Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

oktober 2013

Gecoördineerde politionele actie grenscriminaliteit

De lokale en federale politiediensten hielden een geïntegreerde controleactie in de gerechtelijke arrondissementen Kortrijk, Ieper en Doornik, specifiek gericht tegen grenscriminaliteit. Om de inzet van de politiediensten verder te optimaliseren werd een eerste test gehouden  met ANPR-camera’s. Deze camera’s zijn de voorbode van het cameraschild grensregio, wat onder impuls van de gouverneur als bijkomend middel  in de strijd tegen de grenscriminaliteit zal worden ingezet. Voor de realisatie van deze actie werden 10 ANPR-camera’s ingezet, die automatische nummerplaten kunnen lezen, versterkt door diverse onderscheppings- en afhandelingsdispositieven. De Bestuurlijke Directeur Coördinator van Kortrijk coördineerde de actie. Een kleine 7000 controles werden verricht in een 4-tal uren! (11/10/2013)

P1020646

Bezoek Deputatie aan Kortrijk

In het kader van de werkbezoeken aan de gemeenten brachten de gouverneur, de gedeputeerden en de provinciegriffier een bezoek aan Kortrijk. Op de agenda prijkten diverse dossiers: o.m. interbestuurlijke samenwerking, het museumbeleid, sociale economie, waterbeleid… (14/10/2013)

Werklunch met de VDAB en gedeputeerden

De  gouverneur ambieert om als bruggenbouwer organisaties en besturen samen te brengen, daar waar er gemeenschappelijke werkvelden en/of doelen zijn. Het is immers een certitude dat een doordachte afstemming de output voor iedereen versterkt. En dat komt ieders werking en finaliteit ten goede .Donderdag 10 oktober zat de directie van de VDAB West-Vlaanderen samen met drie gedeputeerden (verantwoordelijk voor Economie, Onderwijs en Welzijn) voor een werklunch. De VDAB is vragende partij om via een structurele afstemming met de gedeputeerden te komen tot beleidsplannen met duidelijke prioritaire accenten voor onze provincie. De gouverneur benadrukte dat een wederzijdse afstemming steevast een hefboomeffect  in zich draagt.  De knelpunten en uitdagingen inzake onderwijs, jobcreatie en -invulling werden aangehaald. Dit overleg kent een vervolg nadat de gedeputeerden hun beleidsplannen hebben uitgewerkt.(10/10/2013)

Stand van zaken regioscreening

Tijdens het College van Vlaamse gouverneurs van 7 oktober ll bracht de gouverneur onder meer een stand van zaken inzake de regioscreening in West-Vlaanderen. Onze provincie heeft een vrij specifieke situatie, gezien 2/3e van de West-Vlaamse gemeenten tot een bestuurlijk proeftuinproject behoort. Het evaluatieproject van de regioscreening wordt tegen eind 2013 gefinaliseerd en zal uitmonden in een rapport met voorstellen van actiepunten. In onze provincie is er al sinds decennia een samenwerkingsreflex. Overal is er nu wel het besef dat het aantal samenwerkingsverbanden – het uitgangspunt van de regioscreening – verminderd dient te worden. Anderzijds is het opportuun om via intergemeentelijke samenwerking tot kostenbesparing en efficiëntieverhoging te komen, wat overduidelijk aansluit bij het West-Vlaams pragmatisme. (7/10/2013)

Voka-overleg West-Vlaamse Seveso-bedrijven

West-Vlaanderen telt heel wat Seveso-bedrijven die elkaar niet zo goed kennen. Om daar verandering in te brengen nodigde VOKA – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen de vertegenwoordigers van deze bedrijven uit op een overleg met de gouverneur als gastspreker. “Tot op heden werd onze provincie – en gelukkig maar zou ik zeggen – nog niet getroffen door een Seveso-ramp. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat dergelijke grote incidenten niet in West-Vlaanderen kunnen voorkomen en we ons goed moeten voorbereiden. Ik vind het dan ook zeer belangrijk de Seveso-plannen na opmaak in te oefenen” zegt de gouverneur. Het is de bedoeling om vanaf dit jaar, jaarlijks drie oefeningen te organiseren bij Seveso-bedrijven. Dit jaar ging er een kennismakingsoefening door bij Fluxys LNG Terminal, ging er reeds een alarmeringsoefening door bij Brenntag NV. in het najaar is er nog een zandbakoefening gepland bij Umicore Speciality materials Brugge NV.  (9/10/2013)

