Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

april 2016

Verkeerscampagne Veilig Motorrijden 2016

De gouverneur stelde de campagne ‘Veilig Motorrijden’ voor in Oostkamp. Motorrijders konden gratis hun motorvaardigheden testen via behendigheidsproeven op een afgesloten parcours van 90 km, onder begeleiding en met advies van motorfietsinstructeurs. Ook de kennis van de wegcode werd getest. De gouverneur is verheugd dat opnieuw tal van diensten de handen in elkaar slaan om West-Vlaanderen verkeersveiliger te maken. Hij hoopt dan ook dat de start van deze verkeerscampagne Veilig Motorrijden 2016 een positieve bewustwording bij alle weggebruikers met zich mag meebrengen en dat dit tevens een eerste stap mag zijn naar een daling van het aantal verkeersongevallen met motorfietsen in onze provincie. (23/4/2016)

  • toespraak gouverneur voorstelling campagne Veilig Motorrijden
  • groepsfoto deelnemers campagne Veilig Motorrijden

Studiedag “Ondergrondse risico’s”

Namens het Comité voor de Bevordering van de Arbeid West-Vlaanderen heette de gouverneur iedereen van harte welkom op de boeiende studiedag met als centraal thema “Ondergrondse risico’s”. De gouverneur dankte de deelnemers ook voor de manier waarop ze de opgedane kennis in de praktijk zullen toepassen. Hierdoor dragen ze bij aan een verhoogde veiligheid, niet enkel voor het personeel van hun eigen organisatie, maar in het voordeel van de voltallige West-Vlaamse bevolking. Een speciaal het woord van dank ging naar Ronny Smismans die nu zijn mandaat als voorzitter van Prebes West-Vlaanderen beëindigt. Het Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid heeft zijn inzet en betrokkenheid altijd bijzonder geapprecieerd. (25/4/2016)

Europese conferentie van Confuciusinstituten

De openingsplechtigheid en de werkgroepen met directeurs van Confuciusinstituten vond plaats in het Provinciaal Hof. Lode De Geyter, voorzitter van het Confuciusinstituut, en Ma Jianfei, vice-directeur generaal van  Hanban / Confucius Institutes Beijing hielden er een toespraak. De gouverneur sprak de genodigden toe op het diner en ging hierbij dieper in op de samenwerking van de Provincie met China. (28/4/2016)

Opening tentoonstelling “Het Verbeelde Westen”

De gouverneur heette iedereen welkom op de opening van de tentoonstelling “Het Verbeelde Westen”. Dankzij de Ambassadeur staat de provincie West-Vlaanderen in de kijker en dit in het bijzonder mooie kader van de Ambassadeurswoning in Den Haag.  “ Kunst kan zeker troosten, reflectie bevorderen en ontroeren. Het komt er op aan dat een kunstwerk erin slaagt ons te appelleren aan de mysterieuze dimensie en de kwetsbaarheid van ons leven. Dit is de kracht van een impliciete boodschapper die het subtiele bewustzijn prikkelt.  Ik hoop dat “Het Verbeelde Westen” dit bij jullie kan teweeg brengen .” aldus de gouverneur. (23/4/2016)

130 jaar Jules Destrooper

Biscuiterie Jules Destrooper vierde zijn 130ste verjaardag. Het bedrijf liet dit niet ongemerkt voorbijgaan en organiseerde een bijzondere kunstveiling. De opbrengst van de avond ging naar twee goede doelen: de Lovie in Poperinge en de organisatie 'Born in Africa'  die zich inzet voor onderwijs voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika. (21/4/2016)

Bekkenbureau IJzerbekken en Brugse Polders

Op 20 april zat de gouverneur de vergadering van de bekkenbureaus voor het IJzerbekken en bekken van de Brugse Polders voor. Naast een toelichting over de goedgekeurde Vlaamse stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 voor Schelde en Maas door het bekkensecretariaat, werd ook het ontwerp van stroomgebiedbeheerplan voor de Belgische kustwateren voorgesteld door de Afdeling Marien Milieu van het FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu. Er was een terugkoppeling van het goedgekeurde VMM Optimalisatieprogramma (OP) 2017-2020 voor uitbouw van de verdere waterzuiveringsinfrastructuur en er werd een advies uitgebracht over het volgende OP 2018-2021. Er werd ook stilgestaan bij de acties van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP). Via het geoloket van de VMM werd getoond welke informatie er allemaal beschikbaar is per gemeente en hoe je bijvoorbeeld kan nagaan of je een individuele zuivering (IBA) dient te plaatsen en zo ja tegen wanneer.  Ook een aantal bekkenspecifieke dossiers werden met de verschillende waterbeheerders besproken en op elkaar afgestemd. (20/4/2016)

Bureauvergadering EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai

Op vrijdag 22 april 2016 woonde de gouverneur de Bureauvergadering van de EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai te Doornik bij. Op de agenda stonden twee belangrijke punten. Een eerste belangrijk punt was de voorstelling door Eurometropool-voorzitter Rudy Demotte van de conclusies van de politieke bijeenkomsten per deelregio.  Deze conclusies werden samengevat in een rapport dat ook een aantal concrete voorstellen bevatte om de werking van de Eurometropool bij te sturen. Er werd in de vergadering consensus bereikt over dit rapport. Een tweede belangrijk punt was de aanstelling van de heer Loïc Delhuvenne als  nieuwe directeur van het Agentschap van de Eurometropool. (22/4/2016)

Wegwijs in Europese projectwerking

De gouverneur verwelkomde de deelnemers op de infodag “Wegwijs in Europese projectwerking”. De massale opkomst was een weerspiegeling van de levende interesse in onze drie Scheldemondprovincies West- en Oost-Vlaanderen en Zeeland in de grensoverschrijdende samenwerking. Naast de Zeeuwse partners was er een kleine delegatie uit onze buurregio’s Kent en het Franse Nord-Pas de Calais / Picardie. De gouverneur is ervan overtuigd dat deze gelegenheid bijdroeg  tot een versterking van het grensoverschrijdend netwerk. Dankzij kansrijke ideeën werd weer een stap verdergezet in de richting van concrete grensoverschrijdende acties in het kader van de Europese programma’s. (22/4/2016)

Diner bij Ambassadeur Duitsland

Gastspreker op het diner was Prof. dr. Jörn Leonhard, Professor moderne geschiedenis van West-Europa aan de universiteit van Freiburg. De titel van zijn speech luidde “ The First World War- Legacy and lessons one hundred years later" . Aansluitend volgde een levendig debat. De gouverneur kaartte ook de herdenkingsplechtigheden St. George’s Day van april 2018 aan. (20/4/2016)

Uitreiking Roosevelt Four Freedoms Awards

Elk jaar worden de Roosevelt Four Freedoms Awards uitgereikt aan mannen, vrouwen en organisaties die bijdragen tot de vier vrijheden van Franklin D. Roosevelt: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees.  President Franklin D. Roosevelt definieerde deze vier vrijheden als de basisvoorwaarden voor een duurzame democratie en een menswaardig bestaan. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, Hare Majesteit Koningin Máxima woonden de uitreiking bij. De minister-president reikte de International Four Freedoms Award uit aan dr. Angela Merkel. De gouverneur woonde dit prachtige evenement in Middelburg bij. (21/4/2016)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be