Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

september 2014

Pensioenviering Luc De Man

“Luc De Man is een manager die je niet snel vergeet. Een fijne man, met een hart voor zijn job en werkgever: De Lijn”, zo luidde het begin van de toespraak van de gouverneur. Als toenmalig Vlaams parlementslid had Carl Decaluwé het genoegen op regelmatige basis met Luc De Man samen te zitten. Luc De Man heeft in zijn lange carrière bij De Lijn voor uitdagingen gestaan. Die heeft hij met verve vervuld. Hij heeft zijn stempel gedrukt op De Lijn West-Vlaanderen en zorgde voor de meest optimale busvoorzieningen in de provincie. De gouverneur feliciteerde Luc De Man met zijn geslaagde carrière bij De Lijn en wenst hem nog vele fijne jaren om van de geneugten van het leven te genieten. (15/9/2014)

Overleg ANIP Noordzee

Op een vergadering in het FAC Kamgebouw werd het ANIP Noordzee met zijn bijlagen besproken. De tekst zal de komende weken gefinaliseerd worden. Het ANIP Noordzee zal de concrete afspraken en procedures beschrijven ingeval van een noodsituatie op zee. Ook de rol van de verschillende disciplines wordt hierin verduidelijkt. De uiteindelijke goedkeuring van het ANIP Noordzee zal gebeuren op het beleidsorgaan kustwacht. Dit ANIP Noordzee zal dan het rampenplan Noordzee uit 2005 vervangen. (15/9/2014)

Overleg Kustwacht

Er vond een vergadering van het overlegorgaan Kustwacht plaats in de residentie van de gouverneur. De behandelde onderwerpen waren  de voorstelling van mogelijke actiepunten ten gevolge van het Marien Ruimtelijk Plan, stand van zaken geplande oefeningen op zee,  berging Baltic Ace,  EMSA-audit,  ANIP Noordzee,  veiligheid watersportgebruiker en nieuwe watersporten. Tevens werd de stand van zaken van een aantal werkgroepen, o.a. windmolenparken, handhaving en inspectie, juridisch-financiële cel besproken. (12/9/2014)  

Startvergadering Stuurgroep Raamakkoord Zwinuitbreiding

Onder voorzitterschap van de gouverneur kwam de Stuurgroep Raamakkoord Zwinuitbreiding voor het eerst bijeen. Deze stuurgroep volgt de uitvoering van het Raamakkoord op. In dit Raamakkoord vinden we een aantal maatregelen om het waterbeheer bij de Zwinuitbreiding in goede banen te leiden.Een aantal partners gaven een stand van zaken van hun plannen en de komende uitdagingen. (5/9/2014)

 

Hervorming Civiele Veiligheid

Door de hervorming van de Civiele Veiligheid en de bijbehorende zonevorming wordt het brandweerlandschap grondig hertekend. Om beter op deze evolutie in te spelen en de brandweer te blijven helpen, wordt de Directie Materieel en Nieuwe Technologieën geheroriënteerd en omgevormd tot een opdrachtencentrale voor de aankoop van Interventiematerieel. Op een bijeenkomst in de Ambtswoning van de gouverneur stelde de directie Civiele Veiligheid de opdrachtencentrale voor. Er werd ook afgetoetst op welke wijze de samenwerking met de brandweerdiensten via deze opdrachtencentrale nog kan verbeterd worden. (10/9/2014)

Bezoek Marien Station Oostende

 VLIZ bron : VLIZ

De gouverneur bezocht samen met directeur Jan Mees (VLIZ) het Marien Station Oostende (Slipwaykaai, site Halve Maan).
Op deze locatie werden multifunctionele laboratoria uitgebouwd die ter beschikking gesteld worden van zeewetenschappers. Er werd ook een opslagplaats gereserveerd en er komt een ruimte voor publiekswerking. (9/9/2014).

20140909_114115 vliz bron: VLIZ

Reddingsoefening in Nieuwpoort

De gouverneur organiseerde een reddingsoefening in Nieuwpoort. De oefening testte binnen de “Afsprakenregeling voor reddingen aan de Belgische Kust” de alarmering van de interventiediensten en de onderlinge communicatie tussen de diensten aan land, op zee en in de lucht. Tijdens deze oefening werden enkele drenkelingen uit zee gered door de inzet van VLOOT, Ship Support en de scheepvaartpolitie. (9/9/2014)

P1040716

P1040721

 

Infosessie elektriciteitsschaarste

De gouverneur organiseerde een infosessie voor burgemeesters, noodplanningsambtenaren en kernspelers bij elektriciteitsschaarste. De gouverneur benadrukte dat het afschakelplan slechts geactiveerd wordt indien er geen andere oplossing meer voorhanden is. Hij deed een beroep op de onderlinge solidariteit. Ook de gemeenten die niet getroffen zijn door het afschakelplan werden opgeroepen om acties te ondernemen om het elektriciteitsgebruik te laten dalen. Op de infoavond lichtte Elia toe waarom sommige gemeenten afgeschakeld worden en andere niet. Na een uiteenzetting door Eandis en Infrax lichtte arrondissementscommissaris Anne Martens toe wie wat doet en hoe een lokale overheid zich het best kan organiseren. Monique Coppens, federale gezondheidsinspecteur, ging dieper in op de mogelijke medische gevolgen van het afschakelplan. Tenslotte gaf Peter Mertens, woordvoerder van het Crisiscentrum van de Regering, enkele tips omtrent crisiscommunicatie. (8/09/2014)

P1040701

P1040698

175e verjaardag Koninklijk Genootschap voor Geschiedenis

Het Koninklijk Genootschap voor Geschiedenis in Brugge, het oudste geschiedkundige genootschap in België, vierde zijn 175e verjaardag. Dit gebeurde in het Provinciaal Hof in Brugge. De gouverneur nodigde het bestuur uit in zijn Ambtswoning. In het verre verleden was een van de voorgangers, gouverneur de Muêlenaere een van de actieve leden van het Genootschap. (8/09/2014)

P1040685

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be