Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

september 2019

Opera Gent

Op uitnodiging van het netwerk Vlaamse topambtenaren MOVI woonde de gouverneur de Méditerra – Nuit bij in de Opera in Gent.  De voorstellingen ‘Flamboyant Flamenco’ met Luisa Palicio en ‘O Fado' met Marco Rodrigues kenden een groot succes bij alle genodigden. (26/9/2019)

Kustburgemeesters veiligheidsoverleg

Op de agenda van het veiligheidsoverleg kustburgemeesters stond de financiering IKWV. Verder werd een overzicht gegeven van de nieuwe regelgeving in het herzien Marien Ruimtelijk Plan 2020 inzake de gebruiksvergunningen ‘commerciële en industriële activiteiten’. Ook kwam de maritieme strategie Noordzee Frankrijk aan bod, de nieuwe wetgeving pleziervaart en de evaluatie van de verkeersveilige dagen. Tenslotte stond de procedure walvisredding op de agenda. (18/9/2019)

Kick-off VIVES LiveLab

"Meer en meer komen zorgprofessionals terecht in de eerstelijnszorg. Daarom is het van fundamenteel belang dat die professionals hierop voorbereid zijn en dat er interprofessionele opleidingen zijn. Dat kan hier bij VIVES en daarom zijn we hier samen. Het is duidelijk dat VIVES met haar onderwijsaanbod niet louter is afgestemd op de economische noden, maar zeker ook op de ruime noden-noemer van onze zorgende samenleving. Dat capteren en vertalen naar professionele zorg voor gepaste kennis en competenties is een puike en verdienstelijke inzet." zei de gouverneur op de kick-off van het VIVES LiveLab. (23/9/2019)

Opening academiejaar UGent

De gouverneur woonde de opening van het academiejaar UGent bij. Deze opening vormt jaarlijks een moment om vooruit te blikken, en om de banden van de UGent met de stad en het stedelijk weefsel symbolisch te duiden. Een universitaire stoet van academici en personeelsleden trok doorheen de stad. In de aula vond een academische zitting met diverse toespraken plaats. (20/9/2019)

Waterpeilverhoging voor natuurherstel in de Blankaart gaat nieuwe fase in

Onder leiding van de gouverneur werd in de Blankaart een nieuw, hoger waterpeil ingesteld. Daardoor kan de Blankaart zich als natuurgebied verder ontwikkelen. Hiermee wordt een plan uitgevoerd dat in 2001 in een raamakkoord over het waterbeheer in de Blankaart door 16 partijen is gemaakt. De gouverneur zei: "Alle partners beseffen dat we door een goede samenwerking en door respect voor de belangen van alle partijen mooie resultaten kunnen neerzetten. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de Blankaart een belangrijke inspiratiebron zal blijven voor andere gebieden en projecten in West-Vlaanderen en daarbuiten." (23/09/2019)

Inspiratiemoment – handhaving zwerfvuil en sluikstorten

In 2015 startte de gouverneur met een handhavingsinitiatief voor zwerfvuil en sluikstorten, met jaarlijks als sluitstuk de week van de handhaving. Het provinciehuis Boeverbos vormde zo voor het vijfde jaar op rij het decor waar onze West-Vlaamse toezichthouders goede praktijken uitwisselen. De gouverneur verwelkomde de aanwezigen en verwees naar de voorbeeldrol die we te vervullen hebben in het streven naar een propere omgeving. Tom De Schepper (VVSG) schetste het algemeen kader van handhavingsmogelijkheden. Sabine Jansen (D&B) bracht goede praktijken voor gedragsbeïnvloeding. Aansluitend waren er werksessies over de aanpak van doelplaatsen, de inzet van camera’s, concrete cases en de mogelijkheden tot ondersteuning voor projecten. (16/09/2019)

MAiDEN Decision Making Board

Op woensdag 11 september 2019 vond de zevende vergadering plaats van de MAiDEN Decision Making Board  in de Ambtswoning van de gouverneur. De leden van deze vergadering luisterden naar de voortgangsrapportage gebracht door de voorzitters van de verschillende werkpakketten (op financieel, technisch en juridisch vlak) en gaven hun goedkeuring aan het tweede “Progress Report”, dat halverwege september aan EASME moest worden bezorgd. Tevens werd uitgebreid de tijd genomen voor een feedback van het EASME-monitoring visit, dat plaatsvond op 28 juni. Het monitoring visit is een tussentijds bezoek van de subsidiërende Europese instantie om de voortgang van het project van nabij op te volgen. De opmerkingen werden overlopen en indien nodig geremedieerd, en er werd akte genomen van het feit dat de vertegenwoordigers van EASME tevreden waren over de voortgang van het project. Naast de goedkeuring van het progress report, besliste de Decision Making Board over de te nemen acties met betrekking tot beschikbare budgetten voor consultancy en over juridische aangelegenheden. Tevens werd de voorlopige invulling van het “Final Event” vastgelegd. Het Final Event zal doorgaan op 6 maart 2020.

