Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

november 2013

Bezoek aan scheepswerf SOCARENAM

P1030029

Samen met een delegatie van de marine onder leiding van admiraal Michel Hofman en met kolonel Rudy Theys bezocht de gouverneur de scheepwerf SOCARENAM in Boulogne-sur-Mer. Deze scheepswerf, die reeds meer dan veertig jaar ervaring heeft, beschikt over 4.800 vierkante meter constructieruimte  Er wordt momenteel gewerkt aan de bouw van twee nieuwe patrouillevaartuigen voor de marine. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de specifieke technische capaciteiten. De volledige uitvoering neemt 21 maanden in beslag. De oplevering van het eerste vaartuig is voorzien in juni 2014; de tweede zes maanden later. De scheepswerf bouwde reeds 240 schepen. (zie ook www.mil.be) (27/11/2013)

P1030033

36ste galaconcert Militair Commando West-Vlaanderen

Op uitnodiging van kolonel vlieger Rudy Theys, Militair Commandant van de Provincie West-Vlaanderen, woonden de gouverneur en zijn echtgenote het 36ste galaconcert ‘SHOWer of Music’ ter gelegenheid van Koningsdag bij. Dit schitterend concert was een organisatie van het Militair Commando West-Vlaanderen in samenwerking met de Muziekkapel van de Marine onder leiding van Kapelmeester Oppermeester-chef Bjorn Verschoore. De opbrengst van dit concert gaat integraal naar de dagactiviteitencentra ‘De Kajuit’ (Blankenberge) en ‘Oase’ (Veurne), het Centrum Algemeen Welzijnswerk Regio Brugge en vzw Seamen Centre Zeebrugge. (26/11/2013)

Persconferentie maritiem onderwatererfgoed

In de Noordzee liggen naar schatting duizenden scheepswrakken en ander waardevol maritiem erfgoed. Veel duikboten, fregatten en vrachtschepen zijn gezonken tijdens de beide wereldoorlogen. Deze scheepswrakken hebben een grote wetenschappelijke waarde. Op initiatief van minister Johan Vande Lanotte, bevoegd voor de Noordzee, keurde de federale regering de nieuwe wrakkenwet goed waardoor we kunnen zorgen voor de bescherming van het cultureel onderwatererfgoed. Deze wet, die het resultaat is van intensief overleg tussen de federale overheid, Vlaams minister Geert Bourgeois, bevoegd voor onroerend erfgoed, en gouverneur Carl Decaluwé, geeft uitvoering aan het UNESCO-verdrag voor de bescherming van maritiem erfgoed. De gouverneur van West-Vlaanderen is “ontvanger” van het cultureel erfgoed. Hij fungeert niet enkel als meldpunt voor vondsten. Hij registreert deze ook en geeft advies aan de  minister van de Noordzee over het feit of de vondst al dan niet als cultureel erfgoed onder water kan worden beschouwd. De minister van de Noordzee beslist of het gaat om cultureel erfgoed onder water en hoe deze moet worden beschermd. Wordt de vondst als cultureel erfgoed onder water erkend, dan maakt de gouverneur van West-Vlaanderen dit tenslotte ook bekend op een website en brengt UNESCO hiervan op de hoogte. (26/11/2013)

Vijf jaar Belle Epoque Centrum Blankenberge

Blankenberge en ‘belle époque’ zijn onlosmakelijk verbonden. Getuige hiervan zijn de talrijke villa’s in het straatbeeld met kleurrijke tegeltableaus. Meer dan 100 van deze villa’s zijn nu een beschermd monument. Dankzij de installatie van de spoorlijn Brugge-Blankenberge in 1863 steeg het badtoerisme in de kuststad spectaculair. De Europese burgerij kwam massaal  naar Blankenberge. Tegelijk ontwikkelden zich grote bouwkundige realisaties zoals hotels, de Pier, het casino… want amusement, sport en recreatie waren essentieel bij een verblijf aan zee. Het Belle Epoque Centrum brengt dit verleden terug tot leven en kreeg intussen al meer dan 47.000 enthousiaste bezoekers over de vloer. Het gebruik van moderne technieken zorgt er voor dat zowel jong als oud hun gading vinden in het centrum. De gouverneur feliciteerde Blankenberge, het Belle Epoque Centrum, alle erfgoedmedewerkers en de vele vrijwilligers die er voor zorgen dat er een prachtige samenwerking is binnen Blankenberge rond het behoud van het architecturaal erfgoed. (23/11/2013)

Foto Alfons Monte Foto Alfons Monte

Brevetuitreiking ‘Redder aan Zee’

Traditioneel sluit de brevetuitreiking de opleiding redder aan zee af. Ieder jaar verwelkomt de gouverneur een grote schare jongeren die erin geslaagd zijn het zeer gegeerde brevet van redder aan zee te behalen. Voor het eerst vond de uitreiking plaats in het POV Zedelgem, de site die op zeer korte termijn zal uitgebouwd worden tot een multidisciplinair opleidingscentrum voor veiligheidsdiensten. De gouverneur benadrukte de belangrijke opdracht van de redders aan zee: instaan voor de veiligheid van de baders in eerste instantie door preventief op te treden en hen te wijzen op potentiële gevaren. Daarenboven dient de redder ook opgeleid te zijn om in crisissituaties snel en adequaat te kunnen reageren. Bij een verdrinking mag er geen tijd verloren gaan; elke seconde telt. Er rust een grote verantwoordelijkheid op de redders. De gouverneur wenste de laureaten hartelijk proficiat en is ervan overtuigd dat hun aanwezigheid op het strand een meerwaarde is voor de veiligheid aan onze kust. (23/11/2013)