Bezoek aan Securitas in Tielt

De gouverneur werd ontvangen voor een kennismakingsbezoek in het Tieltse Securitas. Tijdens dit werkbezoek werden verschillende thema’s besproken: het medebeheer verkeersveiligheid op de doorgangsnelwegen in West-Vlaanderen, de ondersteuning van de gouverneur en hulpdiensten bij rampen en calamiteiten. Daarnaast kwamen alle vormen van “Veiligheids-PPS-en (strandbewaking Knokke, parkingbewaking centrumsteden…) en de klassieke bewaking van provinciale gebouwen en domeinen aan bod. (9/10/2013)

Bezoek haven van Oostende

De gouverneur bezocht de haven van Oostende die een belangrijke motor vormt voor de West-Vlaamse economie en werkgelegenheid. Na een presentatie van de activiteiten van de haven kreeg hij er een boeiende rondleiding. Hij maakte tevens kennis met de belangrijkste taken van Flanders’ Maritime Cluster, de netwerkorganisatie voor de mariene en maritieme industrie in Vlaanderen. Ook het nieuw project Falck (opleiding werk rond windmolenveiligheid) kwam ter sprake.  (7/10/2013)

P1020628

Herdenkingsplechtigheid Duitse militaire begraafplaats Menen

Op uitnodiging van het stadsbestuur van Menen en het gemeentebestuur Wevelgem was de gouverneur aanwezig op een herdenkingsmoment op de Duitse militaire begraafplaats “Menen Wald”. Nadien werd het historisch naslagwerk “Menen Wald” van Lic. Jan Vancoillie over de geschiedenis van het Duitse militaire kerkhof voorgesteld. Naast de gouverneur woonden Z.E. dr. Eckart Cuntz, ambassadeur van Duitsland en minister Geert Bourgeois de  plechtigheid bij. (5/10/2013)

Rede van de gouverneur voor de provincieraad

Welkom in West-Vlaanderen
.
Van armoede naar gastvrijheid
Armoede zorgt voor uitsluiting. Na de rede over de onrechtvaardigheid van armoede wordt er dit jaar verder gelinkt naar het belang van maatschappelijke integratie in onze provincie. Een belangrijk aspect hiervan is gastvrijheid.  Gastvrijheid gaat samen met de manier waarop mensen met vreemden omgaan.   Met gastvrijheid, het warme welkom aan elke vreemdeling start een belangrijke relatie of transactie. Die is al dan niet van tijdelijke of blijvende aard.

“Welkom in West-Vlaanderen” zet, in de ruime context van gastvrijheid, het onthaal en de integratie van migranten, het welkom aan onze toeristen en pensioenmigratie aan onze Kust in de provinciale kijker.
Het merk West-Vlaanderen
Gastvrijheid is ontegensprekelijk gerelateerd aan de kenmerken van een provincie, van een regio, gemeente of buurt.  Dat West-Vlaanderen een rijke waaier aan troeven heeft, is overduidelijk. We hebben onze identiteit, een sappig dialect en er zijn provinciegerelateerde typeringen door ligging en oorsprong. Doordachte provinciemarketing speelt hierop in.
West-Vlaamse troeven
Toeristische troeven
West-Vlaanderen is de belangrijkste toeristische provincie in Vlaanderen.Het toerisme is dan ook een belangrijke economische factor in onze provincie

