Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

april 2019

Vergadering MAiDEN Decision Making Board

Er vond een vergadering van de MAiDEN Decision Making Board plaats. Naast het opvolgen van de werkzaamheden binnen de verschillende werkgroepen keurde de Decision Making Board ook het eerste interimrapport goed dat wordt overgemaakt aan EASME. Dit rapport schetst de voortgang van het project en geeft een financieel overzicht na het eerste projectjaar. (26/4/2019)

co-funded by the European Maritime and Fisheries Fund

Boekvoorstelling ‘De tweede vervreemding’ – Michael Vlerick

Op uitnodiging van uitgeverij Lannoo woonde de gouverneur de boekvoorstelling van wetenschapsfilosoof Michael Vlerick bij.  De auteur geeft weer hoe we wereldproblemen zoals armoede, massamigratie en klimaatverandering enkel het hoofd kunnen bieden door wereldwijd samen te werken. "Samenwerken zit in onze natuur. Wereldwijde samenwerking hoeft dus geen utopie te zijn. De mens kan voor het eerst in de geschiedenis haar lot in eigen handen nemen. We moeten die kans grijpen en een globaal sociaal contract in het leven roepen. Een wereldwijd samenwerkingsmodel waar burgers het echt voor het zeggen hebben." stelt Michael Vlerick (25/4/2019)

 

Algemene vergadering en raad van bestuur West-Vlaamse Politieschool

Op de agenda van de raad van bestuur en de algemene vergadering stonden de algemene toestand en werking van de school. Hiernaast werden er ook enkele personeelsaangelegenheden en de stand van zaken van de financiering van de nieuwe schietstand en de afwerking van het masterplan besproken. Tenslotte werd het ontwerp van rekening 2018 aan de leden voorgelegd. (25/04/2019)

Groundbreaking ceremony Desotec

Naast de algemene taken rond veiligheid en coördinatieopdrachten heeft elke provinciegouverneur ook aandacht voor maatschappelijk relevante thema’s in de eigen provincie. Zo bracht ik vorig jaar onze grote afhankelijkheid van water en de precaire waterbeschikbaarheid onder de aandacht. Water is één van de belangrijkste vestigingsfactoren voor onze Vlaamse en Europese economie.  Eerder had ik het ook al eens over het belangrijke kusttoerisme in West-Vlaanderen. De uitdagingen en het potentieel van de Noordzee belichtte ik vier jaar geleden. De rode draad is altijd het algemeen belang en het belang van duurzaamheid en van duurzame productiesystemen. Duurzame ontwikkeling is een vorm van ontwikkeling die voortduurt in de tijd. Bodem, water, biodiversiteit en energie zijn fundamenteel voor de economie. West-Vlaanderen heeft een waterintensieve economie, terwijl de waterbeschikbaarheid onder druk staat. Dit vraagt om bijzondere aandacht. De productie op de bedrijven heeft directe impact op de omgeving via bodem, lucht en water. Maar ook omgekeerd heeft elke wijziging in de omgevingsfactoren een impact op de productie. Hier komt Desotec in het verhaal met haar industriële zuiveringsoplossingen op basis van mobiele filters met actieve kool voor het opvangen van verontreinigingen uit lucht, gas, vloeistoffen of water.’ zei de gouverneur op het panelgesprek naar aanleiding van de Groundbreaking Ceremony Desotec. (2/4/2019)

Studiedag Waterbalans en verzilting in de Kustzone en ondertekening Raamakkoord Oudlandpolder

De gouverneur verwelkomde de deelnemers van de studiedag 'Waterbalans en verzilting in de Kustzone'. “Water is belangrijk voor onze provincie. Water is ook een bijzonder grote uitdaging voor onze provincie. West-Vlaanderen wordt in veel opzichten door het water én de Noordzee gedragen. Dit geldt zowel voor haar natuur en haar landschap als voor haar welvaart en haar economie. Voor onze waterhuishouding is de klimaatontwrichting een fundamentele uitdaging. Door gepast te anticiperen, kunnen er met en door de klimaatverandering ook nieuwe perspectieven ontstaan. De aanpassing van ons watersysteem en -beleid aan de gevolgen van klimaatverandering schept ongetwijfeld ook nieuwe mogelijkheden en biedt kansen en ruimte voor innovatie. Pessimisme helpt ons in elk geval niet vooruit. We moeten, op zijn West-Vlaams, vooral ook kansen blijven zien”. (04/04/2019)

