in Brugge onderdak bieden aan een kleine thematentoonstelling rond Zijde en de Zijderoute.

Deze tentoonstelling wordt gecoördineerd door het Nationaal Zijdemuseum (Hangzhou) en kadert in de Week van de Zijde, in Hangzhou.

Op de openingsplechtigheid op vrijdag 18 juni werd een vooraf opgenomen videoboodschap van gouverneur Decaluwé vertoond waarin hij het beste wenst voor de tentoonstelling, de Week van de Zijde en voor het partnerschap tussen de beide provincies. (18/06/2021)

Bekkenbestuur Leiebekken

Net als in de andere bekkenbesturen werd het wateruitvoeringsprogramma van 2020 goedgekeurd en kwamen de bemerkingen aan bod uit het openbaar onderzoek voor het stroomgebiedsbeheerplan voor het specifieke deel van het Leiebekken 2022-2027. Verder was er een toelichting over de actuele droogtetoestand en de status van het project Seine-Schelde. (18/06/2021)

Planbegeleidingsgroep Oudlandpolder

Voor het landinrichtingsproject Oudlandpolder gaf de planbegeleidingsgroep advies over het reglement voor de uitvoeringsinitiatieven. Dit zijn projectoproepen waarbij initiatiefnemers (polderbesturen, Natuurpunt, individuen,…) op eigen initiatief en op korte termijn projecten uitvoeren. Verder was er ook aandacht voor de voorstellen van investeringen vanuit de Blue Deal in het werkingsgebied, het ruimtelijk uitvoeringsplan, het onderzoek naar de landschapsbiografie en de voortgang van de waterbalansstudie. (15/06/2021)

Overleg voorzitter Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid

Op vraag van de voorzitter van de coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid was er een toelichting aan de Vlaamse gouverneurs over recente ontwikkelingen in het integraal waterbeleid. Er was verder een bespreking over het kader tot het instellen van tijdelijke en permanente onttrekkingsverboden zoals bepaald in het op 7 mei 2021 goedgekeurde uitvoeringsbesluit bij de wet Onbevaarbare waterlopen. Na de evaluatie van de aanpak van 2020 werden ook afspraken gemaakt voor de aanpak van blauwalgenbloei. (14/06/2021)

High Level Taskforce Droogte

De High Level Taskforce Droogte startte naar gewoonte met een bespreking van de actuele droogtetoestand. Anders dan de voorbije jaren zijn er nog geen reactieve droogtemaatregelen van kracht. Zo is er voor het grondwater in 3 op 4 meetlocaties normaal tot zeer hoge peilen waar te nemen. De drinkwatermaatschappijen verwachten deze zomerperiode geen problemen.

Het actieprogramma binnen de Blue Deal komt stilaan op kruissnelheid. 80% van de gedefinieerde acties zijn al opgestart. De gelanceerde projectoproepen zoals proeftuinen droogte 3.0 en Water-Landschap 2.0 en enkele oproepen worden op korte termijn gepubliceerd. Minister Demir en minister Crevits lichtten de investeringskredieten toe voor hun bevoegdheden. Er was bijzondere aandacht voor de geoptimaliseerde governance voor het reactieve droogtebeleid. Voortaan vormen de Adviesgroep Droogte, de Vlaamse Droogtecommissie en het provinciaal Droogteoverleg de operationele beheerstructuren om passend te reageren op een dreigend watertekort. De voorziene toelichting door minister Somers van de investeringsagenda voor zijn bevoegdheden werd uitgesteld naar de volgende bijeenkomst op 18 oktober 2021. (14/06/2021)

Bekkenbestuur IJzerbekken

Het wateruitvoeringsprogramma 2020 werd goedgekeurd, net als het overwegingsdocument met de antwoorden op de bezwaren die ingediend zijn tijdens het openbaar onderzoek voor de stroomgebiedsbeheerplannen 2022-2027. De initiatieven van drinkwaterproducenten De Watergroep en Aquaduin werden toegelicht. Ook was er aandacht voor de overstromingsproblematiek in Stavele (Alveringem). Er was een terreinverhoging en er zijn geen nieuwe problemen waargenomen de voorbije jaren. Vervolgoverleg zal bepalen of er nood is aan bijkomende terreinverhoging of andere initiatieven. Verder dient Westkustpolder een projectaanvraag in voor Waterlandschap 2.0 om een peilverhoging te realiseren, aanvullend op de verbreding van de Grote Beverdijkvaart. (11/06/2021)

Bekkenbestuur Brugse Polders

Het Bekkenbestuur stemde in met een light versie van het jaarlijks verplichte wateruitvoeringsprogramma, namelijk een overzichtstabel met de voortgang van de acties in het stroomgebiedsbeheerplan. Voor de nieuwe stroomgebiedsbeheerplannen 2022-2027 leidde het openbaar onderzoek tot 55 opmerkingen en keurde het Bekkenbestuur de voorgestelde aanpassingen aan het bekkenspecifiek deel goed. Verder gaf Farys een inkijk in het recent geopende waterproductiecentrum in Oostende en de initiatieven voor drinkwaterproductie die nog in de pijplijn zitten. Daarnaast was er ook een toelichting van de actuele droogtesituatie en een informatieronde over de opgestarte initiatieven in het bekken van de Brugse Polders. (08/06/2021)

UGent Connect

Op uitnodiging van rector Rik Van de Walle woonde de gouverneur de bijeenkomst van UGent Connect bij.  Tijdens het coronaproof diner stelde Em. Prof. Dr. Kristiaan Versluys de UGent alumniwerking voor.  Daarna was er een mogelijkheid om in aanwezigheid van directeur dr. Marjan Doom het Gents universiteitsmuseum te ontdekken. (16/06/2021)

Cargo Village

Versluys Logistics sloot vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst met de luchthaven Oostende-Brugge voor de ontwikkeling van ‘Cargo Village’ met logistiek vastgoed op bepaalde delen van de luchthaven. In navolging hiervan tekende Versluys Logistics en de haven van Zeebrugge een intentieverklaring die de basis vormt voor een ambitieus concept dat op termijn moet leiden tot de integratie van een gezamenlijke zee-luchtvracht supply-chain. De partijen engageren zich om hun respectievelijke toegangspoorten tot de wereld op een doordachte manier met elkaar te verbinden binnen een overkoepelende logistieke ‘sea & air gateway’. (1.06.2021)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be