Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Rampenfonds

Als gevolg van de 6e Staatshervorming is het rampenfonds een bevoegdheid geworden van de gewesten.

VLAAMSE OVERHEID
Bestuurszaken
Vlaams Rampenfonds
Dirk Demoor
Boudewijnlaan 30 bus 48, zone 4C
1000 BRUSSEL
T 02 553 50 10
www.bestuurszaken.be/rampenfonds
rampenfonds@vlaanderen.be

Rampen die zich voordeden vóór 1 juli 2014 blijven een federale bevoegdheid. Deze worden vanaf juni 2018 behandeld door FOD Binnenlandse Zaken - Federale diensten van de gouverneur van Oost-Vlaanderen Dienst Rampenschade

Contactgegevens Rampenfonds Oost-Vlaanderen
Federale dienst van de gouverneur van Oost-Vlaanderen
Dienst Rampenfonds
Kalandeberg 1
9000 Gent
Tel. 09 267 88 22
E-mail: sabine.verbanck@oost-vlaanderen.be

Er is een verschil tussen een algemene ramp en een landbouwramp:
Een algemene ramp is een ramp waarbij aanzienlijke schade wordt veroorzaakt door één of meerdere natuurverschijnselen, zoals aardbevingen, aardverschuivingen, vloedgolven, zware overstromingen, windhozen of stormwinden, aan onroerende-, roerende goederen, landbouw, gronden en bossen .
Een landbouwramp is een ramp waarbij er alleen landbouwschade is.

Vergoeding van de brandverzekering

Sinds 1 maart 2007 moet in alle woningverzekeringspolissen (brand en eenvoudige risico’s) de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen opgenomen zijn. Uw brandverzekering moet dus natuurrampen dekken. Deze verzekering geldt onder meer voor schade aangericht door:

 • overstroming
 • overlopen of opstuwen van openbare riolen en terreinverschuivingen of –verzakkingen
 • aardbeving

U moet uw schadegeval aan uw brandverzekeraar aangeven. Het is de verzekeraar die u zal vergoeden. Het is dus absoluut aan te raden om een brandverzekering af te sluiten voor uw woning, maar dit is in België niet verplicht.

Enkel in speciale gevallen kan men nog beroep doen op het Rampenfonds

 • voor goederen die geen eenvoudig risico zijn
 • voor goederen die in principe van verzekeringsdekking uitgesloten zijn:
 • de niet binnengehaalde oogsten
 • de levende veestapel buiten het gebouw
 • de bodem
 • de teelten
 • de bosaanplantingen
 • voor goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van de getroffene (mensen die een leefloon of een gelijkwaardige uitkering ontvangen)
 • voor de openbare domeingoederen

Vergoeding van het Rampenfonds

In een eerste fase neemt de Vlaamse Overheid de bestaande federale wetgeving over waardoor de procedure, ongeacht de datum van de ramp, dezelfde blijft.

Slechts in bepaalde gevallen zal het Vlaams Rampenfonds schade vergoeden en dat alleen als het schadefeit als algemene natuurramp erkend werd.

Eerst moet de Vlaamse Regering de algemene natuurramp erkennen en publiceren in het Belgisch Staatsblad. Pas daarna kan u een aanvraag tot schadevergoeding indienen.

Stap 1: Erkenning van de natuurramp

Als er zich een natuurramp heeft voorgedaan, is het de taak van de getroffen gemeente om daar zo veel mogelijk gegevens over te verzamelen.

De gemeente zal die informatie dan bezorgen aan de provinciegouverneur, die op zijn beurt de erkenning van de ramp aan de Minister-president van de Vlaamse Overheid zal vragen.

Het Vlaams Rampenfonds verzamelt alle wetenschappelijke en financiële informatie die nodig is om een dossier samen te stellen. De Minister-president legt dat vervolgens aan de Vlaamse Ministerraad voor. Als een schadefeit effectief als uitzonderlijk beschouwd wordt, beslist de Ministerraad over de erkenning.

Daarna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas na de verschijning in het Belgisch Staatsblad is er officieel sprake van een erkende ramp.

Meestal gebeurt de coördinatie van de verschillende dossiers via de betrokken gemeentelijke administratie. Wanneer u schade hebt geleden door een natuurramp, neemt u het best contact op met uw gemeente.

Stap 2: Aanvraag van een schadevergoeding

Als de ramp officieel erkend werd, dan hebt u drie maanden de tijd (vanaf de maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad) om een schadevergoeding aan te vragen bij de Gouverneur van de provincie waar de ramp heeft plaatsgevonden. 

ALGEMENE RAMPEN: Al wat u moet weten om de behandeling van uw dossier te versnellen

Gebruikershandleiding Vlaams Rampenfonds

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be