Op vrijdag 28 juni 2019 tekenden de MAiDEN projectpartners present voor een zogeheten 'monitoring visit'. MAiDEN staat voor MAritime Information Data Exchange Network. Dit project wordt gesubsidieerd door het agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (EASME) van de Europese Unie (EU) en moet een vlottere uitwisseling van informatie tussen de deelnemende partners mogelijk maken. Vijf kustwachtpartners werken hiervoor samen: het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), Defensie, Douane, Scheepvaartpolitie en het Directoraat-Generaal (DG) Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit. De diensten van de gouverneur van West-Vlaanderen en het secretariaat Kustwacht zorgen voor de nodige ondersteuning.

Het project ging van start op 1 maart 2018 en kent een looptijd van twee jaar. Ondertussen zitten we al meer dan halfweg, het perfecte moment om een tussentijdse stand van zaken op te maken. Daarom kwam de subsidiërende Europese instantie EASME-polshoogte nemen in Brussel. Vertegenwoordigers van alle projectpartners zorgden voor de nodige tekst en uitleg bij de werkzaamheden van de verschillende werkgroepen. Naast enkele vragen over de financiële regeling, zijn de specialisten ter zake wat dieper ingegaan op een aantal technische kwesties rond geautomatiseerde informatie-uitwisseling. Er werd ook al vooruitgekeken en van gedachten gewisseld over de organisatie van het 'final event' ter afsluiting van het project. Globaal gezien toonde EASME zich tevreden met de geboekte resultaten tot op heden. Een goed rapport dus voor onze projectpartners die ondertussen hard doorwerken om de deadline van maart 2020 te halen!

 

co-funded by the European Maritime and Fisheries Fund

Bezoek Italiaanse ambassadeur

De gouverneur ontving H.E.-mevrouw Elena Basile, ambassadeur van Italië, voor een kennismaking in zijn Ambtswoning.  Op een overleg met vertegenwoordigers van FIT, POM en VOKA werden diverse economische thema’s aangekaart.  Aansluitend vond een ontmoeting plaats met bedrijven met een link met Italië. (18/09/2019)

CPS International Conference

De gouverneur was aanwezig op de internationale conferentie “Street Policing in a smart society”.  Het CPS organiseerde deze conferentie ter gelegenheid van haar 30ste verjaardag en dit in samenwerking met de Working Group on Policing van de European Society of Criminology  en het Scottish Institute for Policing Research.  Tijdens deze internationale conferentie zijn de verschillende evoluties en non-evoluties van politiewerk te onderzoeken in het huidige sociale en maatschappelijke klimaat.  De toehoorders werden gestimuleerd om na te denken over de toekomst van de politie(zorg), rekening houdend met deze veranderende maatschappelijke context en de hiermee gepaard gaande uitdagingen. 
Aansluitend nam de gouverneur deel aan het jubileumfeest. (17/09/2019)

Officiële lancering van het Marine Robotics Centre

Het is een waar genoegen jullie hier te mogen verwelkomen op deze feestelijke lancering van het VLIZ Marine Robotics Centre.  Als voorzitter van de raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor de Zee, beschouw ik dit moment als een mijlpaal die de groei van het VLIZ illustreert.  In de afgelopen 20 jaar is het instituut geëvolueerd van een bescheiden instelling tot het onbetwiste knooppunt voor marien en kustgebonden onderzoek in Vlaanderen.  Het is dan ook een goede en logische beslissing van de Vlaamse overheid om met deze robots volop mee in te zetten op absolute toptechnologie om hoogwaardig marien onderzoek en vernieuwende innovatietrajecten te realiseren” zie de gouverneur op de lancering van het Marine Robotics Centre (MRC). (17/09/2019)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be