Het waterbeheer van de Oudlandpolder staat voor grote uitdagingen. Er is in het gebied nood aan afgestemd peilbeheer voor het natuurgebied Uitkerkse Polders en voor de landbouw in het gebied. Die heeft grotere nood aan waterbuffering. De klimaatontwrichting laat zich in de Oudlandpolder nadrukkelijk voelen. Twintig partners onder voorzitterschap van de gouverneur hebben een Raamakkoord ondertekend. De Oudlandpolder is een vlak gebied van 20.000 hectare dat zich uitstrekt over de gemeenten Blankenberge, Bredene, De Haan, Jabbeke, Oudenburg en Zuienkerke. De ondertekening van het Raamakkoord is een historische en noodzakelijke stap naar een klimaatrobuust waterbeheer in dit poldergebied. Het Raamakkoord is de oplossing voor minstens vier uitdagingen in de Oudlandpolder: beperken van overstromings- en droogterisico’s; de gebiedsgerichte afstemming van het peilbeheer op de functies in het gebied; de noodzaak naar meer en ook andere informatie om het peilbeheer te sturen en het realiseren van EU-doelstellingen voor natuur. (04/04/2019)

Prijsuitreiking Verkeersquiz Velofollies

De verkeerscampagne 'Fietstoerisme in Harmonie' is dit jaar aan de negende editie toe. Een veilige plaats voor elke fietser op onze West-Vlaamse wegen is het jaarlijkse opzet om het fiets- en wielertoerisme in onze provincie veilig, hoffelijk, reglementair, leefbaar en harmonieus te houden. Respect voor de verkeersregels, correct uitgeruste fietsen en veilige fietspaden zijn de voornaamste pijlers van de campagne. Opnieuw kon de gouverneur rekenen op de samenwerking met de organisatoren van de fietsbeurs Velofollies. Gouverneur Decaluwé gaf op de beurs het startschot van de verkeerscampagne 'Fietstoerisme in Harmonie'. Op deze beurs organiseert de VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen jaarlijks haar verkeersquiz met als hoofdprijs een prachtige fiets. De gouverneur reikte op 2 april 2019 in zijn Ambtswoning, samen met het provinciebestuur West-Vlaanderen en oud-wielrenner Michel Pollentier, prijzen uit aan 25 winnaars en 1 hoofdwinnaar.

Bezoek Prinses Astrid aan de Voedselbank West-Vlaanderen en 101 jaar St. George’s Day

H.K.H. Prinses Astrid bracht een werkbezoek aan de Voedselbank West-Vlaanderen en het nieuwe logistieke platform Food Act 31.  Nadien woonde Prinses Astrid ook het panelgesprek bij over armoedebestrijding en voedselverspilling.  Dit gesprek werd georganiseerd naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van de Belgische Federatie van Voedselbanken die 9 provinciale Voedselbanken groepeert. (02/04/2019)

Naar aanleiding van 101 jaar St. George’s Day vonden traditiegetrouw plechtigheden in Zeebrugge en Dover plaats om de grote zeeraid van 23 april 1918 te herdenken. Op uitnodiging van Dover Town Council woonde de gouverneur de herdenking in Dover bij. Na een bloemenhulde aan het memoriaal volgde een plechtigheid aan het oude stadhuis van Dover met om 12 uur de ringing of the Zeebrugge Bell. (23/4/2019)

 

Opleiding nood- en interventieplanning voor burgemeesters en evaluatievergadering oefening Python

