Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

januari 2014

Zichtbaarheid en herkenbaarheid op het rampterrein

Brandweermannen, artsen, ambulanciers , verpleegkundigen, politieagenten, leden van de civiele bescherming of crisiscommunicatoren,… . In noodsituaties interveniëren ze samen. Om de coördinerende functies op het rampterrein zo snel mogelijk te vinden, is het van cruciaal belang dat zij meteen hun noodplanningshesje aantrekken. In de noodplanningswetgeving wordt het uitzicht van de hesjes duidelijk beschreven. De gouverneur overhandigde in naam van de minister van Binnenlandse Zaken een gratis basispakket van 9 kazuifels aan alle noodplanningsambtenaren van de gemeenten.

P1030356

Nieuwjaarsreceptie provincieraad

Aansluitend aan de eerste vergadering van de provincieraad in het nieuwe jaar woonde de gouverneur de nieuwjaarsreceptie van de provincieraad bij.  Vooreerst werden de eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan verdienstelijke raadsleden toegekend.  Jean-Marie Bogaert, Gunter Perty en Didier Vandeputte werden bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde.  Yolande Dhondt, Johan Kerckhof, Lies Laridon, Luc Vande Caveye en Peter Roose tot Ridder in de Leopoldsorde. Aansluitend werd het staatsieportret van erevoorzitter Jean de Bethune voorgesteld en onthuld. (23/01/2014).

Bezoek Greenbridge

Samen met Eliane Spincemaillie, voorzitter van de provincieraad bezocht de gouverneur Greenbridge. Dit is het West-Vlaamse wetenschapspark van de universiteit van Gent en is gelegen in de achterhaven van Oostende. Greenbridge wil een innovatief en ondernemend klimaat creëren in de regio Oostende. In hun incubatiefaciliteiten worden specifieke hightech start-ups en/of spin-offs bij de uitbouw van hun onderneming begeleid. (22/01/2014).

P1030349

Eerstesteenlegging van de vuurhal

P1030303

De gouverneur heette de genodigden welkom op de persvoorstelling naar aanleiding van de start van een bijzonder belangrijk infrastructuurproject voor het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten in Zedelgem, en zeer specifiek voor de brandweerschool. De gouverneur vervult een belangrijke taak op het vlak van de veiligheidsdiensten in onze provincie. Het opleidingsaspect van deze diensten vindt hij dan ook essentieel gelet op de diverse uitdagingen waarmee onze veiligheidsdiensten worden geconfronteerd. Veiligheidsopleidingen betekenen al geruime tijd meer dan puur klassikale kennisoverdrachtprocessen; het belang van de praktijkgerichte opleidingen groeit jaar na jaar. Vandaar dat in het masterplan voor deze site niet alleen wordt voorzien in de renovatie en uitbouw van de basisopleidingsinfrastructuur (leslokalen, refter, …) , maar ook in twee grote oefeninfrastructuurprojecten: enerzijds het oefencentrum voor brandbestrijding van de brandweerschool (waarvan nu de werken starten) en anderzijds het simulatiehuis voor tactische oefeningen van de politieschool (in ontwerpfase). Gedeputeerde Carl Vereecke rondde de persconferentie af met duiding bij de rol van de provincie in dergelijke projecten voor de veiligheidsopleidingen. (21/01/2014)

P1030308

Bezoek Imog en uitreiking cheque Fonds Oncologie

P1030320

In Imog in Moen werd de gouverneur ontvangen door voorzitter Rik Soens en algemeen directeur Johan Bonnier. De gouverneur kreeg er een uitgebreide toelichting over wie Imog is en waar ze voor staan. Imog draagt bij tot een duurzaam en maatschappelijk verantwoord omgaan met materialen en energie in Zuid-West-Vlaanderen door het aanbieden van een geïntegreerd beheer voor alle afvalstoffen. Hiervoor zet Imog op een kostenefficiënte, kwaliteitsvolle en innovatieve wijze dienstverleningen op namens de gemeenten-vennoten om afval te voorkomen, grondstoffen te recupereren en hernieuwbare energie te ontwikkelen. Na een rondleiding op de site in Moen reikte Imog de cheque uit aan de gouverneur als voorzitter van het Fonds Oncologie in Kortrijk. (22/01/2014)