West-Vlaanderen is de enige Belgische provincie met een kust. De aanwezigheid van de Noordzee,  zorgt er voor dat de kuststreek een eigen geografische, sociale, economische en ecologische specificiteit heeft, met een uitgesproken toeristisch profiel.Hiernaast zijn er de  toeristische steden Brugge en Oostende, en de regio’s Westhoek, Brugse Ommeland en Leiestreek.
Culturele troeven
West-Vlaanderen telde op 1 januari 2013, 123 musea en museale bezoekerscentra, waarvan 75 inrichtingen die beheerd of aangestuurd worden door de overheid en 48 private initiatieven. Samen bieden ze werk aan ruim 515 medewerkers in loondienst. Deze worden bijgesprongen door een ‘regiment’ van nog eens ruim 500 losse medewerkers en vrijwilligersDe herdenking van De Groote Oorlog wordt het kroonjuweel van het West-Vlaams cultuurbeleid tijdens de komende jaren.
Europese topnatuur
Verrassend: wie West-Vlaanderen zegt, denkt misschien niet meteen aan natuur. West-Vlaanderen kan uitpakken met zo’n divers pallet aan natuurwaarden. Van de unieke duinen, slikken en schorren aan de Kust over de Brugse boscomplexen, langs de broeken van de IJzervallei tot aan de idyllische bergen van het Heuvelland. Stuk voor stuk pareltjes om te koesteren.
Economische troeven
West-Vlaanderen is een provincie die steeds vooruit wil. Die innoveert en investeert in kennis. En die elke ondernemer groeikansen biedt door een gunstig bedrijfsklimaat te creëren.

West-Vlaanderen beschikt over een uitzonderlijke ligging, een adequate economische infrastructuur en dienstverlening en een ruimteaanbod in en nabij de havens.

De West-Vlaamse economie steunt op enkele stevige pijlers zoals sterke KMO’s en een actieve toeristische sector. We zijn bovendien de belangrijkste Vlaamse landbouwprovincie.
Gastvrij West-Vlaanderen
Wat is gastvrijheid
Wie zijn echter de ‘vreemden’ die naar West-Vlaanderen komen? Al dan niet tijdelijk of blijvend.

De gouverneur werkt dit uit in drie luiken:

  1. Onthaal en integratie van migranten
  2. Welkom aan onze toeristen
  3. Pensioenmigratie aan onze Kust.

In eerste instantie wordt het begrip gastvrijheid uitgediept. Finaal is gastvrijheid immers het kernbegrip van het betoog van de gouverneur. “Welkom in West-Vlaanderen” gaat over gastvrijheid in onze provincie.De provincie West-Vlaanderen linkt gastvrijheid terecht aan gastheerschap. Gastheerschap omvat heel wat meer dan een begroeting en het handen schudden.
1. Onthaal en integratie van migranten
Een goed onthaal en een uitmuntend gastheerschap zijn belangrijke sleutels voor integratie.  In vergelijking met de andere Vlaamse provincies heeft West-Vlaanderen het kleinste aandeel personen met een vreemde nationaliteit.  Daarenboven verschilt onze provincie tevens van de andere provincies door de beweegreden voor nieuwkomers om naar hier te komen.

In West-Vlaanderen is  arbeidsmigratie in eerste plaats het motief.

De gouverneurzat rond de tafel met een 20-tal inburgeraars van verschillende origine (Marokkaanse, Poolse, Roemeense, Russische,…),sociaal tolken en docenten Maatschappelijke Oriëntatie van deSOM. Zij ondervonden de thematiek van inburgering en integratie zelf aan den lijve. Zij staan ook te midden van de nieuwe inburgeraars. Ze zijn dankbaar voor de kansen en ruimte die ze hier krijgen.
Charter interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog in West-Vlaanderen
De gouverneur benaderde het thema ‘Onthaal en integratie’ ook vanuit levensbeschouwelijk perspectief. Daartoe organiseerde hij een gedachtewisseling met de West-Vlaamse vertegenwoordigers van de erkende erediensten en de vrijzinnigen. Ze gingen dieper in op de visie op de interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog in het kader van integratie.  Dit overleg mondde uit in een  krachtig charter met afspraken over specifieke inzet op het vlak van integratie, dialoog en  verdraagzaamheid binnen West-Vlaanderen.
2. Welkom aan onze toeristen
West-Vlaanderen heeft een zeer belangrijke toeristische activiteit omwille van de kust, historische sites en entertainmentvoorzieningen.Gastheerschap is het kernbegrip van het toeristisch onthaal in de provincie.Gastheerschap gaat om het gevoel welkom te zijn.

