Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

januari 2015

Ontmoeting federale voorzitter Kustwacht

De gouverneur ontmoette Alain Lefevre, federale voorzitter van de Kustwacht die tevens wd. directeur-generaal van het crisiscentrum van de regering is. Tijdens het gesprek werden diverse thema’s aangekaart: het project kustwachtcentrale, de gevolgen van de wijziging van de taken van de civiele bescherming, claimmanagement. Ook de organisatie van het North Atlantic Coast Guard Forum in 2018 door België was één van de gesprekonderwerpen. (28/01/2015)

Nieuwjaarsreceptie Voka Kortrijk-Roeselare-Tielt

Op de nieuwjaarsreceptie van Voka, die doorging in Roeselare werd dieper ingegaan op What’s next? Er werd geschetst welke hippe producten er op ons afkomen en welke opportuniteiten deze bieden. Er werd ook ingegaan op hoe West-Vlaanderen en het ondernemerschap er in 2050 zullen uitzien. (22/10/2015)

Ontvangst van het consulair corps

De gouverneur ontving het consulair corps in zijn Ambtswoning. De gouverneur benadrukte dat er een grote uitdaging ligt op het vlak van samenwerking. Een West-Vlaming is van nature een noeste werker. Ons hard werken, onze wil tot vooruitgang en de competitieve sfeer zijn een belangrijke drive. Teamspirit is hier echter niet ingebakken. Wel is er een verregaande bereidheid om als het nodig is, samen aan de kar te trekken. Dat samen aan de kar trekken, is een duidelijke noodzaak geworden met de huidige uitdagingen. Er is werk aan de winkel inzake innovatie, de vergrijzing, lokale werkloosheid en het kleiner aandeel hoger opgeleiden. (23/01/2015)

Nieuwjaarsreceptie Zeebrugse Havengemeenschap

Op uitnodiging van APZI, De Kring en het Havenbestuur Zeebrugge woonde de gouverneur de nieuwjaarsreceptie van de Zeebrugse Havengemeenschap in de Vives Campus Brugge bij. De receptie werd opgeluisterd door toespraken van Marc Adriansens, voorzitter APZI, Joachim Coens, gedelegeerd bestuurder MBZ, Renaat Landuyt, burgemeester en Ben Weyts, Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit. (21/1/2015)

Provincieraad

Tijdens de provincieraad beantwoordde de gouverneur een mondelinge vraag van provincieraadslid Carine Dejonghe inzake de brandweerkosten. Meer bepaald werd gevraagd naar de gevolgen van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Kortrijk inzake de omslag van de brandweerkosten voor de betrokken gemeenten in onze provincie. De gouverneur vroeg hierover onderrichtingen aan de minister van Binnenlandse Zaken en zal alle betrokken gemeenten inlichten van zodra er duidelijkheid bestaat. (volledig antwoord hierbij: antwoord op de vraag van Carine Dejonghe van 20 januari 2015

Overleg Noord-Frankrijk

Maandagavond 19 januari 2015 had de gouverneur een onderhoud met het Kabinet van Minister-President van de Vlaamse regering en  Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois. De gouverneur had een gesprek met Kabinetschef Marc Andries en raadgever Buitenlands Beleid Cindy Verbrugge.  Ook Secretaris-generaal van het Departement Internationaal Vlaanderen Koen Verlaeckt woonde dit overleg bij. Onderwerp van het gesprek was de werking van de twee Europese Groeperingen voor Territoriale Samenwerking (EGTS’en) die in West-Vlaanderen actief zijn, namelijk de EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale. Een belangrijk onderdeel in het takenpakket van de  gouverneur als Vlaamse coördinator van de grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaanderen en Noord-Frankrijk is de coördinatie en afstemming van de Vlaamse vertegenwoordiging in beide EGTS’en. De gouverneur/Vlaamse coördinator zetelt in de bestuursorganen (Bureau en Algemene Vergadering) van beide structuren. Diverse aspecten van de werking van de EGTS’en kwamen in het gesprek aan bod: organisatiestructuur, personeel, financiën, realisaties,…  Op vrijdagmiddag 23 januari 2015 had de gouverneur een onderhoud met Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse regering in Frankrijk Filip D’havé.  Ook bij dit overleg was het functioneren van de twee EGTS’en het gespreksonderwerp.

Afscheidsviering Noël Devisch

Naar aanleiding van het afscheid van Noël Devisch als voorzitter van de raad van bestuur organiseerde de Vlaamse Visveiling een receptie, waarop de gouverneur aanwezig was. Er waren toespraken van o.m. MarieJeanne Becaus-Pieters, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Visveiling, Urbain Wintein, voorzitter Rederscentrale en de vertegenwoordiger van minister Joke Schauvliege. (22/1/2015)

Studiedag over ‘Innovatie, Technologie en Veiligheid’

De onderzoeksgroep ‘Governing & Policing Security’ (GaPS, UGent) organiseerde in samenwerking met het Innovatiecentrum voor Veiligheid (INNOS) en het Centrum voor Politiestudies (CPS) een studiedag over ‘Innovatie, Technologie en Veiligheid’. Naast de presentatie van het pilootproject van de vzw INNOS, werd op deze studiedag vanuit een triple-helix benadering gestreefd naar interactie tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Tijdens de workshops werd er op basis van concrete probleemstellingen interactief nagedacht over innovatieve technologische oplossingen voor hedendaagse veiligheidsuitdagingen. De gouverneur belichtte de rol van een bestuurlijke overheid in het faciliteren van Innovatie & Technologie op het veiligheidsdomein. Toespraak hierbij rede-19 januari 2015 INNOS(20/1/2015)

Alarmeringsoefening

Op initiatief van de gouverneur werd er een alarmeringsoefening ingericht waaraan gemeenten deelnamen die mogelijks afgeschakeld kunnen worden. Het opzet van de oefening was om de ASTRID-radiocommunicatie te testen tussen enerzijds het gemeentelijke en het provinciaal coördinatiecomité en anderzijds tussen een gemeentelijk meldpunt en het HCS112. Tijdens deze oefening werd getest of zij elkaar al dan niet kunnen bereiken en of iedereen de geijkte radiocommunicatieprocedures kon toepassen. De oefening verliep vlot. Er werden geen specifieke problemen gedetecteerd. (20/01/2015)

Verkeersquiz

Op zondag 18 januari, na afloop van de beurs werd de schiftingsvraag van de verkeersquiz uitgevoerd en werd een fiets verloot onder de deelnemers. Provinciegouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé; peter van het project, Johan Museeuw en directeur van Westtoer, Stefaan Gheysen reden elk tien minuten op rollen. De afgelegde afstand werd samengeteld en was meteen het antwoord op de schiftingsvraag. De quizzer die de afstand het beste kon inschatten wint een fiets. 25 andere deelnemers krijgen een fietstas. Zie ookwww.west-vlaanderen.be/fietstoerisme (18/1/2015)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be