P1030336

Velofollies

Op de beurs Velofollies in Kortrijk stelde de gouverneur de provinciale verkeersveiligheidscampagne ‘Fietstoerisme in harmonie 2014’ voor. Het was de eerste keer dat er ook een stand was op Velofollies. Ruim 1600 mensen namen deel aan de verkeersquiz op de stand. De preventiecampagne, met handhavingsluik, werd op initiatief van gouverneur Breyne in 2010 uitgewerkt in samenwerking met de politie, het provinciebestuur, de wielerbonden en de wielertoeristen en wil de fietstoerist een veilige plaats bezorgen op de West-Vlaamse wegen. De campagne beoogt naast de zorg voor de veiligheid van het fiets- en wielertoerisme op de West-Vlaamse wegen de verhoging van de onderlinge verstandhouding tussen fietsers en andere weggebruikers. De campagne richt zich daarom niet alleen naar de wielertoerist zelf, maar ook naar de andere weggebruikers die geconfronteerd worden met fietstoeristen. De campagne wordt in 2014 reeds voor de vierde keer georganiseerd en loopt tot en met vrijdag 5 september. (17/01/2014)P1030296

Nieuwjaarsbijeenkomst Vriendenkring gewezen provincieraadsleden

De gouverneur werd gevraagd om op de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Vriendenkring gewezen provincieraadsleden een toelichting te houden over “De Noordzee, onze elfde provincie”. West-Vlaanderen heeft het voorrecht zich de enige kustprovincie in België te mogen noemen. De bevoegdheden op zee maken een groot deel van zijn dagelijkse taken uit. De gouverneur lichtte deze verschillende taken toe. Hij ging ook dieper in op zijn recentste taak als ontvanger van het cultureel erfgoed onder water. Tenslotte kaartte de gouverneur de conferentie inzake onderwatererfgoed aan die de Vlaamse overheid in samenwerking met de Unesco in juni 2014 organiseert naar aanleiding van de honderdste verjaardag van WOI. (20/01/2014)

Werkgroep Water van de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale

Vrijdagvoormiddag 17 januari 2014 vond een vergadering plaats van de Werkgroep Water van de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale. Samen met Vice-Président du Conseil Général du Nord Jean Schepman is de gouverneur peter van deze werkgroep. Reeds een paar jaar wordt gewerkt aan een concreet voorstel van oplossing voor de afwateringsproblematiek in het grensgebied tussen Duinkerke en Veurne (De Moeren). Een studie toonde aan dat de nodige investeringen in het kader van de gekozen oplossing economisch verantwoord zijn. Een draaiboek met daarin alle verdere stappen die ondernomen dienen te worden, werd aan de vergadering voorgesteld. De Werkgroep nam een princiepsbeslissing voor het opstarten van een Interreg V-project met als doel de afwatering in het betrokken grensgebied te verbeteren. Tenslotte bracht de Werkgroep ook een advies uit over het Franse ‘Programme d’Actions de Prévention des Inondations’ (PAPI). (17/1/2014)

Eurometropool

Onder de titel ‘Territoriale opportuniteiten benutten – Gemeenschappelijke uitdagingen van de grensoverschrijdende regio’s’ vond in het Agentschap van de Eurometropool te Kortrijk op donderdag 16 januari 2014 een ontmoeting plaats tussen een aantal actoren van de grensoverschrijdende samenwerking. De gouverneur woonde deze ontmoeting bij. Minister-president van de Duitstalige Gemeenschap Karl-Heinz Lambertz verzorgde als Voorzitter van de Association of European Border Regions de inleiding. Daarna hield adjunct-secretaris-generaal van de OESO Yves Leterme een uiteenzetting over tools voor het beleid en voor grensoverschrijdende ontwikkeling. Tenslotte gaven Stef Vande Meulebroucke als algemeen directeur van de Eurometropool en Björn Koopmans als coördinator van de Euregio Maas-Rijn elk een voorstelling van hun grensoverschrijdende organisatie en over de strategie en doelstellingen die daarbij gehanteerd worden.(16/1/2014)

Vingerrimpels

Beste lezer,U heeft er ongetwijfeld al eens last van gehad: de vochtrimpels op uw handen en voeten na een te lange verpozing in bad. Over het waarom ligt u wellicht niet wakker, maar dat geldt niet voor wetenschappers. Die hebben nog maar eens een onderzoek aan het verschijnsel gewijd. Enkele jaren geleden beweerde een Amerikaanse neurobioloog dat deze rimpels wel degelijk een functie hebben. Ze zouden voor meer grip zorgen. Dat klonk logisch: onze vingers zijn immers al glad, en in combinatie met water worden ze nog gladder. Maar in het blad Plos One verscheen afgelopen week een onderzoek waarin de eerdere resultaten worden tegengesproken. Uit verschillende testen blijkt nu dat proefpersonen met gerimpelde vingers niet meer grip op natte en droge objecten krijgen. Van een evolutionair voordeel is er volgens de onderzoekers dan ook geen sprake. Volgens hen zijn de vochtrimpels niet meer dan een bijwerking van door water vernauwde bloedvaten in de huid". Uit deze berichtgeving in De Morgen van 14 januari 2014 blijkt dat men ervan uit gaat dat lezers graag dergelijke fait divers lezen. We hebben nu eenmaal allemaal een lichaam en zijn dus betrokken partij...

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be