Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

december 2016

Overleg kustburgemeesters

De kustburgemeesters kwamen bijeen onder voorzitterschap van Marc Vanden Bussche, burgemeester Koksijde en gedeputeerde Franky De Block. De gouverneur gaf nadere duiding over de stand van zaken van de Vlaamse Baaien en het voorstel van uniforme regeling voor strandredders. (20/12/2016)

Panelgesprek met de diverse levensbeschouwingen

Op initiatief van de gouverneur ondertekenden de vertegenwoordigers van de diverse levensbeschouwingen drie jaar geleden een charter. Hiermee engageerden ze zich tot een jaarlijkse dialoog. Dit jaar gebeurde de dialoog via panelgesprekken met publiek. Rector Rik Torfs, KuLeuven, was de aandachtige luisteraar en formuleerde beschouwingen. Moderator was Jan Timmerman, filosoof en stafmedewerker Vormingplus Midden- en Zuid-West-Vlaanderen. De diverse vertegenwoordigers gingen in op het belang van levensbeschouwingen in onze samenleving. De deelnemers blikken terug op een inspirerende ontmoeting. (20/12/2016)

Safetyday op de site van Sapa in Lichtervelde

In het kader van de veiligheid op het werk en het verkeer vond er een Safetyday plaats op de site van Sapa in Lichtervelde. Alle medewerkers van Sapa kregen de kans om deel te nemen aan sessies en workshops over veiligheid op het werk en in het verkeer. Er was mogelijkheid om met de tuimelwagen de effecten van een ongeval te beleven. Ook de gouverneur bezocht deze Safetyday. (19/12/2016)

Risico en gevaar

Beste lezer

“Het jarenlange gebrek aan aanmoediging om de wereld te ontdekken, om erop uit te gaan en te experimenteren werkt door in de hele samenleving. Risico’s worden nu altijd geassocieerd met een gevaar: die twee woorden zijn synoniem geworden. Een risico heeft niet langer te maken met onzekerheid, met mogelijkheden en kansen, maar met onverantwoordelijkheid. Dat is een van de duidelijkste boodschappen die onze cultuur van angst afgeeft – doe niets wat heroïsch zou kunnen zijn, waag het niet om een avontuur te beginnen, wees verantwoordelijk – en het is bepaald geen goede boodschap. Want verantwoordelijkheid betekent niet langer dat je rationeel de voors en tegens afweegt voordat je een keuze maakt, het betekent dat je bovenal geen gekke, gedurfde dingen zult doen. Het woord is veranderd van betekenis: je bent vandaag verantwoordelijk als je ieder risico mijdt. Maar laten we wel wezen: risico’s horen bij het leven. We kunnen er niet aan ontsnappen. Of je het nu leuk vindt of niet, we worden altijd met risico’s geconfronteerd." (Frank Ferudi - 'Leef, ontdek, ga op avontuur' - The Optimist jan/feb 17)

 

De Kustwacht bestaat 10 jaar

Op het overleg van de Kustwacht werden de ANIP Noordzee en de BNIP Massa-evacuatie besproken. De deelnemers kregen ook een toelichting over cultureel erfgoed onder water, een voorstelling van het project Vlaamse baaien. Ook de stand van zaken van het project kustwachtcentrale en de herziening van het marien ruimtelijk plan stonden op de agenda. Andere agendapunten waren milieu-gerelateerde actiepunten en handhaving en inspectie.  Een receptie voor het 10-jarig bestaan van de Kustwacht rondde het overleg af. (16/12/2016)

Fietstoerisme in Harmonie

De jaarlijkse provinciale verkeerscampagne “Fietstoerisme in Harmonie”, een  initiatief van de gouverneur, de politie en het provinciebestuur West-Vlaanderen, heeft als doel de fietstoeristen bewust te maken van hun plaats op de West-Vlaamse wegen. Hoffelijkheid, respect voor de verkeersregels en voorkoming van ongevallen zijn de kernwoorden. De gouverneur stelde deze campagne voor op de beurs Velofollies. Dit was gekoppeld aan de provinciale fietsverkeersquiz met als hoofdprijzen twee Venturelli-fietsen. (15/12/2016)

Kick-off event ‘De toekomst van de zee- de zee van de toekomst’

Op het kick-off event gaf  Staatssecretaris Philippe De Backer het startschot om  een langetermijnvisie voor de Noordzee uit te tekenen. Via een participatief traject denken alle stakeholders constructief mee over thema’s zoals natuurlijkheid, blauwe economie, innovatie en meervoudig ruimtegebruik. De gouverneur nam deel aan het panelgesprek over meervoudig ruimtegebruik. Hij pleitte voor veiligheid, wetenschappelijke onderbouw en natuurlijkheid. (14/12/2016)

Raad van bestuur VLIZ

De raad van bestuur van het VLIZ, onder voorzitterschap van de gouverneur, besprak vooreerst de stand van zaken van de huisvesting en het voorstel van statutenwijziging. Verder stonden ook enkele personeelsaangelegenheden en de begroting 2017 op de agenda. (14/12/2016)

Algemene Bekkenvergadering IJzerbekken

De gouverneur zat de vergadering voor. Het gebiedsgericht en thematisch overleg Grote Kemmelbeek werd toegelicht. De resultaten van het MAP-meetnet werden besproken en de MAP-man campagne die sensibiliseert rond bemesting en waterkwaliteit. De positieve resultaten van sanering van afvalwater en aanpak van calamiteiten werden onder de aandacht gebracht. Een handleiding duurzame woonprojecten werd voorgesteld. Zowel de wateroverlast van eind mei en eind november als het droge najaar kwamen aan bod. Het werkplan voor 2017 werd goedgekeurd. Over het IJzerbekken is een nieuwe brochure beschikbaar. (13/12/2016)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be