De horecasector vervult een belangrijke rol als ambassadeur. Private actoren, zoals logies en restaurants, zijn vaak het eerste aanspreekpunt van onze toeristen. Daarom is het essentieel dat ook de private sector hetzelfde verhaal brengt.

Een optimale samenwerking tussen private en publieke actoren op vlak van onthaal moet ervoor zorgen dat de consument een gastvrije totaalbeleving geniet.

Door de snelle digitale evoluties is het voor private actoren niet evident om bij te benen. Toeristische zaakvoerders en medewerkers inspireren en opleiden is noodzakelijk om een kwalitatief en hedendaags onthaal te bekomen.

Door internet is er ook veel veranderd. Het is cruciaal dat onze toeristische sector inzet op internet, websites en sociale media en dat ze inspelen op markttendensen. Digitale informatie vóór, tijdens en na hun trip is voor almaar meer toeristen als vanzelfsprekend geworden. Ook is er de tendens om op basis van persoonlijke informatie over de toerist een gepersonaliseerd informatiepakket digitaal aan te bieden. Westtoer houdt de vinger aan de pols.

In ons land is er alsnog geen goed uitgebouwd maritiem museum, dat expliciet het leven op en in de Noordzee belicht. De stad Oostende ambieert de uitbouw van een dergelijk museum aan de Winston Churchillkaai. Met een doordachte participatie van verschillende partners en met een goed verhaal kan dit een voltreffer worden. Het is belangrijk dat dit prioritair wordt opgevolgd en mee wordt ondersteund.
3. Pensioenmigranten aan onze kust
Aan de kust is het goed wonen voor ouderen. Pensioenmigrantenvinden de Kust aantrekkelijk op alle vlakken: de kust wordt gerelateerd aan een bestemming met gezonde lucht, er is tegenwoordig het hele jaar door een vakantiesfeer, de meeste gemeenten bieden alle voorzieningen aan op een beperkt aantal vierkante kilometers (cultuurfaciliteiten, winkels, ziekenhuis, sportmogelijkheden) en er is uitstekend openbaar vervoer.

Gastvrij West-Vlaanderen impliceert dat deze bevolkingsgroep zich goed voelt in haar nieuwe woonbuurt aan de Kust. Er zijn beleidsuitdagingen en hier kan het geplande provinciaal Streekhuis van de Kust een belangrijke rol spelen.
Van gastvrijheid naar economische surplus
De gouverneur geeft reeds een korte aanzet tot zijn volgende rede waarin de West-Vlaamse economie centraal zal plaatsen. Wat is de link met “Welkom in West-Vlaanderen”? Met de huidige conjunctuur is ook in West-Vlaanderen een economische surplus welkom. Clusterverwerking en het nieuw industrieel beleid zijn belangrijke hefbomen om onze economische knelpunten aan te pakken.
Actiepunten
Ook deze rede is voor de gouverneur een engagement naar West-Vlaanderen. Hij schuift 9actiepunten naar voren. Hij hoopt op het engagement van de provincieraad om deze samen te realiseren.

Download hier de volledige tekst van de rede van de gouverneur_2013

Viering 40 jaar Daikin

De gouverneur feliciteerde Daikin, een succesvol West-Vlaams bedrijf van Japanse oorsprong, met de krachtige uitbouw van hun activiteiten gedurende 40 jaar. Via de ondertekening van het West-Vlaamse Charter Duurzaam Ondernemen engageerde Daikin zich om proactief te werken rond 10 thema’s. Hierbij werd extra aandacht besteed aan sociale wetgeving, mensvriendelijk ondernemen, diversiteit en duurzaam aankopen. Het charter vormt de drijvende kracht voor het doorvoeren van concrete acties en het continue verbeteren. Het bedrijf wordt gekenmerkt door zijn pragmatische West-Vlaamse aanpak die focust op concrete resultaten. Daikin is een echte ambassadeur van onze provincie. De gouverneur feliciteerde het management en alle medewerkers van dit welvarende bedrijf en wenste het bedrijf alle succes bij de verderzetting van zijn activiteiten. (3/10/2013)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be