Tijdens de opleiding nood- en interventieplanning voor burgemeesters en hun vervanger gaf de gouverneur de aanwezigen een aantal gouden regels mee. “Maak afspraken met brandweer en politie over welke incidenten die plaatsvinden in uw gemeente u wil ingelicht worden.  Licht de noodplanningscoördinator in van incidenten waarvan u denkt dat deze ernstig genoeg zijn en dat er coördinatie nodig is.  Spreek met de gemeentelijke communicatieambtenaar af wanneer u hem of haar contacteert: u bent immers verantwoordelijk voor de informatie aan de bevolking.  Hoe sneller de communicatieverantwoordelijke op de hoogte is, hoe sneller de officiële communicatielijn vertrekt.  Hou minimaal 2 keer per jaar een gemeentelijke veiligheidscel: studies wijzen uit dat elkaar kennen in “vredestijd” helpt om op elkaar ingespeeld te zijn tijdens crisissituaties. Oefenen baart kunst.  Oefeningen mogen dan al wat artificieel zijn, ze hebben wel degelijk hun nut om structuren, begrippen en elkaar, beter te leren kennen.  De coördinatie van een incident op een multidisciplinaire manier is immers geen dagdagelijkse kost”. (02/04/2019)

Tijdens de evaluatievergadering dankte de gouverneur de diverse diensten voor hun inzet bij de voorbereiding  en medewerking tijdens de TTX-oefening Python. Oefeningen zijn belangrijke leermomenten en leveren een noodzakelijke bijdrage tot zowel de opmaak als de bijsturing van nood- en interventieplannen. De leden van de stuurgroep die de oefening hadden voorbereid, de leden van CP-OPS, CC-PROV en JUDI namen aan de aansluitende evaluatie deel. Hieruit volgden enkele leer- en aandachtspunten zodat bij de volgende oefeningen of bij reële noodsituaties de hulpverlening nog vlotter verloopt. (26/4/2019)

Het geheim van gelukkig zijn

Beste lezer

Misschien wel de belangrijkste conclusie uit het Harvard-onderzoek, dat een tijdspanne van 75 jaar besloeg: geluk schuilt niet in diploma’s en een flitsende carrière. Van 1939 tot 2014 volgden wetenschappers het fysieke en emotionele welzijn van 724 mensen. Deze groep bestond uit 456 minder bedeelde mensen die opgroeiden in Boston en 268 Harvard-studenten. Ze werden getest op een aantal criteria: leefkwaliteit, sociale activiteiten en werksfeer. Elke twee jaar werden de proefpersonen ondervraagd en om de vijf jaar werd hun gezondheid gemeten. Het meest gelukkig zijn mensen die een hechte band hebben met familie, vrienden en hun omgeving. Daar kan geen goed gevulde bankrekening tegen op. Opvallend is dat mensen die hechte relaties hebben vaak ook gezonder zijn. De studie toont aan dat wanneer je iemand in je leven hebt die je kunt vertrouwen dit je zenuwstel kalmeert en je hersenen langer jong blijven. Ook ervaar je minder emotionele en fysieke pijn. Volgens het onderzoek zien eenzame mensen hun gezondheid sneller achteruit gaan en sterven ze ook jonger. Een opvallende conclusie uit het onderzoek is dat geluk niet afhangt van het aantal relaties dat je hebt. Veel belangrijker dan kwantiteit is kwaliteit. Je kunt beter één relatie hebben waarbinnen je de ruimte voelt om je kwetsbaar op te stellen en dingen te delen dan vijf relaties waarbij dat niet kan. (bron: Holistik | Evelyn van Hasselt – Nieuwsbrief Positieve Psychologie, 14 maart 2019)

Ontvangst delegatie uit Azerbeidzjan

In zijn Ambtswoning ontving de gouverneur een delegatie uit Azerbeidzjan en CEO Hans Vandamme van Alfavision.  Dit Brugse bedrijf, gespecialiseerd in toepassingen met virtual reality, kreeg de opdracht van de overheid uit Bakoe (Azerbeidzjan) om een prestigieus museum in te richten. In de Azerbeidzjaanse hoofdstad zullen ze het Baku Khan’s Palace inrichten. Zoals in het Historium zal er door middel van technologische snufjes worden teruggeflitst naar het verleden. De delegatie kondigde dit project aan op een persconferentie in Brugge. (27/03/2019)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be