 Dr. Suzy van Erum bron: Dr. Suzy van Erum

Werkbezoek Kent

Samen met Ambassadeur Jonathan Brenton namen de gouverneur en gedeputeerde Jean de Bethune deel aan een werksessie in Kent County Council. Volgend jaar komt het oorlogstoerisme in  een versnelling met de herdenking van de Eerste Wereldoorlog een eeuw geleden. Vooral in de Westhoek wordt er, naast de vele investeringen in sites en musea, ook een heus evenementenprogramma op het getouw gezet om de internationale toerist kennis te laten maken met het oorlogserfgoed in Flanders Fields. Ook jongeren dienen actief betrokken te worden bij de herdenking van deze oorlog. De provincie West-Vlaanderen en Kent County bereidden samen een grensoverschrijdende Comenius-regiopartnerschap voor rond de herdenking van WOI. De titel van het project is: Facing the Great War EASIER – Educational Adaptive Script for Interactive Exchange on Remembrance. Leerlingen kunnen op een meer actieve manier betrokken worden bij de herdenking van deze oorlog en al de gruwelijke gevolgen ervan.  Via het project wil men beklemtonen dat de interactie tussen en participatie van de leerlingen zeer belangrijk is. Het project zal een website, sociale media en learning community ontwikkelen als voorbereiding op een uitstap om in de klas te gebruiken (22/11/2013).

Foto Kent County Council Foto Kent County Council

Ontvangst OESO ambassadeurs

P1030018
De gouverneur ontving de OESO ambassadeurs  en Yves Leterme, adjunct-secretaris- generaal, in zijn Residentie. In zijn speech beklemtoonde de gouverneur dat veel West-Vlamingen een zeer dynamische drive hebben, wat zich ondermeer vertaalt in het feit dat hier de KMO’s de economische kaart domineren. De ondernemende dynamiek gaat samen met de wil tot vooruitgang. Bij veel West-Vlamingen is er een gedurige natuurlijke drang naar verandering die leidt tot verbetering en innovatie. We willen vooruit.  We zijn de belangrijkste Vlaamse landbouwprovincie, met een historische leiderspositie als de Belgische nummer 1 in gecultiveerde aardappeloppervlakte. West-Vlaanderen heeft een zeer belangrijke toeristische activiteit omwille van de Kust, de vele historische sites, natuurrijkdom en entertainmentvoorzieningen. De gouverneur stond ook even stil bij de West-Vlaamse identiteit. Het neigt misschien naar stereotypering te spreken over het West-Vlaams doorzettingsvermogen en een tikkeltje koppig . Toch is het specifiek herkenbaar: de West-Vlaamse roots. West-Vlamingen zijn ondernemers, ze kunnen genieten en hechten belang aan kwaliteit (21/11/2013).

Lunch in het Koninklijk Paleis

De Koning en de Koningin waren zeer dankbaar voor de geleverde inspanningen in het kader van de Blijde Intrede. De gouverneurs werden dan ook uitgenodigd voor een lunch in het Koninklijk Paleis. Voor de gouverneur was het nog eens een gelegenheid om de troeven van onze provincie voor te stellen. (21/11/2013)

Regiomarketingcongres “Iedereen West-Vlaams”

De gouverneur verwelkomde de deelnemers van het regiomarketingcongres van onze provincie.  Met “Iedereen West-Vlaams” zet het provinciebestuur de kers op de taart. 10 jaar doordachte provinciemarketing zorgden er effectief voor dat West-Vlaanderen met een eigen identiteit op de kaart staat. Provincies met een lange eigen politieke en culturele traditie hebben een sterke provinciale identiteit. Dat geldt zeker voor West-Vlaanderen. Volgens de gouverneur bepaalt ons dialect in elk geval wel onze West-Vlaamse identiteit. Dat West-Vlaanderen een rijke waaier aan troeven heeft, is overduidelijk. Er zijn provincie gerelateerde typeringen door ligging en oorsprong. Die creëren een unieke meerwaarde. Doordachte provinciemarketing speelt hierop in.  Het provinciebestuur kent de knepen van regiomarketing. Dat blijkt uit de resultaten. Toch blijft het opportuun prioritaire keuzes te blijven maken en te blijven nadenken over elementen die het wenselijk imago ondersteunen. Dat is de overtuiging van de gouverneur. (20/11/2013) foto Jan Bron: foto Jan

Strategisch Comité

In navolging van de Akkoorden van Doornik van 2001 inzake de grensoverschrijdende samenwerking tussen de Belgische en Franse politie- en douanediensten ging te Rijsel het jaarlijks Strategisch Comité door onder co-voorzitterschap van de Prefect van de Zone Nord, de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, de procureur-generaal van Douai en de procureur-generaal van Mons. De dossierbeheerders van de vijf operationele werkgroepen gaven een stand van zaken met betrekking tot de geleverde inspanningen en realisaties van het voorbije jaar en lichtten de toekomstig geplande initiatieven toe. Bijzondere aandacht ging naar de praktische concrete voorbereidingen op de binnenkort door beide landen te ratificeren nieuwe Akkoorden van 2013 waardoor onder meer de voorwaarden voor het effectief  achtervolgen en staande-houden van criminelen op andermans grondgebied versoepeld  worden. Het Strategisch Comité werd tenslotte afgesloten met de ondertekening van het operationeel radiocommunicatieprotocol waardoor vanaf heden de dispatchings van de politiediensten van de provincies Henegouwen en West-Vlaanderen rechtstreeks kunnen communiceren met hun partners in de departementen Nord en Aisne; een hele stap voorwaarts in de aanpak van de grensoverschrijdende criminaliteit. (19/11/2013)

foto Prefectuur foto Prefectuur

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be